Új a terápiában

Gyógyítás energiával és információval IV.

Az ener­giá­val va­ló gyó­gyí­tás fo­ga­lom­kö­ré­be az al­ter­na­tív or­vos­lás, a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat több­fé­le mód­sze­re és szá­mos ter­ápi­ás el­já­rás tar­to­zik be­le. Az ener­gia­ke­ze­lés min­den eset­ben a ter­apeuta és a be­teg azon meg­győ­ződé­sén, hi­tén ala­pul, hogy a test­ben és kö­rü­löt­te fi­nom bio­e­ner­gia ta­lál­ha­tó. Ez a ma lé­te­ző mű­sze­rek­kel (ta­lán az egyet­len Egely-ke­rék ki­vé­te­lé­vel) és tu­do­má­nyos­nak mi­nő­sí­tett el­já­rá­sok­kal nem mér­he­tő. A le­gú­jabb ku­ta­tá­sok alá­tá­maszt­ják, hogy ener­gia­ke­ze­lés­sel szá­mos olyan egész­sé­gi pro­blé­mán le­het se­gí­te­ni, amellyel kap­cso­lat­ban a kor­szerű nyu­ga­ti or­vos­lás vagy te­he­tet­len, vagy nem ké­pes szá­mot­te­vő ja­vu­lást elér­ni. Ma már egy­re több or­vos is haj­lan­dó be­épí­te­ni esz­köz­tá­rá­ba eze­ket a ter­ápiá­kat. Cikk­sor­oza­tunk utol­só ré­szé­ben a táv­gyó­gyí­tás­sal fog­lal­ko­zunk.


 

A táv­gyó­gyí­tás az ener­gia­ke­ze­lés ka­te­gó­riá­já­ba so­rol­ha­tó, de le­ga­lább ennyi­re hoz­zá­tar­to­zik az in­for­má­ci­ós gyó­gyí­tás ka­te­gó­riá­já­hoz. A gyó­gyí­tó akár sok ezer ki­lo­mé­te­res tá­vol­ság­ból is ké­pes se­gí­te­ni a be­te­gen, még­pe­dig erős kon­cen­trá­ció­val, me­di­tá­ció­val, gyó­gyí­tó szán­dék­kal, imád­ko­zás­sal. A gyó­gyu­lás, az ál­la­pot­ja­vu­lás szem­pont­já­ból a tá­vol­ság­nak nincs je­len­tő­sé­ge, sőt – mint ko­ráb­ban em­lí­tet­tük – több ter­apeuta úgy tart­ja, hogy a na­gyobb tá­vol­ság ha­té­ko­nyabb gyó­gyí­tást tesz le­he­tő­vé.

 

Ter­mé­sze­te­sen a táv­gyó­gyí­tás az, ami­vel kap­cso­lat­ban a leg­több ké­tely meg­fo­gal­ma­zó­dik, sőt so­kan egye­ne­sen sar­la­tán­ság­nak tart­ják. Ha va­la­ki táv­gyó­gyí­tás ha­tá­sá­ra még­is job­ban lesz, ak­kor is több­nyi­re meg­fo­gal­ma­zó­dik az el­len­ve­tés, hogy a ja­vu­lást va­ló­já­ban szug­gesz­tió vagy ön­szug­gesz­tió okoz­ta, de le­het szó pla­cé­bó­ha­tás­ról vagy spon­tán gyó­gyu­lás­ról is. Kö­zös el­le­nérv az, hogy a be­teg tud a táv­gyó­gyí­tás té­nyé­ről, hisz ben­ne, és et­től kezd ja­vul­ni az ál­la­po­ta.

 

Igen ám, de mi a hely­zet ak­kor, ha a pá­ciens nincs be­avat­va, va­gyis nem tud ar­ról, hogy bár­ki a tá­vol­ból gyó­gyí­ta­ni pró­bál­ja? Ta­nul­má­nyok sze­rint ilyen­kor is be­kö­vet­ke­zik ál­la­pot­ja­vu­lás. Még ér­de­ke­sebb a hely­zet, ha nem em­be­rek, ha­nem ál­la­tok gyó­gyí­tá­sá­ról van szó, eset­leg nö­vé­nye­ken, bak­té­riu­mo­kon, gom­bá­kon, kü­lön­bö­ző sej­te­ken vagy DNS-en vé­gez­nek tá­vol­ból ener­gia­ke­ze­lést. Ezek­ben az ese­tek­ben ter­mé­sze­te­sen szó sem le­het pla­cé­bó­ha­tás­ról vagy szug­gesz­tió­ról, még­is je­len­tős vál­to­zás kö­vet­ke­zik be.

