Tesztek

Allergia

A ko­runk nép­be­teg­sé­gé­nek szá­mí­tó al­ler­gia ki­ala­ku­lá­sá­nak egyik oka a lel­ki pro­blé­mák­ban fe­dez­he­tő fel. A teszt se­gít fel­tár­ni, hogy ön mennyi­re haj­la­mos az al­ler­gi­ás meg­be­te­ge­dés­re.

Vá­lassza ki az Ön­re le­gin­kább jel­lem­ző tu­laj­don­sá­got!
Mi a fon­tos?
A jó cse­le­ke­de­tei he­lyé­be mit vár?
Mi­lyen szem­pon­tok alap­ján vizs­gál­ja a má­sik fél meg­nyil­vá­nu­lá­sait?
Va­la­mi fel­há­bo­rít­ja. Mit tesz?
Va­la­ki se­gít­sé­get kér ön­től, mennyit fog se­gí­te­ni?
Ho­gyan gon­dos­ko­dik ön­ma­gá­ról és má­so­król?
A má­sok­nak va­ló meg­fe­le­lés­sel kap­cso­lat­ban mi­től fél le­gin­kább?
Szük­sé­ge van va­la­mi­re, de nem tud­ja, hogy kon­kré­tan mi­re, mit fog ten­ni a fel­kí­nált le­he­tő­sé­gek­kel?
Mi­lyen kö­vet­kez­mé­nye lesz, ha nem si­ke­rül egy vál­lalt fe­la­dat?

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.