Szépség

Szaunázzunk helyesen!

Sok kul­tú­rá­ban az iz­zasz­tó für­dők évez­re­dek óta fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak. Pél­da­ként em­lít­het­jük az óko­ri ró­mai­a­kat vagy az in­di­á­no­kat, akik ri­tuá­lis cél­lal ke­res­ték fel az iz­zasz­tó kuny­hót. A kö­zel-ke­le­ti gőz­fürdők­ben az iz­za­dás so­rán az em­be­rek hí­re­ket cse­rél­tek egy­más­sal.


A sza­u­ná­zás kul­tú­rá­ja Kö­zép-Euró­pá­ban csak a hu­sza­dik szá­zad má­so­dik fe­lé­ben ter­jedt el. Az újab­ban egy­re ked­vel­tebb well­ness-köz­pon­tok­ban szám­ta­lan vál­to­za­tát meg­ta­lál­juk.

 

A sza­u­na kü­lö­nö­sen a nyir­kos, hi­deg idő­ben nyújt ér­té­kes se­gít­sé­get; a tes­tet és a lel­ket egy­aránt gyó­gyít­ják, kar­ban­tart­ják a té­li hi­deg­ben. A kö­vet­ke­zők­ben el­mond­juk, mit ér­de­mes tud­ni ah­hoz, hogy az iz­za­dás va­ló­ban gyó­gyí­tó ha­tá­sú le­gyen.

 

A leg­ked­vel­tebb és le­gel­ter­jed­tebb sza­u­na­fé­le a finn sza­u­na. En­nek klasszi­kus al­kal­ma­zá­sa két fá­zis­ra oszt­ha­tó – a fel­me­le­ge­dés­re és a le­hű­lés­re. A hő át­adá­sá­ról a fa gon­dos­ko­dik. A fa 100 C-fo­kot ké­pes fel­ven­ni, majd ezt az el­tá­rolt hőt egyen­le­te­sen le­ad­ja a ka­bin le­ve­gő­jé­nek. A for­ró le­ve­gő he­ví­ti fel a sza­u­ná­zó tes­tét.

 

Ah­hoz, hogy az em­be­ri szer­ve­zet a szél­ső­sé­ges – 80–100 °C-os – hő­mér­sék­le­tet ké­pes le­gyen ká­rok nél­kül elvi­sel­ni, sok vér ke­rül a pe­ri­fé­riá­ra, azaz a vég­ta­gok­ba és a bőr­be. A sza­u­ná­ban ugya­nis bő­rünk hő­mér­sék­le­te már né­hány perc múl­va elé­ri a 42 °C-ot. A mé­lyeb­ben fek­vő szö­ve­tek hő­mér­sék­le­te fo­ko­za­to­san 38,5 °C-ra emel­ke­dik. Az eset­le­ges ke­rin­gé­si pro­blé­mák el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben szer­ve­ze­tünk min­dent el­kö­vet, hogy a test­hő­mér­sék­le­tet
37 °C-ra csök­kent­se: sza­po­ráb­bá vá­lik a pul­zus, erő­seb­bé vá­lik a lég­zés, ezál­tal fo­ko­zó­dik a vér oxi­gé­nel­lá­tá­sa.

 

A sza­u­na ser­ken­tő ha­tá­sa te­hát ab­ból áll, hogy az egész szer­ve­zet „ma­ga­sabb for­du­lat­szá­mon” mű­kö­dik a hő le­küz­dé­se ér­de­ké­ben. Ez­zel egy idő­ben kel­le­mes el­la­zult­ság ér­ze­te vesz erőt raj­tunk, mi­vel a sza­u­ná­ban fel­me­leg­szik izom­za­tunk, és tes­tünk szin­te a tel­jes izom­zat ak­ti­vi­tá­sát nul­lá­ra csök­ken­ti, hogy ez­zel is mérsékelje a hő­ter­-me­lést.

