Szépség

A megújulás titkai 1. - Bíró Ica szépségreceptje

Hogyan kezdjem el kislányom megszületése után? - Testre szabott diétám


Üd­vöz­lök min­den test- és lé­lek­szé­pí­tőt!

A test- és lé­lek­szé­pí­tés té­má­já­val elő­ször 21 év­vel eze­lőtt kezdtem fog­lal­koz­ni, ami­kor a kis­lá­nyom meg­szü­le­tett. A ter­hes­sé­gem alatt 20 ki­lót híz­tam, és a gyer­mek meg­szü­le­té­se után is
13 kg súly­fe­les­leg ma­radt raj­tam. Ak­kor dol­goz­tam ki azt a test­for­má­ló moz­gás­pro­gra­mot, mely­nek ha­tá­sá­ra 3 hó­nap el­tel­té­vel vissza­nyer­tem ere­de­ti sú­lyo­mat és ala­ko­mat.

 

Tíz év­vel ké­sőbb eb­ből a pro­gram­ból szü­le­tett meg az el­ső test­szé­pí­tő fit­nesz­ka­zet­tám, mely­nek si­ke­re ar­ra bá­to­rí­tott, hogy e té­ma­kör­ben job­ban el­mé­lyül­jek. Az el­múlt idő­szak alatt össze­sen 9 moz­gáspro­gram­mal je­lent­kez­tem.

 

Idő­köz­ben so­kat ta­nul­tam, ta­pasz­tal­tam, bio­e­ner­ge­ti­kai, me­ta­fi­zi­kai is­ko­lá­kat vé­gez­tem, va­la­mint a Test­ne­ve­lé­si Egye­te­men ok­ta­tói ké­pe­sí­tést sze­rez­tem. Jár­tam Kí­ná­ban is, ahol az ősi sha­o­lin szer­ze­te­sek ta­ní­tá­sait is meg­is­mer­het­tem. A Me­gúju­lás Tit­kai cí­mű le­gú­jabb köny­vem­ben test- és lé­lek­szé­pí­tő, va­la­mint kom­plett fo­gyó- és élet­mi­nő­ség-ja­ví­tó pro­gra­mot aján­lok, me­lyek min­den ol­dal­ról elő­se­gí­tik a har­mo­ni­kus test-lé­lek-szel­lem egy­sé­gé­nek ki­ala­kí­tá­sát.

 

En­nek a pro­gram­nak az is­mer­te­té­sé­vel e lap ha­sáb­ja­in sze­ret­nék hoz­zá­já­rul­ni ah­hoz, hogy meg­vál­toz­tas­suk és job­bá tegyük min­den­nap­ja­in­kat. A mód­sze­re­ket az élet több te­rü­le­tén – tes­ti, lel­ki és szel­le­mi sí­ko­kon egy­aránt si­ke­re­sen hasz­no­sít­hat­juk. Ma­gam is ezen elvek és gya­kor­la­tok sze­rint élek. Vol­tak, van­nak és ta­lán lesz­nek ne­héz idő­sza­kok min­den­ki éle­té­ben, ám a test- és lé­lek­szé­pí­tő pro­g­ram se­gít­sé­gé­vel könnyeb­ben meg­old­ha­tó­ak a pro­blé­mák.

 

Szá­mom­ra már ré­geb­ben egyér­tel­mű­vé vált, hogy a test, a lé­lek és a szel­lem szo­ros egy­sé­get al­kot, így tel­jes és egész az em­ber. Ez a hár­mas elvá­laszt­ha­tat­lan egy­más­tól, míg élünk. Az ta­lán min­den­ki számá­ra is­me­re­tes, hogy a lel­ki gon­dok, fáj­dal­mak, sé­rü­lé­sek nagy­mér­ték­ben hát­rál­tat­ják a fi­zi­kai test műkö­dé­sét, be­teg­gé te­he­tik azt, za­vart okoz­va a min­den­na­pok meg­élé­sé­ben. Ez igaz töb­bek kö­zött a nem kí­vánt súly­fe­les­leg­gel küz­dők­re is. Na­gyon sok eset­ben va­la­mi­lyen fel nem is­mert lel­ki ok a súly­töb­blet oko­zó­ja. A test emész­té­si, víz- és zsír­ház­tar­tá­si za­va­ra­i­nak, ki­egyen­sú­lyo­zat­lan műkö­dé­sé­nek csak vég­ter­mé­ke a plusz­ki­lók zsír­ként va­ló tá­ro­lá­sa.

