Tesztek

A párkapcsolat „tüze”

A ki­egyen­sú­lyo­zott, nyu­godt sze­re­tet, a meg­élt s me­len­ge­tő öröm, mint a „tűz” meg­tes­te­sí­tő­je alap­ve­tő alko­tóré­sze a kap­cso­la­tok har­mo­ni­kus mű­kö­dé­sé­nek. Az aláb­bi teszt­ből meg­tud­hat­ja, hogy mennyi­re ké­pes meg­él­ni az örö­met, mennyit ké­pes ab­ból hasz­no­sí­ta­ni és mennyit (ho­gyan) ké­pes meg­osz­ta­ni azok­kal, akik iga­zán kö­zel áll­nak a szí­vé­hez.

Tár­sa a mun­ká­ból fe­szül­ten, ide­ge­sen tér ha­za. Mit tesz ön eb­ben az eset­ben?
Tár­sa fi­gyel­mé­re vá­gyik, de ő ép­pen más­sal van el­fog­lal­va. Mit tesz eb­ben az eset­ben?
Ki­tűz ma­ga elé egy elé­ren­dő célt. Mit tesz a meg­va­ló­sí­tás ér­de­ké­ben?
Ké­pes-e ma­ra­dék­ta­la­nul le­mon­da­ni sa­ját cél­jai­ról tár­sa ked­vé­ért?
Ho­gyan vi­szo­nyul tár­sá­hoz?
A kap­cso­lat­ban ta­lált öröm­mel és jó­kedvvel mit kezd?
Tár­sá­nak van­nak olyan tu­laj­don­sá­gai, me­lyek ön­nek nem tet­sze­nek. Mit tesz ek­kor?
Part­ne­re egy új, merő­ben szo­kat­lan öt­let­tel áll elő. Mit tesz ek­kor?
Ket­te­jük kap­cso­la­tá­ban me­lyik a fon­to­sabb?
Fe­lé­led ön­ben egy na­gyon jó ér­zés. Ho­gyan oszt­ja meg tár­sá­val?

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.