Szépség

Építsünk a sókra!

Meg­fá­zás, izom­gör­csök, ízü­le­ti pro­blé­mák: a dr. Schüssler-fé­le ti­zen­két ás­vá­nyi anyag új­ra egyen­súlyt te­remt a szer­ve­ze­tünk­ben. A Schüssler-só­król már több­ször volt szóúj­sá­gunk­ban, de je­len cik­künk­ben újabb és újabb ér­de­kes­sé­ge­ket tud­ha­tunk meg ró­luk.


A ki­csi so­kat se­gít. Le­g­aláb­bis a Schüssler-sók ese­té­ben, hi­szen – szem­ben más ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti el­já­rá­sok­kal – itt min­dössze ti­zen­két szer­ről van szó, ame­lyek ha­tá­so­sak szám­ta­lan bán­ta­lom ese­tén. Az ol­den­bur­gi or­vos, dr. Wil­helm Hein­rich Schüssler (1821–1898) ter­ápi­ás el­já­rá­sát ar­ra ala­poz­ta, hogy majd min­den be­teg­ség vissza­ve­zet­he­tő a sej­tek­ben fel­lé­pő ás­vá­nyi­a­nyag-hi­ány­ra. Ha ezt az anya­got pó­tol­ják, el­tű­nik az édes­ség irán­ti csil­la­pít­ha­tat­lan vágy, a bőr ki­si­mul, az ízü­le­ti pa­na­szok el­tűn­nek, a nát­ha pe­dig még csak esélyt se kap.

 

Ez az elv egy­sze­rű és ide­á­lis ön­gyó­gyí­tás­ra. Bi­zo­nyos je­lek alap­ján meg­ha­tá­roz­hat­juk, ese­tünk­ben me­lyik ás­vá­nyi anyag hi­ány­zik. Ha pél­dá­ul a mag­né­zi­um, ak­kor az arc gya­kran ki­vö­rö­sö­dik, és izom­gör­csök lép­nek fel. Ha­son­ló tü­ne­tek so­rol­ha­tók hoz­zá a má­sik ti­ze­negy szer­hez is. A meg­fe­le­lő Schüssler-sók­kal erő­sít­het­jük fi­zi­kai ál­la­po­tun­kat, és új­ra egyen­súly­ba hoz­hat­juk ás­vá­nyi­a­nyag-ház­tar­tá­sun­kat. Sze­líd ha­tá­suk miatt több­nyi­re gye­re­kek­nek és idő­sek­nek is ad­ha­tók. Ko­moly pa­na­szok ese­tén azon­ban sem­mi­kép­pen sem he­lyet­te­sí­tik a gyógy­sze­re­ket, ilyen­kor fel­tét­le­nül for­dul­junk or­vos­hoz!

 

A Schüssler-sók­kal vég­zett te­rá­pia ti­zen­két kü­lön­fé­le ás­vá­nyi anya­got al­kal­maz, ame­lye­ket kü­lön­bö­ző szer­ve­ink hasz­nál­nak fel ter­mé­sze­tes funk­cióik el­lá­tá­sá­hoz. Ezért is ne­ve­zik ezt a mód­szert bio­ké­miá­nak is. Dr. Schüssler sze­rint a hi­á­nyál­la­po­tok ak­kor áll­hat­nak elő, ha kü­lön­bö­ző in­ge­rek – hi­deg, for­ró­ság, bak­té­riu­mok, ví­ru­sok – meg­za­var­ják a sejt mo­le­ku­lái­nak moz­gá­sát. Nagy ás­vá­nyi­a­nyag-vesz­te­ség lép fel pél­dá­ul tel­je­sít­mény­sport, egyol­da­lú táp­lál­ko­zás, stressz ese­tén, il­let­ve be­teg­sé­gek után. A hí­gí­tás­sal ki­bon­ta­ko­zik a Schüssler-sók ter­ápi­ás ha­tá­sa, mi­vel csak ilyen hí­gí­tott ál­la­pot­ban jut­nak el egy­ál­ta­lán ren­del­te­té­si he­lyük­re, a sej­tek­hez. Ezért ele­gen­dő kis mennyi­ség is ah­hoz, hogy meg­szün­tes­se pél­dá­ul a gör­csö­ket. A szak­ér­tők sze­rint a Schüssler-sók nem ké­pe­sek le­győz­ni az olyan sú­lyos ás­vá­nyi­a­nyag-hi­ányt, ami­lyen mond­juk mag­né­zi­um­ból a spor­to­lók­nál ki­ala­kul­hat, de a 7. szá­mú Schüssler-só be­vé­te­le meg­könnyí­ti a mag­né­zi­um fel­vé­te­lét és elo­szlá­sát.