 

Több tu­do­má­nyos ku­ta­tás fog­lal­ko­zott kar­dio­ló­giai in­ten­zív osz­tá­lyon fek­vő be­te­gek táv­gyó­gyí­tá­sá­val. Ka­li­for­niá­ban 192 sú­lyos szív­be­teg­ség­ben szen­ve­dő sze­mélyt gyó­gyí­tot­tak a tá­vol­ból imád­ság­gal, míg a kon­troll­cso­port­ban 201-en vol­tak. A vizs­gá­lat va­la­mennyi, ma el­fo­ga­dott tu­do­má­nyos kö­ve­tel­mény­nek meg­fe­lelt – mind a sze­mé­lyek ki­vá­lasz­tá­sát, mind a ku­ta­tás mód­szer­ta­nát il­le­tő­en (Byrd, 1988).

 

Egy-egy be­te­gért na­pon­ta imád­ko­zott 3-7 ke­resz­tény úgy, hogy fo­há­szuk­ban gyors fe­lé­pü­lést, a szö­vőd­mé­nyek el­ke­rü­lé­sét kér­ték, és ál­ta­lá­ban min­den jót kí­ván­tak a be­teg­nek. Ab­ban a be­teg­cso­port­ban, amely­nek a tag­jai­ért imád­koz­tak, szig­ni­fi­kán­san ki­sebb volt azok­nak a száma, akik in­tu­bá­lás­ra, an­ti­bio­ti­kum-ke­ze­lés­re szo­rul­tak, akik­nél ke­rin­gé­si ren­del­le­nes­ség vagy tü­dő­gyul­la­dás lé­pett fel, il­let­ve akik­nek víz­haj­tó gyógy­szert kel­lett kap­ni­uk. A kór­há­zi ke­ze­lés ide­je mind­két cso­port­ban azo­nos volt, a be­te­gek tü­ne­tei még­is lény­ege­sen kü­lön­böz­tek.

 

Har­ris és kol­lé­gái 1999-ben ha­son­ló vizs­gá­la­tot vé­gez­tek Kan­sas City­ben: 466 szív­be­teg ke­rült ab­ba a cso­port­ba, amely­nek tag­jai­ért imád­koz­tak, míg 524-en a kon­troll­cso­port­ban kap­tak he­lyet. Ügyel­tek ar­ra, hogy az élet­kor, a nem és egyéb kö­rül­mé­nyek te­kin­te­té­ben ne le­gyen lénye­ges kü­lönb­ség a két cso­port tag­jai kö­zött. To­váb­bi ér­de­kes­ség, hogy sem a be­te­gek, sem az or­vo­si sze­mély­zet nem tu­dott ar­ról, hogy ku­ta­tást vé­gez­nek, ily mó­don a té­má­val kap­cso­la­tos vé­le­mé­nyük, eset­le­ges elő­í­té­le­tük sem­mi­lyen mó­don nem esett lat­ba.

 