 

Úgy gon­do­lom, hogy az aku­presszú­ra, re­flex­pont- és zó­na­masszázs, a me­ri­di­á­nok (ener­gia­ve­ze­té­kek), a csa­krák (ener­gia­ka­puk) és az au­ra (ener­gia­test) har­mo­ni­zá­lá­sok gyó­gyí­tó ere­jé­re fel­tét­le­nül ér­de­mes na­gyobb fi­gyel­met for­dí­ta­ni, le­ga­lább alap­szin­ten.

 

Ta­pasz­ta­la­taim sze­rint a kü­lön­bö­ző moz­gá­sok­kal és lég­zés­mó­dok­kal egy­be­kö­tött tech­ni­kák, a me­di­tá­ci­ók, a ter­mé­szet és a bio­e­ner­gi­ák is­me­re­te, va­la­mint azok hasz­no­sí­tá­sa egyér­tel­mű­en jó ha­tás­sal van­nak tes­ti-lel­ki-szel­le­mi mi­vol­tun­kra, al­kal­ma­zá­suk­kal könnyeb­ben célt ér­he­tünk és egész­sé­ge­seb­bé vál­ha­tunk. Kí­vá­nok min­den­ki­nek test- és lé­lek­szé­pí­tő, si­ke­res me­gúju­lást!

 

Nagy el­ha­tá­ro­zás­sal és egy mé­reg­te­le­ní­tő kú­rá­val kezdtem az új élet­mód­pro­gra­mot. Test­Szé­pí­tő nap­lóm­ban ké­szí­tet­tem egy táb­lá­za­tot a szá­mom­ra be­sze­rez­he­tő, ked­velt élel­mi­sze­rek­ből és ezek el­ké­szí­té­si mód­jai­ról. Ar­ról is, mi­kor, mi­ből, mennyit aján­lott fo­gyasz­ta­ni. A kü­lön­le­ge­sen jó­té­kony tu­laj­don­sá­gú élel­mi­sze­rek ha­té­kony­sá­gát, eset­leg együtt­ha­tá­sát ki­emel­ve, egy fon­tos­sá­gi sor­ren­det ál­lí­tot­tam fel. Na­pi ét­ren­dem­ben min­dig sze­re­pelt a friss gyü­mölcs, el­ső­sor­ban ked­ven­cem, az al­ma.

 

1200–1500 ka­ló­ria­ér­té­kű ét­rend-össze­ál­lí­tá­so­kat ké­szí­tet­tem, ame­lyek­ben 1 hét­re be­osz­tot­tam a na­pi ét­la­po­kat.

 

Ki­sebb el­té­ré­se­ket en­ged­tem csak meg ma­gam­nak. Az 1500 ka­ló­ri­ás na­pi fo­gyasz­tás edzés­pro­gram­mal össze­kap­csol­va biz­to­sí­tot­ta a fo­ko­za­tos test­súly­csök­ke­nést és kar­csúb­bo­dást. A ki­vé­te­les ün­ne­pi al­kal­mak­kor tör­té­nő ka­ló­ria­kicsa­pon­gá­sai­mat más­nap sze­rény, tisz­tí­tó gyü­mölcs-sa­lá­ta-zöld­ség böjt­je kö­vet­te, mé­reg­te­le­ní­tő, tisz­tí­tó te­ával vagy li­mo­ná­dé­fo­gyasz­tás­sal fo­koz­va a ha­tást. Táp­lál­ko­zá­som mi­nő­sé­ge a mai na­pig ha­son­ló. Ezen fő­leg az ét­elek el­ké­szí­té­si mód­sze­re­it ér­tem.

 

Min­den fa­la­tot el­hí­zás­tól va­ló fé­le­lem nél­kül, az­zal a po­zi­tív hoz­zá­ál­lás­sal fo­gyasz­tok, hogy tes­tem szük­ség­le­te­it elé­gí­tem ki.

 

Méregtelenítsünk!

Aján­la­tos egy tel­jes tisz­tí­tó­kú­rá­val kez­de­ni a fo­gyó­kú­rás pro­gra­mot, ez 1–5 na­pig tart. Főz­zünk csa­lán- vagy mé­reg­te­le­ní­tő te­át (gyógy­szer­tár­ban be­sze­rez­he­tő). Az ét­ke­zé­sek kö­zött ezt igyuk, 1,5–2 li­tert na­pon­ta.