 

Me­lyik tí­pus­nak me­lyik Schüssler-só va­ló?

1. Calcium fluoratum

Je­gyek az ar­con:

•    csil­lo­gó hom­lok, úgy néz ki, mint a lakk­be­vo­nat egy fest­ményen,
•    pi­ro­sas-fe­ke­tés el­szí­ne­ző­dé­sek a sze­mek kö­rül,
•    fi­nom rán­cok a szem alatt,
•    meg­eről­te­tés­kor az aj­kak ké­kes­re szí­ne­ződ­nek,
•    a fo­gak he­gye át­lát­szó.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    dur­va bő­rű kéz és ajak,
•     tö­ré­keny kör­mök,
•     sza­lag- és ín­gyen­ge­ség,
•     túl­zott sza­ru­so­dás a ké­zen és a lábon,
•     vissze­res­sé­gi haj­lam.

Lel­ki jel­lem­zők:

Bel­ső nyug­ta­lan­sá­got érez. Tü­rel­met­len. Gya­kran szen­ved szo­ron­gás­tól, de­presszív han­gu­lat­tól.

Ada­go­lás:

3-6 hó­na­pig. Fel­nőt­tek­nek na­pon­ta 2x1, fia­ta­lok­nak és gye­re­kek­nek 1 ta­blet­ta. Köz­ben a po­ten­ci­át va­riál­juk: 4-4 hé­tig szed­jünk D3, D6 és D12 vál­to­za­tot. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul bőr- és ín­pro­blé­mák­nál.

 2. Calcium phosphoricum

Je­gyek az ar­con:

•    az egész arc via­szos ha­tást kelt,
•    fa­kó el­szí­ne­ző­dé­sek min­de­ne­ke­lőtt a hom­lo­kon,
•    sá­padt ha­lán­ték,
•    fe­hér fol­tok a fo­ga­kon,
•    erő­tel­jes fog­szuva­so­dá­si haj­lam.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    ne­he­zen épül fel a be­teg­sé­gek­ből,
•    ál­lan­dó hi­de­gér­zés,
•    fej­fá­jás,
•    haj­la­mos orr­po­li­pra,
•    csont­gyen­ge­ség, csont­tör­ési haj­lam,
•    a gye­re­kek és fia­ta­lok tö­ré­ke­nyek, fi­nom cson­tú­ak.

Lel­ki jel­lem­zők:

Szo­ron­gó, fé­lénk, könnyen meg­ijed.

Ada­go­lás:

4-8 hé­tig. Fel­nőt­tek­nek és fia­ta­lok­nak na­pi 2x2 ta­blet­ta D6, gye­re­kek­nek 1-2 ta­blet­ta. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul hosz­szabb be­teg­sé­gek után. Tar­tós gyen­ge­ség ese­tén a kú­rát négy hét múl­va is­mé­tel­jük meg

3. Ferrum phosphoricum

Je­gyek az ar­con:

•    eny­he pi­ro­sas el­szí­ne­ző­dés
    a hom­lo­kon,
•    sö­tét ár­nyak fő­ként a szem­gö­dör­ben,
•    pi­ro­sas or­cák,
•    gyul­ladt mi­tes­sze­rek.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    gya­ko­ri meg­fá­zás,
•    im­mun­gyen­ge­ség, nem meg­fe­le­lő re­ak­ció a bak­té­riu­mo­kra, ví­ru­so­kra,
•    ín­hü­vely­gyul­la­dás,
•    kon­cen­trá­ci­ós za­va­rok,
•    szá­raz, kor­pás bőr,
•    em­lé­ke­zet­gyen­ge­ség.

Lel­ki jel­lem­zők:

Ide­ges, tú­lér­zé­keny, haj­la­mos könnyen ki­me­rül­ni, gya­kran ér­zi úgy, út­já­ban van má­sok­nak.

Ada­go­lás:

3 hó­na­pos kú­ra. Fel­nőt­tek­nek reg­ge­len­ként éh­gyo­mor­ra 2 ta­blet­ta, gye­re­kek­nek és fia­ta­lok­nak 1 ta­blet­ta. Min­den hó­nap­ban vál­toz­tas­suk a po­ten­ci­át, elő­ször D3, utá­na D6, utá­na D12. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul gyen­ge im­mun­rend­szer ese­tén.