Az imád­ko­zás­sal se­gí­tő sze­mé­lye­ket a vá­ros la­ko­sai kö­zül vá­lasz­tot­ták ki, kö­zü­lük 15, egyen­ként 5-5 ta­got ma­gá­ban fog­la­ló cso­por­tot ké­pez­tek. Az imád­ko­zók kö­zött a leg­kü­lön­bö­zőbb val­lá­sú­ak kap­tak he­lyet. Az ily mó­don gyó­gyí­tó sze­mé­lyek min­den be­teg ese­té­ben egy nap­pal az után kezdték meg te­vé­keny­sé­gü­ket, hogy az il­le­tő be­ke­rült a kar­dio­ló­giai in­ten­zív osz­tály­ra. Na­pon­ta, össze­sen 28 na­pon át imád­koz­tak a be­te­ge­kért, és ez a négy hét az ese­tek 95%-á­ban a pá­cien­sek kór­há­zi tar­tóz­ko­dá­sá­nak tel­jes idő­tar­ta­mát át­fog­ta. A fo­hász lény­ege az volt, hogy a be­te­gek gyor­san, szö­vőd­mé­nyek nél­kül gyó­gyul­ja­nak fel. A kór­há­zi tar­tóz­ko­dás alatt tör­tént vál­to­zá­so­kat egy bel­gyó­gyász és há­rom gya­kor­lott kar­dio­ló­gus ér­té­kel­te a leg­szi­go­rúbb tu­do­má­nyos kö­ve­tel­mé­nyek sze­rint. Az ada­tok elem­zé­se, az ér­té­ke­lés so­rán a „vak­pró­bát” al­kal­maz­ták, va­gyis nem tud­ták, ki­ről van szó. Az imád­ság­gal is ke­zelt cso­port tag­jai­nál sta­tisz­ti­kai ér­te­lem­ben szig­ni­fi­kán­san na­gyobb fo­kú ja­vu­lás kö­vet­ke­zett be. A ku­ta­tá­sok so­rán nem si­ke­rült egyér­tel­mű ered­mény­re jut­ni a te­kin­tet­ben, hogy me­lyik táv­gyó­gyí­tó mód­szer ha­té­ko­nyabb: az imád­ko­zás vagy pe­dig a val­lá­si fo­gal­ma­kon kí­vül eső, más jel­le­gű táv­gyó­gyí­tás.

 

To­váb­bi ér­de­kes ta­nul­mányt je­gyez­tek 1998-ban Fred Si­cher, Eli­sa­beth Targ és kol­lé­gái. A ku­ta­tás so­rán a Ca­li­for­nia Pa­ci­fic Me­di­cal Cen­ter ál­tal ke­zelt 40 olyan be­te­get vizs­gál­tak, aki elő­re­ha­la­dott AIDS-be­teg­ség­ben szen­ve­dett. Vé­let­len­sze­rű­en vá­lo­gat­ták ki, me­lyi­kük ré­sze­sül táv­ke­ze­lés­ben, és me­lyik nem. Va­la­mennyi pá­ciens azo­nos jel­le­gű or­vo­si el­lá­tást ka­pott. A gyó­gyí­tó ener­gi­át 40 gyó­gyí­tó küld­te ne­kik az Egye­sült Ál­la­mok kü­lön­bö­ző ré­sze­i­ből. Va­la­mennyi gyó­gyí­tó­nak le­ga­lább öté­ves gya­kor­la­ta volt az ef­faj­ta ke­ze­lés­ben. A ter­apeuták a vizs­gá­lat­ban részt ve­vő be­te­gek kö­zül öt­nek a fény­ké­pét, va­la­mint a be­te­gek ke­reszt­ne­vét kap­ták meg, és kö­zöl­ték ve­lük, hogy sem­mi­lyen más in­for­má­ció nem áll ren­del­ke­zé­sük­re. A gyó­gyí­tók min­den­nap egy órán át küld­tek ener­gi­át, he­ti hat na­pon, össze­sen tíz hé­ten ke­resz­tül. He­ten­te vál­toz­tat­ták, hogy egy-egy gyó­gyí­tó ép­pen ki­ket ke­zel, ily mó­don min­den be­te­gen tíz kü­lön­bö­ző gyó­gyí­tó igye­ke­zett se­gí­te­ni. A ke­ze­lő sze­mé­lyek a leg­kü­lön­bö­zőbb val­lá­sú­ak vol­tak: ke­resz­té­nyek, budd­his­ták, zsi­dók, sá­má­ni ha­gyo­má­nyok­ban hí­vők egy­aránt elő­for­dul­tak kö­zöt­tük.

