Új a terápiában

Így se­gít az Or­gonter­ápia

Mi­grén, fe­szült­ség, stressz ese­tén

Mi­grén­ro­ha­mok, kró­ni­kus meg­be­te­ge­dé­sek, el­hú­zó­dó seb­gyó­gyu­lás: min­d­ez a fe­szült­sé­gek és blo­ká­dok je­le. Ilyen­kor se­gít­het a Wil­helm Re­ich-fé­le or­gon­ter­ápia. Mi rej­lik mö­göt­te, és ho­gyan hat ez a ke­ze­lés kö­zér­ze­tün­k­re, ki­de­rül cik­künk­ből.


Az or­gon­ter­ápia se­gít­sé­gé­vel le­győz­he­tő a mi­grén

 

Jel­leg­ze­tes mi­grén­ro­ham, ha a be­teg fé­lol­da­li fej­fá­jás­ban szen­ved, fá­radt­nak ér­zi ma­gát és hány­in­ge­re van. Ilyen­kor az egy­sze­rű gyógy­sze­rek nem se­gí­te­nek, az il­le­tő ágy­ba kény­sze­rül és vár, amíg a tü­ne­tei el­tűn­nek. A mi­grén­pá­cien­sek há­rom­ne­gye­de a nők kö­zül ke­rül ki, ma­ga a kór pedig nép­be­teg­ség­nek szá­mít, a meg­fe­le­lő di­ag­nó­zist és ke­ze­lést még­is so­kan nem kap­ják meg. Az érin­tet­tek több­nyi­re er­go­ta­min­szár­ma­zé­ko­kat kap­nak, ame­lyek könnyen ront­hat­ják az ál­la­po­tu­kat, és fo­lya­ma­tos, gyógy­szer okoz­ta fej­fá­jást válthatnak ki.

 

Mi­gré­neny­hí­tés mel­lék­ha­tá­sok nél­kül

Ha vi­szont va­la­ki nem haj­lan­dó a mel­lék­ha­tá­sok­kal feny­ege­tő erős gyógy­sze­re­ket be­szed­ni, gya­kran ma­gá­ra ma­rad a pa­na­szá­val. Pe­dig az al­ter­na­tív or­vos­lás is meg­fe­le­lő ter­ápi­ás kon­cep­ciók­kal ren­del­ke­zik, be­vált mód­szer pél­dá­ul a ho­me­o­pá­tia vagy az aku­punk­tú­ra. És meg­ol­dást kí­nál az or­gon­ter­ápia is.

 

Az or­go­ne­ner­gia az éle­te­ner­gia má­sik meg­ne­ve­zé­se. A vi­lág­min­den­ség­ben min­den­hol meg­ta­lál­ha­tó ener­gi­áról alko­tott kon­cep­ció az em­be­ri­ség ko­rai tör­té­ne­té­re nyú­lik vissza, és is­me­rik csi, prá­na, od, elan né­ven is. Ez a fel­fo­gás nap­ja­in­kig min­den kul­tú­ra ma­gá­tól ér­te­tő­dő ré­sze, pél­dá­ul a ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lásé is. Fel­buk­kan Hip­po­kra­tész írá­sai­ban, míg Eu­ró­pá­ban a XIX. szá­zad kö­ze­pé­ig vi­ta­liz­mus né­ven is­mer­ték. A XX. szá­zad­ban fő­ként Wil­helm Re­ich or­vos és ter­mé­szet­ku­ta­tó fog­lal­ko­zott a je­len­ség­gel a nyu­ga­ti or­vos­lás és ter­mé­szet­tu­do­mány ta­la­ján. Tő­le szár­ma­zik az or­go­ne­ner­gia és -te­rápia ki­fe­je­zés.