 

Ne ijed­jünk meg, a mé­reg­te­le­ní­tés a kez­de­ti na­pok­ban át­me­ne­ti­leg ki­vált­hat kis­sé kel­le­met­len tü­ne­te­ket is. Ez­zel is azt bi­zo­nyít­va, hogy elin­dult egy nagy vál­to­zás, a „bel­ső nagy­ta­ka­rí­tás”. A nem­kí­vá­na­tos tü­ne­tek: eny­he fej­fá­jás, has­me­nés stb. A mé­reg­te­le­ní­tés el­ső öt nap­já­ban pró­bál­junk meg csak gyü­möl­csöt, sa­lá­tá­kat, nyers zöld­sé­get, ro­stos üdí­tőt és ci­tro­mos li­mo­ná­dét fo­gyasz­ta­ni ét­ke­zé­sek he­lyett. Így a mé­reg­te­le­ní­tő pro­gra­munk szin­te tö­ké­le­te­sen tel­je­sí­ti fe­la­da­tát. Tes­tünk és bő­rünk is szin­te fel­lé­leg­zik, ki­tisz­tul és meg­fia­ta­lo­dik kí­vül-be­lül. A ma­gam ré­szé­ről azó­ta is ha­von­ta egy- vagy két­na­pos mé­reg­te­le­ní­tő böjt­kú­rát tar­tok.

 

Az in­ten­zív mé­reg­te­le­ní­tő kú­ra ide­je alatt aján­lott a vi­ta­mi­nok és ás­vá­nyi anya­gok pót­lá­sa friss gyü­mölcs, zöld­ség és jó mi­nő­sé­gű táp­lá­lék­ki­egé­szítők fo­gyasz­tá­sá­val.

 

Böjtajánlatok

Nyer­skoszt­nap

Reg­ge­li­re müz­lit együnk sok nyers gyü­mölccsel. Dél­ben és es­te kü­lön­bö­ző zöld­sé­ge­ket tar­tal­ma­zó egy-egy sa­lát­atá­lat fo­gyas­szunk, me­lyen re­szelt ré­pa min­dig le­gyen. Tegyünk rá még ke­vés olí­va­o­la­jat, pár csepp ci­tro­mot és zöld­fű­sze­re­ket.

 

Bur­go­nya­nap 1. (3x15 dkg)

Reg­ge­li­re pet­re­zsely­mes főtt bur­go­nyát fo­gyas­szunk friss sa­lá­tá­val. Dél­ben hé­já­ban főtt bur­go­nyát és zöld­fű­sze­rek­kel íze­sí­tett so­vány ke­fi­res tú­rót. Es­te bur­go­nya­sa­lá­tát friss ubor­ká­val.

 

Bur­go­nya­nap 2. (3x15 dkg)

Reg­ge­li­re a ket­tő­be vá­gott hé­jas bur­go­nyát eny­hén fűsze­rez­zük és sü­tő­ben pu­hára süt­jük. Friss, ve­gyes sa­lá­tá­val fo­gyas­szuk. Ebéd­re bur­go­nya­pü­rét ké­szí­tünk fél po­hár jog­hurt hoz­zá­adá­sá­val. Al­mát fo­gyas­szunk hoz­zá. Va­cso­rá­ra főtt bur­go­nyát és egy főtt to­jást ka­ri­ká­kra vá­gunk, zöld­fűsze­rek­kel íze­sít­jük.

 

Jog­hurt­nap

6 po­hár so­vány jog­hur­tot együnk meg a nap fo­lya­mán, íz­lés sze­rint össze­ke­ver­ve müz­li­vel, friss gyü­mölccsel vagy zöld­fű­sze­rek­kel.

 

Gyü­mölcsnap

1,5–2 kg gyü­möl­csöt (több­fé­le is le­het) együnk meg a nap fo­lya­mán. Min­dig jól rág­juk meg, de gyü­mölcs he­lyett gyü­mölcslét is fo­gyaszt­ha­tunk. Tisz­tí­tás­ra a leg­meg­fe­le­lőbb gyü­möl­csök: al­ma, sző­lő, gö­rög­din­nye.

 

Sa­va­nyú­ká­posz­ta-nap (kö­mény­ma­gos – 3x15 dkg)

Reg­ge­li­re 15 dkg sa­va­nyú ká­posz­tát önt­sünk le so­vány jog­hurt­tal, ke­ver­jünk hoz­zá zab­pely­het, így fo­gyasz­szuk. Ebéd­re re­szelt ré­pa, zel­ler és al­ma hoz­zá­ke­ve­ré­sé­vel egé­szít­sük ki a ká­posz­tát. Va­cso­rá­ra zöld­ség­lé­ben főz­zük ki a ma­ra­dék ká­posz­tán­kat.