 

Hat hó­nap el­tel­té­vel or­vos ér­té­kel­te az ered­mé­nye­ket, és ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tott, hogy a táv­gyó­gyí­tás­ban ré­sze­sül­tek­nél lény­ege­sen ke­ve­sebb, az AIDS-szel össze­füg­gő egyéb meg­be­te­ge­dés je­lent­ke­zett, és azok is ke­vés­bé vol­tak sú­lyo­sak. Ugyan­csak je­len­tős el­té­rés mu­tat­ko­zott a te­kin­tet­ben, hogy a pá­cien­sek­nek mi­lyen gya­kran kel­lett fel­ke­res­ni­ük or­vo­su­kat. A táv­gyó­gyí­tás­ba be­vont sze­mé­lyek kö­zött ke­ve­sebb volt a kór­há­zi ke­ze­lés­re szo­ru­ló, és rö­vi­debb időt töl­töt­tek kór­ház­ban. A ta­nul­mányt ér­té­kel­ve a szer­zők meg­ál­la­pít­ják, hogy in­kább az ál­ta­lá­nos ál­la­pot­ja­vu­lás volt jel­lem­ző, sem­mint va­la­mi­lyen spe­ci­fi­kus táv­gyó­gyí­tó ha­tás. Min­de­ne­set­re tény, hogy a táv­gyó­gyí­tás­ban részt ve­vő sze­mé­lyek ál­la­po­ta egé­szé­ben vé­ve jobb volt a kon­troll­cso­port tag­jai­nál.

 

Más ku­ta­tá­sok azt vizs­gál­ták, mi­lyen ha­tá­sa van a táv­gyó­gyí­tás­nak hát­fáj­da­lom, ízü­le­ti gyul­la­dás, ma­gas vér­nyo­más, mű­tét utá­ni fe­lé­pü­lés, ide­ges­ség és ön­ér­té­ke­lés szem­pont­já­ból. Ezek­ben az ese­tek­ben több­nyi­re ugyan­csak ki­mu­tat­ha­tó volt a táv­gyó­gyí­tás tény­le­ges ha­tá­sa. Ma­guk a be­te­gek több­nyi­re ar­ról szá­mol­nak be, hogy a táv­gyó­gyí­tás ha­tá­sá­ra nyu­god­tabb­nak ér­zik ma­gu­kat, több az ener­giá­juk, ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb a han­gu­la­tuk, s ál­ta­lá­ban vé­ve jobb a kö­zér­ze­tük is.

 

 

Ál­lat­kí­sér­le­tek

Az ál­lat­kí­sér­le­tek nagy ré­sze ar­ra irá­nyult, hogy ege­re­ket táv­gyó­gyí­tás­sal éb­ressze­nek fel al­ta­tás­ból. A gyó­gyí­tók a szo­ba má­sik fe­lé­ből küld­ték az ener­gi­át, egyik ol­da­lá­ról át­lát­ha­tó üveg­fa­lon ke­resz­tül. Ál­ta­lá­ban két, azo­nos kö­rül­mé­nyek kö­zött elal­ta­tott ege­ret vizs­gál­tak, és azt ta­lál­ták, hogy az ener­gi­át ka­pó ege­rek gyor­sab­ban éb­red­tek fel, mint a kon­trol­lok.

 

Ér­de­kes vo­nat­ko­zá­sa volt ezek­nek a vizs­gá­la­tok­nak, hogy a gyó­gyí­tó­kat ar­ra kér­ték, fel­vált­va éb­resszék hol egyik, hol má­sik ege­ret az asz­tal két ol­da­lán. Ők azon­ban azt vá­la­szol­ták: ezt csak úgy tud­ják meg­ten­ni, ha az egy­mást kö­ve­tő két éb­resz­tés kö­zött le­ga­lább 20 perc te­lik el. Ha ez nem így tör­té­nik, ak­kor a táv­gyó­gyí­tás­nak az elő­ző éb­resz­tés­ből szár­ma­zó ha­tá­sa még meg­ma­rad, to­vább­ra is ér­vé­nye­sül az adott he­lyen. Ezt az ál­lí­tást kí­sér­let­tel el­le­n­őriz­ték, és igaz­nak bi­zo­nyult, mert a ma­ra­dék gyó­gyí­tó ener­gia szin­tén ko­ráb­bi éb­re­dés­re ösz­tö­nöz­te az al­vó ál­la­tot.