 

 4. Kalium chloratum

Je­gyek az ar­con:

•     az egész arc fe­hé­res-ké­kes ha­tást kelt,
•     a két szem kö­rül fe­hé­res-pi­ro­sas ár­nyé­kok hú­zódnak,
•     a szem alatt gríz­sze­rű bőr­ki­nö­vé­sek ta­lál­ha­tók,
•     lát­ha­tó pi­ro­sas erek az or­cá­kon,
•     fe­hé­res-pi­ro­sas el­szí­ne­ző­dés a fel­ső aj­kon.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    nyál­ha­kár­tya-gyul­la­dás­ra va­ló haj­lam,
•    fe­hé­res gyul­la­dá­sok a száj­ban,
•    ér­zé­keny gyo­mor,
•    nők: men­stru­á­ci­ós za­va­rok,
•    hí­zás­ra va­ló haj­lam,
•    nyi­rok­mi­rigy-duz­za­nat,
•    se­prű­vé­nák a lábon,
•    ín­hü­vely­gyul­la­dás,
•    man­du­la­gyul­la­dás.

Lel­ki jel­lem­zők:

Ki­fe­je­zett kö­te­les­ség­tu­dat, na­gyon emo­cio­ná­lis re­ak­ci­ók.

Ada­go­lás:

4-8 hé­tig. Fel­nőttknek na­pi 4x1 ta­blet­ta D6, gye­re­kek­nek és fia­ta­lok­nak 2 ta­blet­ta. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul kró­ni­kus ín­hü­vely­gyul­la­dás­nál.

   

A meg­fe­le­lő szám: így hasz­nál­juk a tí­pus­leí­rá­so­kat

A hi­ány­zó ás­vá­nyi anya­gok nyo­mot hagy­nak az ar­con. A leí­rá­sok eze­ket ve­szik sor­ra. Min­den egyes tí­pus­nak egy-egy Schüssler-só fe­lel meg, eze­ket szá­mok jel­zik. Sok jel­lem­ző le­ol­vas­ha­tó az arc­ról, de utal­hat­nak hi­á­nyál­la­pot­ra kü­lön­fé­le lel­ki tu­laj­don­sá­gok, kedvte­lé­sek, a test gyen­ge pont­jai, pél­dá­ul vissza­tér­ően fel­lé­pő izom­gör­csök. Je­gyez­zük fel, hol ta­lá­lunk össze­csen­gést a leí­rá­sok és sa­ját tü­ne­te­ink kö­zött. Az a tí­pus, ame­lyik­kel a leg­több azo­nos­sá­got ta­lál­juk, fe­lel meg a mi szer­ve­ze­tünk­nek.

 

Gya­kran elő­for­dul, hogy egyes je­len­sé­gek egye­dül lép­nek fel, mi­előtt a be­teg­ség ki­ala­kul­na. A má­sik té­nye­ző pe­dig, hogy gya­kran nem egyet­len ás­vá­nyi anyag hi­ány­zik a szer­ve­ze­tünk­ből, ha­nem több, ami­kor is a le­ge­rő­tel­je­seb­ben je­lent­ke­ző hagy­ja hát­ra a leg­fel­tű­nőbb nyo­mok­at. El­ső­ként min­dig eze­ket ke­zel­jük. Ha ezek a tü­ne­tek el­tűn­nek, sor­ra ke­rül­het a kö­vet­ke­ző hi­á­nyál­la­pot. A leí­rá­sok ada­go­lá­si aján­lá­so­kat is tar­tal­maz­nak a ter­ápi­ás gya­kor­lat számá­ra.

 

 

Ezek­ben az ese­tek­ben se­gí­te­nek a sók

• Ide­ges ere­de­tű pa­na­szok: fej­fá­jás, in­ger­lé­keny gyo­mor, emész­té­si za­va­rok, al­vá­sza­va­rok.

• Le­gyen­gült ál­la­pot­ban: be­teg­sé­gek után, fer­tő­zé­sek­re va­ló fo­ko­zott haj­lam ese­tén.

• Meg­fá­zás­nál: to­rok­fá­jás, nát­ha, kö­hö­gés ese­tén.

• Rossz seb­gyó­gyu­lás ese­tén: ope­rá­ció, ba­le­set, csont­tö­rés után.