 

Sa­lá­ta-zöld­ség nap

Bár­mi­lyen va­riá­ció­jú friss vagy pá­rolt zöld­ség fo­gyaszt­ha­tó a nap fo­lya­mán ará­nyo­san eloszt­va. Ci­tro­mos víz­zel íze­sít­ve, vagy zöld­fűsze­res, ka­pros jog­hur­tön­tet­tel.

 

Rizs­nap

Főz­zünk meg 30 dkg bar­na rizst. Osszuk el há­rom egyen­lő rész­re (3x10 dkg). Reg­ge­li­re
1 egész na­ran­csot sze­le­tel­jünk be­le, dél­ben
al­mát, es­te zöld­sé­get.

 

Praktikus tanácsok

Íz­lé­sünk­nek, al­ka­tunk­nak meg­fe­le­lő ét­ren­det ál­lít­sunk össze akár több hét­re is. Ol­vas­suk el fi­gyel­me­sen a ter­mék­tá­jé­koz­ta­tót a bol­tok­ban!

 

Ke­res­sük azo­kat az élel­mi­sze­re­ket, ame­lyek 100 ka­ló­rián­ként 3 grammnál ke­ve­sebb zsírt tar­tal­maz­nak. Ügyel­jünk a ki­sze­re­lés­re is: le­het, hogy az adott ter­mék csak azért tűnik dié­tás­nak, mert kis ada­gok­ban for­gal­maz­zák.

 

Tu­da­to­san vá­lo­gas­suk meg ét­elein­ket!

Együnk több gyü­möl­csöt, zöld­sé­get és tel­jes kiőr­lé­sű liszt­ből ké­szült pék­árut a ma­gas zsír- és cu­kor­tar­tal­mú ter­mé­kek he­lyett.

 

Együnk las­san!

10 perc­re van szük­ség, hogy a gyo­mor­tól az agyig is el­jus­son a jól­la­kott­ság ér­zé­se. Ah­hoz, hogy kon­trol­lál­ni tud­juk ma­gun­kat, a fa­la­tok kö­zött né­ha tegyük le az evő­esz­közt, ki­csi­ket ha­rap­junk, rág­juk meg jól az ét­elt, és mi­előtt má­sod­szor is te­le­szed­nénk a tá­nyért, vár­junk né­hány per­cet!

 

Mi­nél gya­krab­ban mos­sunk fo­gat!

A szánk­ban az ét­ke­zés után ér­zett ízek to­váb­bi nas­so­lás­ra kész­tet­nek.

 

Új nap, új ét­el!

Hiá­ba eszünk egész­sé­ges ét­ele­ket, ha min­den­nap ugya­naz ke­rül az asz­tal­ra. Az egy­han­gú ét­elek elve­szik ked­vün­ket a fo­gyó­kú­rá­tól, ezért dob­juk fel ét­ren­dün­ket min­den­nap va­la­mi más­sal! Kü­lön­bö­ző fű­sze­rek­kel ugya­nab­ból az ét­el­ből is egé­szen mást va­rá­zsol­ha­tunk.

 

Víz, víz, víz!

A víz nem­csak át­mos, sa­lak­ta­la­nít, se­gí­ti az áhí­tott fo­gyást, de sű­rű kor­tyol­ga­tá­sá­val meg­előz­he­tő a nas­so­lás is.

 

So­ha ne éhez­zünk!

Na­pi 1000 ka­ló­ria mel­lett több zsírt ége­tünk, mint 500 mel­lett. Túl ke­vés ka­ló­ria fo­gyasz­tá­sa ese­tén a test éhe­ző üzem­mód­ra kap­csol, több zsírt pró­bál el­rak­tá­roz­ni, mint ren­de­sen, és az iz­mo­kat is elé­ge­ti.

 

Ne csak ak­kor együnk, ami­kor éhe­sek va­gyunk!

A si­ke­res fo­gyó­kú­ra tit­ka a rend­sze­res, kis­mé­re­tű ada­gok­ban rej­lik. Ha ke­ve­set eszünk, de sok­szor, ak­kor nem éhe­zünk meg, a vér­cu­korszin­tünk sta­bil ma­rad, és a tes­tünk egyen­le­te­seb­ben ége­ti az ener­gi­át.