 

A leg­fel­jebb 15 per­ces fel­me­le­gí­tést a le­ga­lább ilyen fon­tos le­hű­lés­nek kell kö­vet­nie. Elő­ször a friss le­ve­gőn, az­tán a hi­deg zu­hany alatt. Eköz­ben a lég­utak le­hűl­nek, a tü­dők friss, oxi­gén­dús le­ve­gő­vel te­lí­tőd­nek. A vég­le­ges le­hű­lés­hez elen­ged­he­tet­len a hi­deg zu­hany, itt ugya­nis tes­tünk hússzor több hőt ké­pes le­ad­ni, mint a le­ve­gőn ke­resz­tül, te­hát test­hő­mér­sék­le­tünk gyor­sab­ban nor­ma­li­zá­lód­hat.

 

A gőz­für­dő hő­mér­sék­le­te mind­össze 45 °C, a pá­ra­tar­ta­lom azon­ban 100%. Ez kü­lö­nö­sen a hör­gők­nek tesz jót

 

A sza­u­na for­ró­sá­gá­hoz ha­son­ló­an az erő­tel­jes hi­deg szin­tén ser­ken­tő és la­zí­tó ha­tá­sú egy­aránt. Az izom­zat össze­hú­zó­dik, a vé­re­dé­nyek gyor­san össze­hú­zód­nak. Pul­zu­sunk rö­vid idő­re fel­gyor­sul, agyunk és egész tes­tünk vé­rel­lá­tá­sa hir­te­len erő­sö­dik. Olyan ez, mint egy kis sokk, amely azon­ban fris­sí­tő ha­tá­sú és in­ten­zív bol­dog­sá­gér­zet­tel tár­sul.

 

Az ezt kö­ve­tő me­leg láb­für­dő zár­ja a sza­u­ná­zást. Olyan ez, mint a des­szert egy jó ebéd után. A láb­für­dő ha­tá­sá­ra ki­tá­gul­nak a hi­deg zu­hany alatt össze­hú­zó­dott erek, a még eset­leg bent re­kedt, fe­les­le­ges hő könnyeb­ben tá­voz­hat a test bel­se­jé­ből. Tes­tünk most már tény­leg tel­je­sen el­la­zul­hat.

 

A láb­für­dő idő­tar­ta­ma 5-10 perc, hő­mér­sék­le­tét fo­ko­za­to­san 40 fo­kra emel­jük. Az ilyen láb­für­dő cso­dá­la­to­san nyug­ta­tó ha­tá­sú, köz­ben nyu­god­tan szun­di­kál­ha­tunk a pi­he­nő­he­lyi­ség­ben. Fon­tos sza­bály: min­den pi­he­nő­fá­zis két­szer annyi ide­ig tart­son, mint amennyit a sza­u­ná­ban töl­töt­tünk. Ezu­tán aján­la­tos a masszázs igény­be­vé­te­le is. Az át­me­le­gí­tett izom­zat ugya­n­is el­la­zult, ru­ga­nyos, ezért a masszí­ro­zás kü­lö­nö­sen ha­tá­sos. A ke­ze­lés ha­tá­sá­ra je­len­tő­sen ja­vul vé­rel­lá­tá­suk, könnyeb­ben el­tá­voz­nak a sa­lak­anya­gok.

 

 

A sza­u­na ho­lisz­ti­kus ha­tá­sai

Az iz­zasz­tás gyó­gyí­tó ha­tá­sát a ré­gi kul­tú­rák in­tui­tí­ve meg­sej­tet­ték, ma ez már tu­do­má­nyos mód­sze­rek­kel is iga­zol­ha­tó.

