Szépség

Káposztadiéta

Fogyókúratípusok 8.


 

 

A túl­súly szá­mos egész­ség­ügyi pro­blé­ma köz­vet­len oko­zó­ja. Sze­ren­csé­re szá­mos le­he­tő­sé­günk van, hogy a fe­les­le­ges ki­lók­tól meg­pró­bál­junk meg­sza­ba­dul­ni. Sor­oza­tunk­ban dr. Papp Zsó­fia ta­ná­csai­val igyek­szünk meg­is­mer­tet­ni az ol­va­só­kat. Ahány em­ber van, annyi­fé­le dié­ta lé­te­zik – ez dr. Papp Zsó­fia bel­gyó­gyász alap­el­ve. Ép­pen ezért az egyes kú­rá­kat min­dig a pil­la­nat­nyi ál­la­pot ha­tá­roz­za meg. Az alább leírt kú­ra csak tág, ál­ta­lá­nos ke­ret, ezért nem is tar­tal­maz min­den eset­ben olyan uta­lá­so­kat, hogy egy-egy sza­ka­sza hány na­pig tart.

 

Be­teg­sé­gek ki­egé­szítő ke­ze­lé­sé­re és súly­csök­ken­tés­re egy­aránt ki­vá­ló­an al­kal­ma­sak a ká­posz­ta­fé­lék. A ká­posz­ta­fé­lék kö­zé so­ro­lan­dók a fe­jes ká­posz­ta, a kel­ká­posz­ta, a kí­nai kel, a brok­ko­li, a kel­bim­bó és a kar­fiol. Ha­tás­ta­ni­lag, meg­fe­le­lő for­má­ban el­ké­szít­ve a vas­tag­be­lek tisz­tí­tá­sá­ra, re­ge­ner­álá­sá­ra, gyó­gyí­tá­sá­ra, bi­zo­nyos ese­tek­ben még az e te­rü­le­ten ki­ala­kult da­ga­na­tok le­bon­tá­sá­ra és azok meg­elő­zé­sé­re is al­kal­ma­sak.

 

Te­kin­tet­tel ar­ra, hogy ezen ét­elek szin­te min­de­gyi­ke va­la­mi­lyen mér­ték­ben puf­fasz­tó ha­tá­sú, rend­kí­vül fon­tos, hogy a pá­ciens emész­tő­rend­sze­ré­nek ál­la­po­ta jól is­mert le­gyen a kú­ra össze­ál­lí­tó­ja számá­ra (is). Kö­vet­ni kell az emész­tés ál­la­po­tá­nak vál­to­zá­sait – puf­fa­dás, gör­csök je­lent­ke­zé­se, a szék­let ál­la­gá­nak, gya­ko­ri­sá­gá­nak vál­to­zá­sa –, gon­do­san ügyel­ve az egyé­ni ér­zé­keny­ség­re. Ha va­la­mely tü­net ki­egé­szítő ke­ze­lé­sé­re vál­toz­ta­tunk ét­ren­dün­kön, ak­kor a kí­nai kel le­ve és a sa­va­nyú ká­posz­ta le­ve kö­zül a dié­ta össze­ál­lí­tó­já­nak kell vá­lasz­ta­nia, egyéb­ként az egyé­ni ér­zé­keny­ség függ­vé­nyé­ben sza­ba­don fel­cse­rél­het­jük eze­ket a le­ve­ket, ki­kí­sér­le­tez­ve, hogy me­lyi­ket to­le­rál­juk job­ban. Min­de­gyik ká­posz­ta­fé­le ké­pes lét­re­hoz­ni a tisz­tí­tó-gyó­gyí­tó ha­tást, csak a kú­ra ide­je lesz rö­vi­debb vagy hosszabb, ezért a be­teg nyu­god­tan vá­lo­gat­hat a ká­posz­ta­fé­lék kö­zött. Ha a cél az át­la­go­san egész­sé­ges emész­tő­rend­szer mel­lett a súly­csök­ken­tés elé­ré­se, ak­kor er­re a sa­va­nyú ká­posz­ta le­ve a le­gal­kal­ma­sabb. Ez ál­ta­lá­ban könnyeb­bé, egyen­le­te­seb­bé te­szi a szék­le­tü­rí­tést is.