 

Igyunk mi­nél ke­ve­sebb al­ko­holt!

Az al­ko­hol­nak vi­szony­lag nagy a ka­ló­ria­tar­tal­ma, ugya­nak­kor las­sít­ja a zsí­ré­ge­tést. A vö­rös­bor kis­mér­ték­ben gyógy­ha­tá­sú, nagy­mér­ték­ben ká­ros.

 

Fon­tos!

Ne le­gyen bűn­tu­da­tunk, ha egy­szer-egy­szer pi­cit töb­bet eszünk. A mé­reg­te­le­ní­tés és a más­na­pi moz­gás hasz­nos se­gít­sé­get nyújt­hat ilyen ese­tek­ben is.

 

A kö­vet­ke­zők­ben 2 ét­elt aján­lok, me­lyek meg­fe­lel­nek az egész­sé­ges és test­szé­pí­tő ét­ke­zés­nek.

 

Gom­bás-le­csós szó­ja­koc­ka

Hoz­zá­va­lók: 1,5 kg elő­ké­szí­tett szó­ja­koc­ka, 1,5 dl olaj, 3 nagy fej vö­rös­hagy­ma, 50 dkg pa­pri­ka-pa­ra­di­csom ve­gye­sen, 50 dkg gom­ba, 1 evő­ka­nál pi­ros­pa­pri­ka, 1 cso­mó pet­re­zse­lyem­zöld, íz­lés sze­rint só (jó­do­zott) és egyéb fű­sze­rek.

 

El­ké­szí­tés: A fi­nom­ra vá­gott vö­rös­hagy­mát olaj­ban meg­pi­rít­juk, hoz­zá­ad­juk a sze­le­telt gom­bát, őrölt pa­pri­kát te­szünk rá, majd ke­vés víz­zel fe­lönt­jük és be­le­tes­szük a pa­pri­kát és a pa­ra­di­cso­mot. Hoz­zá­ad­juk a le­for­rá­zott szó­ja­koc­kát és 10-15 per­cig pu­hára főz­zük. Pet­re­zse­lyem­zöld­del meg­hint­ve tá­lal­juk. Ké­szít­het­jük tej­fö­lö­sen is.

 

Főtt csir­ke­mell fi­nom­fő­ze­lék­kel

Hoz­zá­va­lók: 12 dkg csir­ke­mell, 15 dkg le­ve­szöld­ség, 10 dkg ki­fej­tett zöld­bor­só, 10 dkg sár­ga­ré­pa, 3 dkg pet­re­zse­lyem­gyö­kér, 5 dkg ka­ra­lá­bé, 1 dkg vaj, 1 dkg liszt, 0,5 dkg cu­kor, zöld­pet­re­zse­lyem.

 

El­ké­szí­tés: A húst a le­ve­szöld­ség­gel ad­dig főz­zük, amíg jól meg­pu­hul. A zöld­bor­sót, a koc­ká­ra vá­gott ka­ra­lá­bét, sár­ga­ré­pát és pet­re­zse­lyem­gyö­ke­ret va­jon, me­leg víz foly­to­nos hoz­zá­adá­sá­val pu­hára pá­rol­juk, majd meg­szór­juk tel­jes kiőr­lé­sű liszt­tel, és ke­vés víz­zel fe­len­ged­jük, hogy fő­ze­léksű­rű­sé­gű le­gyen. Íz­lés sze­rint cu­kroz­zuk és fi­nom­ra vá­gott zöld­pet­re­zsely­met adunk hoz­zá.

 

Ha he­ti 2-3 al­ka­lom­mal még tor­ná­zunk is, már na­gyon so­kat tet­tünk ön­ma­gun­kért. Tes­ti-lel­ki-szel­le­mi erő­pró­ba, de egész­sé­günk és jó kö­zér­ze­tünk ér­de­ké­ben meg kell, hogy ér­je.

 


Ha­siz­mok
1. Egye­nes ha­si­zom al­só sza­ka­sza
2. Egye­nes ha­si­zom fel­ső sza­ka­sza
3. Kül­ső fer­de ha­si­zom

 

Érdemes a fogyókúrát, illetve a méreg­te­le­ní­tő programot mindenkor fogyó hold­fá­zis­­ban elkezdeni!

