Tesztek

Anyagcsere

Az anyag­cse­re­za­va­rok­ban szen­ve­dő em­be­rek egyik jel­lem­ző lel­ki tu­laj­don­sá­ga: fel­bo­rult az egész­sé­ges ér­té­kí­té­let. Sok olyan dol­got épí­te­nek be és sok olyan do­log­ra épí­te­nek, me­lyek meg­mér­ge­zik ér­zé­se­i­ket, gon­do­la­tai­kat és nem utol­só­sor­ban a tes­tü­ket. Ah­hoz, hogy ké­pe­sek le­gye­nek vál­toz­ni, alap­ve­tő, hogy új­ra meg­vizs­gál­ják: a va­ló­ban ér­té­kes dol­go­kat épí­tik-e be vagy ér­té­ke­ik meg­kap­ják-e a meg­fe­le­lő meg­be­csü­lést!

„Fel­do­bott” lel­ki ál­la­po­tai­ban ké­pes-e fel­cse­rél­ni a pro­blé­má­kat a meg­ol­dá­sok­kal?
Mi­lyen fon­tos­sá­gi sor­rend van a „csa­lá­don” be­lül?
Med­dig haj­lan­dó egy pro­blé­más hely­zet­tel fog­lal­koz­ni?
A mu­ta­tott és a va­ló­di én­kép ugya­naz-e?
A meg­ol­dás út­ját ke­re­si vagy azt, aho­gyan el­ke­rül­he­ti a pro­blé­má­kat?
Ön­nek mi szá­mít ér­ték­nek?
Jel­lem­ző­en mit épít be élet­ta­pasz­ta­la­tai kö­zé?
Egy ön­höz kö­zel ál­ló sze­mély meg­bánt­ja. Mennyi ide­ig ha­tá­roz­za ez meg ket­tő­jük vi­szo­nyát?
Hu­za­mo­sabb ide­je sem­mi nem vál­to­zik éle­té­ben, mi­kor fog­ja át­ala­kí­ta­ni?
Ön­ma­gá­ról, ön­ma­gá­val kap­cso­lat­ban ki­ala­kult egy kép, mi kell ah­hoz, hogy e he­lyett egy má­si­kat ta­lál­jon?

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.