• Ál­ta­lá­nos kö­tő­szö­ve­ti gyen­ge­ség­nél: cel­lu­li­tisz, vissze­res­ség, ara­nyér.

• Pszi­chi­kai pro­blé­mák el­len: gya­kran fel­lé­pő szo­ron­gás­ér­zés, ki­me­rült­ség, han­gu­la­tin­ga­do­zás ese­tén.

• Kü­lön­fé­le szer­vi okok nél­kü­li funk­cio­ná­lis bán­tal­mak­nál: ide­ges szív­do­bo­gás, erős men­stru­á­ci­ós fáj­dal­mak.

• Kró­ni­kus bőr­be­teg­sé­gek­nél, mint ami­lyen pél­dá­ul az ak­né.

 

 

Me­lyik tí­pus­nak me­lyik Schüssler-só va­ló?

 

 

5. Kalium phosphoricum

Je­gyek az ar­con:

•    az arc úgy néz ki, mint­ha ha­mu­val dör­zsöl­ték vol­na be, szür­kés,
•    be­esett, szür­kés ha­lán­ték,
•    tom­pa, fény­te­len sze­mek,
•     gya­ko­ri íny­vér­zés vagy íny­sor­va­dás.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    gya­ko­ri bél­pro­blé­mák,
•    íny­vér­zés,
•    kel­le­met­len száj­szag,
•    erős ki­me­rült­ség- és gyen­ge­sé­gér­zés,
•    gya­ko­ri éh­ség­ro­ha­mok.

Lel­ki jel­lem­zők:

Fé­lénk­ség, ije­dős­ség, té­ri­szony, hi­po­chond­ria, gya­kran re­agál sí­rás­sal. Haj­la­mos a hisz­té­riá­ra. Han­gu­la­tin­ga­do­zá­sok.

Ada­go­lás:

4 he­tes kú­ra. Fel­nőt­tek igya­nak reg­gel kor­tyon­ként 10 ta­b­let­ta D6-ot for­ró víz­ben fe­lold­va. Gye­re­kek­nek és fia­ta­lok­nak 5 ta­blet­ta. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul ál­ta­lá­nos erő­sí­tés­re.

 

6. Kalium surfuricum

Je­gyek az ar­con:

•     az arc ok­ker­szí­nű, mint­ha min­dig ki len­ne smin­kel­ve,
•     bar­nás-sár­gás el­szí­ne­ző­dés a sze­mek kö­rül,
•     haj­lam idős­ko­ri máj­fol­tok meg­je­le­né­sé­re, sú­lyos ese­tek­ben ke­mény idős­ko­ri sze­möl­csök is fel­tűn­nek.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    túl sok anya­jegy és pig­ment­folt,
•    hám­ló bőr,
•    ál­lan­dó hi­de­gér­zés,
•    ek­cé­ma,
•    ak­né,
•    ízü­le­ti gyul­la­dás,
•    pik­kely­sö­mör.

Lel­ki jel­lem­zők:

Haj­lam a me­lan­kó­liá­ra. Gya­kran ér­zi ma­gát ki­me­rült­nek. Na­gyon kö­te­les­ség­tu­dó.

Ada­go­lás:

8 he­tes kú­ra. Fel­nőt­tek­nek 3x1 ta­blet­ta D6 na­pon­ta, gye­re­kek­nek és fia­ta­lok­nak 2 ta­blet­ta. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul bőr­pro­blé­mák ese­tén.

 

7. Magnezium phosphoricum

Je­gyek az ar­con:

•    vál­to­zó, in­ten­zív arc­pi­ro­so­dás, kü­lö­nö­sen stressz­hely­zet­ben,
•    fel­tű­nő­en nagy, pi­ros fol­tok az orr­szár­nyak két ol­da­lán,
•    ide­ges­ség­re pi­ros fol­tok tűn­nek fel a nya­kon és a de­kol­tá­zson, ki­ala­ku­lá­su­kat stressz, evés és al­ko­hol­fo­gyasz­tás is ki­vált­ja.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    fe­szült­ség és vi­sza­té­rő gör­csök,
•    emész­té­si pro­blé­mák,
•    fog­fá­jás,
•    gör­csös kö­hö­gés,
•    mi­grén,
•    al­vá­sza­va­rok,
•    cso­ko­lá­dé utá­ni vágy,
•    visz­ke­tés.