 

A hor­mon­ház­tar­tás har­mo­ni­zá­ló­dik

A sza­u­ná­zás in­di­rekt mó­don fo­koz­za a tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­get. A szél­ső­sé­ges he­ví­tés és a le­hű­tés ha­tá­sá­ra tes­tünk­ben fo­ko­zó­dik a hor­mo­nok ter­me­lő­dé­se, ezek je­len­tős mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ják a zsí­ra­nyag­cse­rét, csök­ken­tik az al­ler­gi­ás re­ak­ció­kész­sé­get és fé­ke­zik a gyul­la­dá­sos fo­lya­ma­to­kat. Ezen túl­me­nő­en a máj­ban fo­ko­zód­nak azok a fo­lya­ma­tok, amely so­rán a vér­ben ta­lál­ha­tó zsír és fe­hér­je alko­tó­ele­mek cu­kor­rá ala­kul­nak át. Ezál­tal ja­vul az izom­zat és az agy tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­ge, fo­ko­zó­dik a pul­zus és a lég­zés­fre­kven­cia. Az ered­mény: ener­giá­val töl­tő­dünk fel, elé­ge­det­teb­bek va­gyunk.

 

 

Se­gít­ség aszt­ma és bron­chi­tis ese­tén

A ja­vu­ló lég­zés­ka­pa­ci­tás tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­gün­ket és erőn­lé­tün­ket is ked­ve­ző­en be­fo­lyá­sol­ja.

 

Lég­ző­iz­ma­ink el­la­zul­nak, a lég­utak, a hör­gők ki­tá­gul­nak. Min­dez az erőn­lé­tet és a ki­tar­tást ja­ví­tó spor­tá­gak­hoz, mint a ke­rék­pá­ro­zás, a fu­tás és az úszás elen­ged­he­tet­len. Az aszt­má­sok is pro­fi­tál­hat­nak a sza­u­ná­zás­ból, ugya­nis a lég­utak nyál­ka­hár­tyái­nak vé­rel­lá­tá­sa a nor­má­lis­hoz ké­pest a hét­sze­re­sé­re fo­ko­zó­dik sza­u­ná­zás ha­tá­sá­ra.

 

A me­leg láb­für­dő sza­u­ná­zás után nor­ma­li­zál­ja a test­hő­mér­sék­le­tet, elve­ze­ti a test bel­se­jé­ben fel­gyü­lem­lett fe­les­le­ges hőt

 

A rend­sze­res sza­u­ná­zás az idült hörghu­rut gyó­gyu­lá­sát is je­len­tős mér­ték­ben ké­pes gyor­sí­ta­ni. A sza­u­ná­ban ugya­nis a lég­utak nyál­ka­hár­tyá­ja kb. 42 °C-ra me­leg­szik. Ez fe­lold­ja az ott le­ra­kó­dott sű­rű nyál­kát, így azok fel­kö­hö­gé­se könnyeb­bé vá­lik, rá­adá­sul fel­sza­ba­dul­nak a nyál­ka ál­tal össze­ta­padt csil­ló­sző­rök is, ame­lyek a szek­ré­tum el­tá­vo­lí­tá­sá­ban fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak. A kö­hö­gé­si in­ger érez­he­tő­en csök­ken. Amint egy test­rész vé­rel­lá­tá­sa ja­vul, ott je­len­tős mér­ték­ben ja­vul a szö­ve­tek im­mu­ni­tá­sa is, mert meg­nő az an­ti­tes­tek száma. El­ső­sor­ban az im­mun­glo­bu­lin, amely a kó­ro­ko­zó­kat azon­nal azo­no­sít­ja és ha­tás­ta­la­nít­ja. A té­li meg­fá­zás­nak és az in­flu­en­zá­nak így nem sok esé­lye ma­rad.

 

Meg­előz­he­tő az izom­láz

A sú­lyo­san meg­ter­he­lő edzés, va­la­mint a rö­vid tá­vú, de in­ten­zív izom­ter­he­lés kö­vet­kez­mé­nye az izom­görcs és az izom­láz.

 

A sza­u­na ha­tá­sá­ra az izom­zat­ban fel­gyü­lem­lett tej­sav gyor­sab­ban el­bom­lik és a ve­sé­ken ke­resz­tül el­tá­vo­zik. A sa­lak­anya­gok el­szál­lí­tá­sa, a ja­vu­ló oxi­gé­nel­lá­tás ha­tá­sá­ra az izom­ro­stok­ban a ter­he­lés miatt ke­let­ke­zett mikrosz­ko­pi­kus sé­rü­lé­sek is gyor­sab­ban gyó­gyul­nak.