 

A ká­posz­ta­fé­lék fo­gyaszt­ha­tók nyer­sen, ivó­lé­nek, sa­lá­tá­nak és sa­va­nyít­va is. Élő­víz-, vi­ta­min-, ás­vá­nyi­a­nyag- és élel­mi­rost-tar­tal­muk nagy, gyógy­ha­tá­suk je­len­tős. Ké­szít­he­tők be­lő­lük le­ve­sek, fő­ze­lé­kek, ra­kott, töl­tött és sült ét­el­köl­te­mé­nyek. Re­me­kül kom­bi­nál­ha­tók a ré­paf­élék­kel, hagy­mák­kal, pa­pri­ká­val, pa­ra­di­csom­mal, tök­fé­lék­kel, ga­bo­nák­kal, krum­pli­val, zöld és szá­rí­tott fű­szer­fé­lék­kel, hü­ve­lye­sek­kel, de egy­más­sal is. Az eset­leg fel­lé­pő puf­fasz­tó ha­tást a krum­pli­lé csök­ken­ti.

 

Súly­csök­ken­té­si cél­lal ér­de­mes a kú­ra kez­de­tét a Hold fo­gyá­sá­hoz iga­zí­ta­ni. Az el­ső fá­zi­sá­ban – ami nagy­já­ból a ha­gyo­má­nyos ér­te­lem­ben vett tisz­tí­tó­kú­rát, lé­böjt­kú­rát je­len­ti – csak az ivó­le­vek fo­gyasz­tá­sa ja­va­solt. Ezek ké­szül­het­nek ká­posz­ta­fé­lék­ből, sa­va­nyí­tott ká­posz­ta­fé­lék­ből, ki­egé­szül­het­nek más le­vek­kel (pl. ré­paf­élék, bú­za­fű, cé­kla, zel­ler, bur­go­nya). Kö­rül­be­lül na­pi két li­ter ivó­lét fo­gyas­szunk el egyen­le­te­sen eloszt­va, ezt még ki kell egé­szíte­ni pí-víz­zel vagy „élő” ci­trom­mal dú­sí­tott víz­zel. A há­rom li­ter ci­tro­mos ás­vány­víz el­fo­gyasz­tá­sa (1 dl/1 csepp va­ló­di cit­rom), fel­tét­le­nül szük­sé­ges. Ad­ha­tó mel­lé a bél­rend­szer za­va­rait le­küz­dő te­ake­ve­rék. Ki­egé­szít­he­tő to­váb­bá máj- vagy nyi­rok-, eset­leg vér­tisz­tí­tó te­ával a be­teg funk­ció­kör­ei­nek is­me­re­te és ál­la­po­ta sze­rint.

 

A kú­ra fá­zi­sai­nak idő­tar­ta­mát a be­teg ál­la­po­ta ha­tá­roz­za meg. Ál­ta­lá­nos­ság­ban az mond­ha­tó, hogy ez a sza­kasz 3-7 na­pig tart, il­let­ve az ezt az idő­sza­kot kö­ve­tő le­ves­fo­gyasz­tást is fi­gye­lem­be vé­ve 1-3 hé­tig. Ám is­mét meg kell je­gyez­ni, hogy a súly­csök­ken­té­sen tú­li egyéb ki­egé­szítő ter­ápi­ás cé­lok akár egy-két hó­na­pos tar­tam­ra is nyújt­hat­ják azt az időt, ami­ben ki­zá­ró­lag ivó­le­vek és le­ve­sek fo­gyaszt­ha­tók.