 

Egy má­sik ál­lat­kí­sér­let­ben ma­lá­ri­ás ege­re­ket vizs­gál­tak. Oly mó­don je­löl­ték meg őket, hogy a kí­sér­let­ben részt ve­vő egyik sze­mély sem tud­hat­ta, vé­gül is me­lyik egér ma­lá­ri­ás, és me­lyik kap táv­gyó­gyí­tó ke­ze­lést (Jerry Solfvin). A vizs­gá­la­to­kat ér­té­kel­ve Solfvin meg­jegy­zi, hogy itt nyil­ván­va­ló­an pa­rap­szi­cho­ló­giai vagy pa­ra­nor­má­lis gyó­gyí­tó je­len­ség­ről van szó, hi­szen a vizs­gá­lat vég­re­haj­tá­sa­kor sen­ki sem tud­ta, mely ál­la­tok ré­sze­sül­nek ke­ze­lés­ben.

 

Nö­vé­nyek

A nö­vé­nyek ki­vá­ló kí­sér­le­ti tár­gyak, hi­szen nem ke­rül­nek sok­ba, és nincs szük­ség az en­ge­délyük­re ah­hoz, hogy kí­sér­le­tez­ze­nek ve­lük, mint az em­be­rek­nél. Bár­ki könnye­dén meg­győ­ződ­het ar­ról, mi­lyen, a nö­vé­nyek­re ha­tó gyó­gyí­tó ké­pes­sé­gei van­nak. Ha há­rom, azo­nos hely­ről szár­ma­zó ma­got el­ül­tet­nek há­rom kü­lön­bö­ző edény­be, és min­den szem­pont­ból azo­nos kö­rül­mé­nye­ket biz­to­sí­ta­nak szá­mu­kra (föld, ön­tö­zés, nap­fény, le­ve­gő stb.), vi­szont más­képp vi­szo­nyul­nak a há­rom nö­vény­hez, ak­kor az ered­mé­nyek szem­be­tű­nő­en kü­lön­böz­nek. Pró­bál­juk ki, hogy az el­ső nö­vény­nek a kí­sér­let so­rán po­zi­tív gon­do­la­to­kat kül­dünk, ma­gya­rán sze­ret­jük vagy imád­ko­zunk ér­te, a má­so­dik­kal sem­mi­lyen mó­don nem fog­lal­ko­zunk, a har­ma­dik fe­lé pe­dig ne­ga­tív gon­do­la­to­kat su­gár­zunk. Már két hét el­tel­té­vel szem­mel lát­ha­tó kü­lönb­sé­gek ta­pasz­tal­ha­tók a há­rom nö­vény kö­zött.

 

 

Bak­té­riu­mok és gom­bák

Több kí­sér­let fog­lal­ko­zott bak­té­riu­mok és gom­bák nö­ve­ke­dé­sé­nek gyor­sí­tá­sá­val, il­let­ve las­sí­tá­sá­val a tá­vol­ból kül­dött ener­gia se­gít­sé­gé­vel. Több­nyi­re az de­rült ki, hogy ezek a fo­lya­ma­tok va­ló­ban be­fo­lyá­sol­ha­tók ilyen mód­sze­rek­kel. Ha vi­szont ez így van, ak­kor min­den ala­punk meg­van an­nak fel­té­te­le­zé­sé­re, hogy a rá­kos sej­tek nö­ve­ke­dé­se ugyan­csak be­fo­lyá­sol­ha­tó be­teg em­be­rek­nél.

 

A DNS mó­do­sí­tá­sa

Messzi­re ve­ze­tő kö­vet­kez­mé­nyek­kel jár­hat az a vizs­gá­lat, ame­lyet Glen Rein és Rol­lin McCraty vég­zett a DNS-spi­rál csa­va­ro­dá­sá­val kap­cso­lat­ban. Ered­mé­nye­ik sze­rint a tá­vol­ról kül­dött ener­gia a DNS-ben is vál­to­zá­so­kat idéz­het elő. Ha ez igaz, ak­kor a sej­tek több­fé­le mű­kö­dé­si me­cha­niz­mu­sa ugyan­csak be­fo­lyá­sol­ha­tó ener­giá­val.

Kürti Gábor
X. évfolyam 4. szám

Címkék: gyógyító információk

Aktuális lapszámunk:
2020. március

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.