 

A bel­ső sé­rü­lé­sek, va­la­mint a vé­röm­lennyel já­ró sport­sé­rü­lé­sek ese­tén azon­ban a sza­u­ná­zás szi­go­rú­an el­len­ja­vallt.

 

A szív és a vé­rel­lá­tás te­her­men­te­sí­té­se

A sza­u­ná­zás ide­á­lis ér­tor­na. A rend­sze­res iz­za­dás ha­tá­sá­ra a vé­re­dé­nyek re­ge­ner­álód­nak, a vér­nyo­más nor­ma­li­zá­ló­dik. Csök­ken az in­fark­tus koc­ká­za­ta. A jó vé­rel­lá­tás meg­ha­tá­ro­zó ha­tást gya­ko­rol szel­le­mi és tes­ti tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­gün­kre is. Az egész­sé­ges vé­re­dé­nyek fa­la olyan elasz­ti­kus és si­ma, mint egy cső. En­nek ha­tá­sá­ra min­den tes­ti sej­tünk­höz el­jut a vér ál­tal szál­lí­tott oxi­gén és az élet­fon­tos­sá­gú tá­pa­nya­gok. A zsí­ros ét­elek, va­la­mint a moz­gássze­gény élet­mód ha­tá­sá­ra a vé­re­dé­nyek bel­ső fa­lán le­ra­kó­dá­sok jön­nek lét­re, rom­lik a he­lyi szö­ve­tek vé­rel­lá­tá­sa. Ezen túl­me­nő­en meg­nő az esé­lye an­nak, hogy vér­rö­gök ke­let­kez­nek az ér­fa­lon, ami mély­vé­nás trom­bó­zis­hoz ve­zet.

 

A sza­u­ná­zás lég­uta­in­kra is po­zi­tív ha­tást gya­ko­rol – eb­ből a ki­tar­tást igény­lő spor­tá­gak mű­ve­lői pro­fi­tál­hat­nak

 

A rend­sze­res sza­u­ná­zás­sal fo­koz­ha­tó a le­ra­kó­dá­sok fe­lol­dó­dá­sa, és ja­vít­ha­tó az ér­fa­la­kon ke­let­ke­zett mikros­érü­lé­sek gyó­gyu­lá­sa is.

 

Vé­de­lem a ví­ru­sok el­len

A sza­u­ná­zás ha­tá­sá­ra je­len­tős mér­ték­ben fo­ko­zó­dik a szer­ve­ze­tünk im­mu­ni­tá­sá­ért fe­le­lős in­ter­fe­ro­nok ter­me­lő­dé­se is. Ezek az im­mun­fe­hér­jék gá­tol­ják a ví­ru­sok és a bak­té­riu­mok sza­po­ro­dá­sát.

 

Meg­szé­pül a bőr

A szer­ve­zet el­sa­va­so­dá­sa so­rán ke­let­ke­zett sa­lak­anya­gok ha­tá­sá­ra a bőr csú­nyá­vá, tisz­tá­ta­lan­ná vá­lik. Az iz­za­dás so­rán a bőr­ből a leg­rö­vi­debb úton tá­voz­nak a sa­lak­anya­gok, a bőr szem­mel lát­ha­tó­an szeb­bé, ru­gal­ma­sab­bá vá­lik.

 

Amit ne tegyünk!