 

Moz­gáspro­gram

Ál­ta­lá­ban az el­hí­zás mér­té­két a ha­sun­kon le­ra­kó­dott zsír­pár­nák vas­tag­sá­gá­ból le­het meg­ít­él­ni. Még a leg­vé­ko­nyabb tes­tal­ka­tú­ak is csak ha­si­zom­gya­kor­la­tok­kal tud­ják for­má­ban tar­ta­ni has­fa­luk izom­za­tát.

 

A ha­siz­mok fej­lett­sé­ge töb­bek kö­zött ha­tás­sal van ge­rin­cünk ke­reszt­cson­ti sza­ka­szá­ra is. Ha reny­he, erőt­len a ha­si­zom, ak­kor a has elő­redom­bo­ro­dik, a ge­rinc el­len­ben de­rék­nál egy­re job­ban ho­mo­ro­dik és meg­fe­szül. Sok­szor az erőt­len ha­si­zom a bű­nös a so­ka­kat kín­zó rej­té­lyes de­rék­fáj­dal­ma­kért. Fon­tos alap­sza­bály! Min­den moz­gás­pro­gra­mot be­me­le­gí­tés­sel kell kez­de­ni!

 

 

Jó tudni!

So­kat fogy­hat, aki dé­le­lőtt 12 órá­ig csak gyü­möl­csöt, an­nak le­vét vagy sa­lá­tát fo­gyaszt.

 

A kü­lön­bö­ző ét­ke­zé­sek kö­zött ele­gen­dő idő­nek kell el­tel­nie, hogy nyu­god­tan emész­tőd­jön, fel­szí­vód­jon, be­épül­jön táp­lá­lé­ka­ink hasz­nos ré­sze.

 

A na­gyobb mennyi­sé­gű fo­lya­dék­fo­gyasz­tást is hagy­juk az ét­ke­zé­sek kö­zöt­ti idő­tar­tam­ra.

 

 Ha­si­zom, fel­ső sza­kasz: has­pré­sek tar­kó­fo­gás­sal: 4x8; has­pré­sek kar­nyúj­tás­sal: 4x8

 

Ha­si­zom al­só sza­kasz: pá­ros lábe­me­lé­sek: 4x8; vál­tott lábe­me­lé­sek: 4x8; bi­ci­kli: 4x8; rú­gá­sok: 4x8

 

 
 Al­só-fel­ső sza­kasz együtt, le­be­gő ülés (bics­ka)
A gya­kor­la­to­kat min­dig a has iz­mai­nak nyúj­tá­sá­val fe­jez­zük be.

 

Jó tudni!

A le­ci­tin – „zsí­ré­ge­tő”. A szó­ja­le­ci­tin a szó­ja­bab ola­já­ból nyert, bio­ló­giai­lag ak­tív ha­tó­a­nyag, mely­nek rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa a ma­gas ko­lesz­te­rin­szin­tet el­len­sú­lyoz­va fel­la­zít­ja a sej­tek zsí­rel­tö­mő­dé­se­it. Ér­pro­blé­ma meg­elő­zé­sé­re és epe­kő el­len is ha­té­kony, vé­di a má­jat és se­gít a le­ra­kó­dott zsí­rok „le­bon­tá­sá­ban” is. Szó­ja­le­ci­tin-kap­szu­lák gyógy­szer­tár­ak­ban be­sze­rez­he­tők.

 

Az olí­va­olaj fő­zés­hez, sü­tés­hez kü­lö­nö­sen aján­lott, de csak egy­szer le­het fel­hasz­nál­ni!

 

 

Az étvágy csökkentése kupresszúrás masszázzsal

Az egyik ét­vágy­csök­ken­tő re­flex­pont pon­to­san az ajak kö­ze­pe fö­lött ta­lál­ha­tó, az orr és az ajak pe­re­me kö­zött.
A te­rü­let in­ger­lé­sé­vel há­rom fon­tos bel­ső elvá­lasz­tá­sú mi­ri­gyet tu­dunk ak­ti­vi­zál­ni. Így a to­boz- és az agya­la­pi mi­ri­gyet,
me­lyek az agy kö­zép­pont­já­ban he­lyez­ked­nek el, va­la­mint a has­nyál­mi­rigy és a lép pont­ja­it. E pont sti­mu­lá­lá­sa se­gít meg­fé­kez­ni a kín­zó éh­sé­gér­ze­tün­ket.

Bíró Ica
XII. évfolyam 5. szám

Címkék: Bíró Ica, szépségreceptek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.