Tesztek
<< 1   2   3   4   5  >> 5 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Depresszió


Las­san nép­be­teg­ség­nek szá­mít a de­presszió. Ezt a be­teg­sé­get nem kell kü­lö­nö­seb­ben be­mu­tat­ni, hi­szen szin­te min­den em­ber­nek van va­la­mi­lyen át­me­ne­ti vagy tar­tós él­mé­nye ez­zel kap­cso­lat­ban.

Elég stabil a lelki egyensúlya?


Mindegy, hogy kapcsolatokról, személyes vagy munkahelyi célokról van szó: a génjei és tapasztalatai nyomán mindenkiben kialakul egy egyedi módszer, amelynek a segítségével feldolgozza a környezetéből érkező ingereket és saját elvárásait. Míg egyesek akkor bontakoznak ki igazán, ha minden ellenük dolgozik, mások attól is elbizonytalanodnak, ha valaki csak csúnyán néz rájuk. Ön melyik kategóriába tartozik? Tesztünk segítségével kiderítheti!

Fáj­da­lom


A fáj­da­lom olyan, mint a ter­mé­szet­ben ki­ala­ku­ló vi­har. A me­leg le­ve­gő hir­te­len fe­lá­ram­lá­sa át­tör a hi­deg lég­ré­te­ge­ken, és az­zal „rob­ba­nássze­rű­en” össze­üt­kö­zik. Lény­egét te­kint­ve ugya­nez a fo­lya­mat zaj­ló­dik le az em­be­ri fáj­da­lom ki­ala­ku­lá­sa­kor is. A be­lül gya­kran jól el­rej­tett me­leg­ség, jó ér­zés – egy té­má­val kap­cso­lat­ban – elő­ször ész­re­vét­le­nül tö­rek­szik át a rossz han­gu­la­tun­kon, de ami­kor ...

Fenyegeti-e a szélütés veszélye?


A szélütés szinte mindig hirtelen jön – és ideiglenes „kimaradást”, de akár halálos agyi infarktust is okozhat. A szélütés a halálesetek 8 százalékáért felelős, így a leggyakoribb halálokok közé tartozik. Megfelelő időben tett megelőző lépésekkel azonban a legtöbb esetben elkerülhető lenne. Töltse ki a tesztet, hogy kiderüljön, ön menynyire van veszélyeztetve. Válassza ki az önre leginkább igaz állítást, és a teszt végén adja össze a pontokat.

Győz­tes-vesz­tes


Egy (bár­mi­lyen jel­le­gű) kap­cso­la­ton be­lül óha­tat­la­nul ki­ala­kul­hat­nak alá- és fö­lé­ren­delt vi­szo­nyok, me­lyek­ben ele­ve el van dönt­ve, hogy ki van a fo­lya­ma­to­san nyer­tes, il­let­ve vesz­tes sze­rep­ben. (A har­mó­nia elvesz­té­se vagy a fe­szült­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­nak szem­pont­já­ból tel­je­sen min­degy, hogy ki tű­nik nyer­tes­nek és ki vesz­tes­nek! Hosszú tá­von mind­két fél vesz­tes lesz!)

Hogy áll az emésztése?


Emésztőrendszerünk nap mint nap igen nehéz feladatot lát el: naponta kb. 9 liter folyadékot akít át, a magunkhoz vett ételeket felaprítja, alkotóelemeire hasítja és kinyeri belőle az életfontosságú tápanyagokat, valamint az energiát. Ez többnyire simán zajlik – de az élelmiszerek között sok olyan van, ami különösen a bélrendszerünknek „nincs ínyére”: ennek gyakran haspuffadás, székrekedés vagy hasmenés a következménye, ami általános közérzetünket erőteljesen rontja. A „lelkileg megemésztetlen” dolgok is, mint pl. stressz vagy bánat, megterheli a gyomrot és a beleket. Az Ön emésztésével minden rendben van? Végezze el a következő tesztet! ...

Immunitásteszt


Válaszolja meg az alábbi kérdéseket, és tesztelje, mennyire ellenálló a vírusokkal szemben! Erős immunrendszerrel ellenállhatunk a vírusok, baktériumok és egyéb kórokozók támadásának. Nem létezik olyan védőoltás, amely minden kórokozóval szemben képes lenne megvédeni minket. Ne várjunk a járvány kezdetéig ellenálló képességünk növelésével! Egész évben igyekezzünk raktárainkat feltölteni, hogy ezzel ellenállóbbak legyünk a meghűléssel és az influenzával szemben. Az alábbi teszt megmutatja, hogy életstílusa kedvez-e immunrendszerének, vagy sem.

Kedv


Éle­tünk meg­ha­tá­ro­zó té­nye­ző­je a kedv. Min­den, ami szá­mun­kra ked­ves és öröm­te­li, csak ak­kor va­ló­sul/va­ló­sul­hat meg, ami­kor an­nak meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, elé­ré­sé­hez van, vagy me­rí­tünk erőt! S ez a kedv csak ad­dig ma­rad meg és csak ad­dig hasz­no­sít­ha­tó, amíg tu­da­to­san fi­gye­lünk! A kö­vet­ke­ző kér­dé­sek ál­tal ki fog de­rül­ni, hogy Ön mennyi­re tu­da­to­san ke­re­si azo­kat az él­mé­nye­ket, me­lyek öröm­mel töl­tik el!

Mennyire egészségesek a belei?


Szinte mindenki panaszkodik néha gyomorproblémákra puffasztó vagy nehéz ételek fogyasztása után, stresszes időszakokban vagy egy fertőzés nyomán. De míg egyesek csak ritkán szenvednek ettől, mások szinte folyamatosan. Aki azonban tisztában van belei állapotával, az hatásosan védekezhet a bántalmak ellen. Töltse ki ezt a tesztet, és tudjon meg többet a témáról!

Mennyire egészségesek a hörgői?


Sokan folyamatosan köhögnek a téli időszakban. Ha a köhögés több hétig is eltart vagy gyakran visszatér, esetleg minden reggel váladékot köhögünk fel, az bizony idült hörghurutot jelez. Mivel ez a betegség hosszabb távon károsítja a tüdőt és a szívet is, fontos, hogy korán felfedezzék és megkezdjék a kezelését. Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre, majd számolja össze a pontjait. (Az önre legjellemzőbb kérdésre adott választ ikszelje be.)

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.