• Ne sza­u­náz­zunk na­pon­ta több­ször.
• Ne sza­u­náz­zunk 15 perc­nél to­vább.
• Ne pá­rá­sít­suk a sza­u­na le­ve­gő­jét rö­vid­del a sza­u­ná­zás meg­kez­dé­se után.
• A tisz­tál­ko­dó zu­ha­nyo­zás után ne lép­jünk ned­ves bőr­rel a sza­u­ná­ba.
• Ne lép­jünk át­hűlt test­tel, hi­deg láb­bal a sza­u­ná­ba.
• Ne vi­sel­jünk für­dőr­uhát.
• Ne he­lyez­ked­jünk el a pa­don tö­rül­kö­ző nél­kül.
• Ne men­jünk be­te­gen, ki­me­rült­en vagy al­ko­ho­los ál­la­pot­ban sza­u­ná­ba.
• Ne alud­junk el iz­za­dás köz­ben.
• Ne áll­junk hossza­san me­leg zu­hany alatt sza­u­ná­zás után.
• Ne hagy­juk ki a hi­deg zu­hany előtt a friss le­ve­gőn va­ló le­hű­lést.
• Ne ugor­junk a sza­u­ná­ból ki­lép­ve azon­nal hi­deg vizű me­den­cé­be.
• A hi­deg vi­zes zu­ha­nyo­zást so­ha ne vé­gez­zük erős, ke­mény masszí­ro­zó ha­tá­sú ví­zsu­gár­ral.
• Zu­ha­nyo­zás nél­kül ne ugor­junk a me­rü­lő­me­den­cé­be.
• Ne hagy­juk ki a me­leg láb­für­dőt.
• Ne foly­tas­suk az iz­za­dást me­leg frot­tír­kö­peny­ben.
• A le­hű­lést kö­ve­tő­en ne pi­hen­jünk ru­hát­la­nul.


Kinek tilos a szaunázás?

Az aláb­bi be­teg­sé­gek ese­tén nem sza­bad sza­u­náz­nunk:

• akut gyul­la­dá­sok,
• lá­zas meg­be­te­ge­dé­sek,
• má­sod­la­gos ma­gas vér­nyo­más (ve­se­be­teg­sé­gek vagy szív­be­teg­sé­gek ál­tal ki­vál­tott vér­nyo­más-emel­ke­dés),
• epi­lep­szia és más, görcsro­ha­mok­kal já­ró be­teg­sé­gek,
• in­sta­bil ke­rin­gés ese­tén,
• be nem gyó­gyult se­bek­kel,
• zaj­ló in­flu­en­za,
• az erek kó­ros tá­gu­la­tá­val já­ró be­teg­sé­gek ese­tén, kü­lö­nö­sen az arc­bő­rön (co­u­pe­ro­sis),
• elő­re­ha­la­dott rá­kos da­ga­nat,
• fer­tő­ző tbc ese­tén,
• pajzs­mi­rigy­be­teg­sé­gek­ben,
• sú­lyos visszér­tá­gu­la­tok,
• agy­vér­zés ese­tén.


Tippek kezdő szaunázóknak

• Je­löl­je ki a hét egy nap­ját sza­u­ná­zás­ra. A sza­u­ná­zás jó­té­kony ha­tá­sa csak rend­sze­res hasz­ná­lat ese­tén ala­kul ki.
• Hasz­nál­junk egy na­gyobb tö­rül­kö­zőt a sza­u­ná­ban, egy má­si­kat tö­rül­kö­zés­hez.
• A sza­u­ná­ban hasz­nál­junk ho­mok­órát idő­mé­rés­re. Az ob­jek­tív idő­mé­rés ga­ran­tál­ja, hogy idő­ben el­hagy­juk a ka­bint.
• A sza­u­na elő­te­ré­ben vi­sel­jünk mos­ha­tó pa­pu­csot, sza­u­ná­zás után fer­tőt­le­nít­sük a lábun­kat.