 

Mint em­lí­tet­tük, a szi­go­rú lé­böj­ti­dő­sza­kot kö­vet­he­tik min­den­fé­le la­za le­ve­sek ré­paf­élék­kel, sült-főtt ga­bo­na­pe­hely-be­té­tek­kel, eset­leg ti­zen­két órás bar­na­riz­zsel vál­to­gat­va. (A 12 órás bar­na­rizs el­ké­szí­té­sé­hez 1 csé­sze – kí­nai tál­ka – rizs mel­lé 12 csé­sze vi­zet és egy te­áska­nál sót ve­gyünk. Főz­zük fel, majd a láng­ot ve­gyük egé­szen mi­ni­má­lis­ra és 12 órán ke­resz­tül fo­lya­ma­to­san főz­zük a rizst. Ki­vá­ló élet­ta­ni ha­tá­sú nyá­kot ka­punk így.) A hagy­mák és fű­sze­rek fo­ko­za­to­san épül­je­nek be az ét­elek­be.

 

Mint em­lí­tet­tük, át­la­gos eset­ben nagy­já­ból a har­ma­dik-ne­gye­dik hét után már ké­szít­he­tők fő­ze­lé­kek, me­lyek el­bír­ják a ré­pá­kat, krum­plit, hagy­má­kat, zöld hü­ve­lye­se­ket. A ki­egé­szítő nö­vé­nyek (ga­bo­nák, fű­sze­rek stb.) össze­vá­lo­ga­tá­sá­nál a pá­ciens vér­cso­port­já­nak meg­fe­le­lő­en já­runk el, így ame­lyik vér­cso­port­nak ez hasz­nos, ott a ku­ko­ri­cát is il­lesz­szük be az ét­elek so­rá­ba. A le­ve­sek és a fő­ze­lé­kek el­ké­szí­té­sé­hez is csak mi­ni­má­lis mennyi­sé­gű ola­jat hasz­nál­junk.

 

Újabb két-há­rom hét el­tel­té­vel már kö­vet­kez­het­nek a sült, pör­költ, pá­rolt, ra­kott és töl­tött for­má­ban el­ké­szí­tett ká­posz­ta­fé­lék, meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű nö­vé­nyi ola­jat al­kal­maz­va. Rend­kí­vül íz­le­tes ét­el pél­dá­ul, ha sa­va­nyú ká­posz­tát, hagy­mát, pa­pri­kát, pa­ra­di­cso­mot – és in­nen vissza­fe­lé az alko­tó­ele­mek még egy­szer – egy­más­ra ré­te­ge­zünk egy nagy jé­nai tál­ban, majd az egé­szet sü­tő­be tes­szük és kö­zé­pláng­on jól össze­süt­jük. Aki sze­re­ti, az a pa­pri­ka kö­zé csí­pő­set is vág­hat.

 

A kú­ra vé­gén már szá­rí­tott hü­ve­lye­se­ket is hoz­zá­ad­ha­tunk a fő­leg ká­posz­ta­ala­pú élel­mi­sze­rek­hez. Ez csak­nem egész­sé­ges vas­tag­bél­rend­szert igé­nyel, hi­szen itt két puf­fasz­tó tí­pu­sú tá­pa­nya­got tár­sí­tunk, ugya­nak­kor az ed­di­gi tisz­tí­tás­nak már eh­hez meg kel­lett te­rem­te­nie az ala­po­kat. Va­gyis itt a szer­ve­zet ma­ga jel­zi, hogy kú­ránk ko­ráb­bi sza­ka­sza­i­ra ele­gen­dő időt for­dí­tot­tunk-e, hi­szen si­ker ese­tén emész­té­si pro­blé­mák nél­kül tud­juk a ká­posz­ta­fé­lé­ket és a hü­ve­lye­se­ket ve­gyí­te­ni.

-szabó-
X. évfolyam 1. szám

Címkék: fogyókúratípusok, káposztadiéta

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.