Lel­ki jel­lem­zők:

Na­gyon ér­zé­keny a stressz­re. Gya­kran ag­resszí­ven re­agál má­sok­kal szem­ben. Nyug­ta­lan és ide­ges. Haj­la­mos a ki­sebb­sé­gi ér­zés­re.


Ada­go­lás:

4 hé­ten át. Fel­nőt­tek­nek na­pi 10 D6, fia­ta­lok­nak és gye­re­kek­nek 5 ta­blet­ta es­te. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul al­vá­sza­va­rok és fe­szült­ség ese­tén.

 

8. Natrium chloratum

Je­gyek az ar­con:

•    szá­raz bőr (az egész
tes­ten is),
•    vi­zes csil­lo­gás a szem­hé­jon,
•    az egész ar­con mi­tes­sze­rek és tág pó­ru­sok,
•    pu­fók arc, mint a trom­bi­tá­so­ké.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    hi­deg kéz és láb,
•    szá­raz bőr,
•    sós íz utá­ni vágy,
•    ér­zé­keny gyo­mor,
•    a nyál- és könnyel­vá­lasz­tás za­va­rai,
•    nát­ha.


Lel­ki jel­lem­zők:

Haj­la­mos a de­presszió­ra, a sí­rás­ra, a két­ség­be­esés­re és a re­mény­te­len­ség­re.

Ada­go­lás:

4-6 he­tes kú­ra. Fel­nőt­tek­nek na­pi 3x2 D6 ta­blet­ta, fia­ta­lok­nak és gye­re­kek­nek 2-3 ta­blet­ta az egész na­pra eloszt­va. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul ki­me­rült­ség vagy bőr­pro­blé­mák ese­tén.

   

Idő­ben ve­gyük be!

Mit tud­nak a Schüssler-sók, mit nem, mi­re kell al­kal­ma­zá­suk­kor ügyel­ni?

• Ele­gen­dő be­lő­lük kis mennyi­ség, ame­lyet mi ma­gunk al­kal­maz­ha­tunk, mi­vel a ha­tás­spek­t­rum be­ha­tá­rolt.

• Na­gyon fon­tos már az el­ső tü­ne­tek je­lent­ke­zé­se­kor meg­kez­de­ni a sze­dést, ak­kor a sók ha­tá­sa órá­kon be­lül ki­bon­ta­ko­zik. Kró­ni­kus ba­jok­nál az al­kal­ma­zás két-há­rom hó­na­pig is tart­hat.

• Ha az akut tü­ne­tek egy fél na­pon be­lül nem eny­hül­nek szem­be­tű­nő­en, for­dul­junk or­vos­hoz! Ugya­nez vo­nat­ko­zik a sür­gős­sé­gi el­lá­tás­ra szo­ru­ló kó­ro­kra, pél­dá­ul szív­be­teg­sé­gek­re.

• A sze­rek­nek nin­cse­nek mel­lék­ha­tá­saik, csak tej­cu­kor-al­ler­gia ese­tén. Na­gyon ma­gas ada­gok be­vé­te­le­kor ese­ten­ként elő­for­dul­hat gyo­mor­nyál­ka­hár­tya-ér­zé­keny­ség.

 

 

Me­lyik tí­pus­nak me­lyik Schüssler-só va­ló?

 

 9. Natrium phosphoricum

Je­gyek az ar­con:

• több mint húsz mi­tes­szer az ar­con, gya­ko­ri pat­ta­ná­sok,
• az egész arc tom­pa szí­nű, erő­sebb hi­á­nyál­la­pot ese­tén az orr zsí­ro­san fény­lik,
• szi­va­csos ha­tást kel­tő or­cák,
• apró, füg­gő­le­ges rán­cok a fel­ső aj­kon,
• pi­ro­sas áll.


Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    gyo­mor­égés,
•    gyo­mor­nyál­ka­hár­tya-gyul­la­dás,
•    epe­kő­haj­lam,
•    vissza­té­rő hó­lyag- és hú­gyú­ti meg­be­te­ge­dé­sek,
•    izom­gör­csök,
•    édes­ség utá­ni le­bír­ha­tat­lan vágy.

Lel­ki jel­lem­zők:

In­ger­lé­keny­ség, kü­lö­nö­sebb ki­vál­tó ok nél­kül is. Fé­le­lem az egye­dül­lét­től. Le­vert­ség.