 

Izzasztó módszerek

• Cal­da­ri­um: Itt gyógy­nö­vé­nyek­kel dú­sí­tott gőz­ben iz­zad­ha­tunk kb. 45 fo­kon. Jót tesz a hör­gők­nek.
• Gőz­für­dő: A csem­pé­zett fa­lú he­lyi­ség­ben a le­ve­gő 45 Cel­si­us-fo­kos, a pá­ra­tar­ta­lom 100%. Jót tesz a hör­gők­nek és a lég­utak­nak.
• Finn sza­u­na: Ez a klasszi­kus sza­u­na. A le­ve­gő hő­mér­sék­le­te 80–100 °C. A pá­ra­tar­ta­lom mi­ni­má­lis. Órán­ként pá­rá­sí­ta­ni kell a le­ve­gőt: ilyen­kor ke­vés vi­zet ön­tünk a kály­há­ra. Jó­té­kony ha­tá­sú az im­mun­rend­szer­re.
• Tö­rök für­dő (ha­mam): A ha­gyo­má­nyos ke­le­ti für­dő­ben a tes­tet fel­fű­tött kö­vön me­le­gí­tik fel. Kecs­ke­szőr­ből vagy se­lyem­ből ké­szült kesz­tyű­vel át­dör­zsö­lik a bőrt, majd szap­pan­hab­bal ala­po­san meg­masszí­roz­zák az egész tes­tet. Ki­vá­ló­an sa­lak­ta­la­nít.
• La­oni­um: Az ala­csony pá­ra­tar­tal­mú le­ve­gőt 50 °C-ra me­le­gí­tik, így to­vább tart, míg a test fel­he­vül és iz­zad­ni kezd. Ked­ve­ző ha­tá­sú a hör­gők­nek.

 

A sza­u­ná­zás utá­ni masszázs kü­lö­nö­sen kel­le­mes, mert a me­leg ha­tá­sá­ra job­ban el­la­zul­nak iz­ma­ink


• Sza­u­ná­ri­um: Ez a sza­u­na és a gőz­für­dő ke­ve­ré­ke. A hő­mér­sék­let 60 °C, a pá­ra­tar­ta­lom 40-45%. A ke­ze­lést a he­lyi­ség mennye­ze­té­ben vál­toz­tat­ha­tó szí­nű lám­pák fé­nye egé­szíti ki.
A lég­utak­ra gya­ko­rol jó­té­kony ha­tást.
• Só­bar­lang: A só­bar­lang­ok va­ló­sá­gos ál­dást je­len­te­nek a lég­utak­nak. A fel­sza­ba­du­ló ás­vá­nyi anya­gok a nyál­ka­hár­tyá­kon ke­resz­tül fe­szí­vód­nak, és meg­tisz­tít­ják a lég­uta­kat. Ezen­kí­vül a bőrt is gyó­gyít­ja.
• Ra­szúl: E ke­le­ti ere­de­tű ke­ze­lés so­rán al­kal­ma­zott gyógy­ha­tá­sú iszap sa­lak­ta­la­ní­tó, mé­reg­te­le­ní­tő ha­tá­sú. Kö­rül­be­lül 20 perc el­tel­té­vel me­leg víz­per­met­tel áraszt­ják el a tes­tet, le­mos­va az iszap­pa­ko­lást. Gyógy­nö­vé­nyes gő­zök­kel tisz­tít­ják meg a lég­uta­kat, és a bőr va­ló­ság­gal fel­lé­leg­zik. Ki­vá­ló ha­tá­sú a lég­utak­ra és a bőr­re.
• Te­pi­dá­ri­um: A le­ve­gő hő­mér­sék­le­te 30-40 °C, ezért meg­le­he­tő­sen so­ká­ig tart, míg iz­zad­ni kez­dünk. Hörghu­rut ke­ze­lé­sé­re al­kal­mas.
• In­fra­vö­rös sza­u­na: A tes­tet in­fra­vö­rös fény­su­ga­rak he­ví­tik fel, ezért ezt más­képp ér­zé­kel­jük, mint a ha­gyo­má­nyos finn sza­u­nát. A fény­su­ga­rak nem min­den test­ré­szün­ket me­le­gí­tik fel egyen­lő mér­ték­ben. Kü­lö­nö­sen ma­kacs izom­ke­mé­nye­dés, görcs ke­ze­lé­sé­re al­kal­mas.

V.T.
X. évfolyam 2. szám

Címkék: szaunázás

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.