Ada­go­lás:

3 hó­na­pig. Fel­nőt­tek 6 ta­blet­ta D6-ot szed­je­nek az egész na­pra eloszt­va, gye­re­kek és fia­ta­lok 2-4 ta­blet­tát. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul emész­té­si pa­na­szok­nál.

 

10. Natrium sulfuricum

Je­gyek az ar­con:

•    duz­zadt könnyzsacs­kók,
•    az egész ar­con ag­resszív ha­tást kel­tő pi­ros­ság lát­ha­tó,
•    az arc mint­ha fel len­ne gő­zöl­ve,
•    a fel­ső ajak és az orr kö­zött gya­kran lát­ha­tó te­jes-fe­hé­res el­szí­ne­ző­dés,
•    zöl­des-szür­kés el­szí­ne­ző­dés az áll kö­rül.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    fej­fá­jás,
•    bőr­visz­ke­tés,
•    kéz- és láb­duz­za­dás,
•    szék­re­ke­dés és puf­fa­dás,
•    ízü­le­ti fáj­dal­mak hi­deg-ned­ves idő­ben,
•    hi­deg­gel kap­cso­la­tos gyul­la­dá­sok.

Lel­ki jel­lem­zők:

Vi­tá­ban en­gesz­tel­he­tet­len. Haj­la­mos a sö­tét gon­do­la­to­kra.

Ada­go­lás:

8 he­tes kú­ra. Fel­nőt­tek­nek és fia­ta­lok­nak 3x2 ta­blet­ta, gye­re­kek­nek 3x1 ta­blet­ta ét­ke­zés­kor. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul gya­ko­ri gyo­mor­égés­nél és ak­né el­len.

 

11. Silicea

Je­gyek az ar­con:

•    fel­tű­nő­en rán­cos bőr
    az egész ar­con,
•    szem­be­tű­nő erek
    a szem­fe­hér­jén,
•    a sze­mek mély árok­ban
    ül­nek,
•    rán­cos bár a fü­lön,
• csil­log az egész arc.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    haj­hul­lás,
•    ízü­le­ti bán­tal­mak (artró­zis),
•    ne­he­zen gyó­gyu­ló se­bek,
•    ter­he­sés­gi csí­kok a bő­rön,
•    tyúk­sze­mek,
•    im­mun­gyen­ge­ség,
•    fu­run­ku­lu­sok, si­po­lyok.

Lel­ki jel­lem­zők:

Ki­csi az ön­bi­zal­ma, ide­ge­sen re­agál az el­lent­mon­dás­ra, ije­dős, ér­zé­keny, könnyen meg­ha­rag­szik.

Ada­go­lás:

3 hó­na­pos kú­ra. Fel­nőt­tek­nek na­pon­ta 3x1 ta­blet­ta, fia­ta­lok­nak ket­tő. Négy hé­ten át D3, utá­na D6, utá­na D12. Al­kal­ma­zás túl sok ránc és gyen­ge kö­tő­szö­vet ese­tén.

 

12. Calcium sulfuricum

Je­gyek az ar­con:

• fe­hér, mint a fal: az arc összes­sé­gé­ben me­szes­nek hat, mint­ha az il­le­tőt ép­pen nagy sokk ér­te vol­na,
• kü­lö­nö­sen ki­fe­je­zett ez a gip­szes ha­tás a sze­mek kö­rül,
• fel­tű­nő­en fe­hér a száj kö­rü­li te­rü­let is.

Ál­ta­lá­nos je­lek:

•    hom­lok­üreg-gyul­la­dás,
•    man­du­la- vagy to­rok­gyul­la­dás,
•    kró­ni­kus ízü­le­ti gyul­la­dás,
•    kró­ni­kus nát­ha,
•    kö­zép­fül­gyul­la­dás,
•    kró­ni­kus bron­chi­tis.

Lel­ki jel­lem­zők:

Nem ha­gyat­ko­zik má­so­kra. Ne­he­zen te­remt kap­cso­la­tot. Szen­ved a ma­gány­tól.

Ada­go­lás:

3 hó­na­pig. Fel­nőt­tek­nek és fia­ta­lok­nak na­pi 4x2 ta­blet­ta D6, gye­re­kek­nek 3x1 ta­blet­ta. Al­kal­ma­zás pél­dá­ul gya­ko­ri meg­fá­zás és ízü­le­ti bán­tal­mak ese­tén.

   

 

-me-
X. évfolyam 1. szám

Címkék: izomgörcsök, megfázás, Schüssler-sók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.