 

Wil­helm Re­ich, Sig­mund Freud egyik leg­jobb ta­nít­vá­nya örök ül­döz­te­tés­ben élt. Köny­ve­it két­szer is elé­get­ték: a 30-as évek­ben a ná­cik, az 50-es évek­ben az ame­ri­kai­ak. Mun­kás­sá­ga azon­ban a mai na­pig to­vább él. 1933-ban Skan­di­ná­viá­ba me­ne­kült, ott fej­lesz­tet­te ki az em­be­ri szer­ve­zet plaz­ma­áram­lá­sá­ról és pul­zá­ció­já­ról szó­ló el­mé­le­tét. Szá­mű­ze­té­se ide­jén (1939-től New York­ban élt) fel­fe­dez­te az at­mosz­fé­rá­ban min­den­hol fel­lel­he­tő or­go­ne­ner­gi­át. Re­ich és mun­ka­tár­sai 1940-ben fej­lesz­tet­ték ki az or­go­nak­ku­mu­lá­tort, egy olyan ké­szü­lé­ket, amely Re­ich sze­rint ké­pes össze­sű­rí­te­ni az at­mosz­fé­ri­kus ener­gi­át.

 

   

A test ener­gia­me­zői a csa­krák­kal: a koz­mi­kus or­go­ne­ner­gia át­hat­ja a szer­ve­ze­tet - Az ener­gia az egész­ség számá­ra fon­tos pon­to­kon áram­lik ke­resz­tül - Az éle­te­ner­gia kon­cep­ció­ja Wil­helm Re­ich sze­rint: pul­zá­ci­ós hul­lá­mok áram­la­nak ke­resz­tül a tes­ten, ser­ken­tőd­nek a gyó­gyu­lá­si fo­lya­mat­ban

 

Re­ich va­la­mennyi tes­ti és szel­le­mi te­vé­keny­sé­get bio­e­ner­ge­ti­kai fo­lya­mat­ként szem­lélt, számá­ra nem csu­pán ér­zel­mi vagy pszi­cho­ló­giai fo­lya­ma­to­król volt szó, ha­nem fi­zi­kai­ak­ról, ame­lyek­nél az ál­ta­la or­gon­nak ne­ve­zett spe­ciá­lis ener­gia­for­ma ját­szik sze­re­pet. Sze­rin­te az ener­gia min­dig oly­as­va­la­mi, ami gyó­gyít. Min­den gyó­gyu­lás alap­ját energeti­kai fo­lya­ma­tok ké­pe­zik, or­vo­si köz­re­mű­kö­dés nél­kül. Az ener­gia meg­ta­lál­ha­tó min­den­hol a koz­mosz­ban, ener­gia­me­ző­ként ve­szi kö­rül az em­be­ri tes­tet. Nincs te­hát „ide­gen” ener­gia, amely be­jut a test­be, ha­nem a test éle­te­ner­giá­ja ösz­tön­ző­dik ar­ra, hogy tá­mo­gas­sa az ön­gyó­gyí­tá­si fo­lya­ma­to­kat.

 

Egész­sé­ges ál­la­pot­ban az éle­te­ner­gia áram­lik és pul­zál a tes­tünk­ben, gon­dos­ko­dik éle­te­rőn­k­ről. Ha vi­ta­li­tá­sunk erős, egész­sé­ges­nek és kre­a­tív­nak érez­zük ma­gun­kat, se­be­ink gyor­san gyó­gyul­nak. Ha gyen­ge, a gyó­gyu­lás el­hú­zó­dik. Az ener­gi­át fo­lya­ma­to­san ves­szük fel a kör­nye­ze­tünk­ből lég­zés, táp­lál­ko­zás és nap­fény for­má­já­ban, és új­ra le­ad­juk mun­ka, ér­zé­sek és anyag­cse­re-fo­lya­ma­tok for­má­já­ban. Fo­lya­ma­tos a fel­töl­tő­dés és le­me­rü­lés vál­ta­ko­zá­sa, ál­lan­dó a pul­zá­lás. Mai is­me­re­te­ink sze­rint a leg­több meg­be­te­ge­dés alap­ját a ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer za­va­rai ké­pe­zik. Az or­gon­gyó­gyá­szok sze­rint ez ki­fe­je­ződ­het túl sok, túl ke­vés vagy blok­kolt ener­gia for­má­já­ban. Mi­grén ese­tén pél­dá­ul túl sok ener­gia ta­lál­ha­tó a fej te­rü­le­tén, aszt­má­nál vagy szí­vin­fark­tus­nál a mell­kas­ban.

 

 

Ho­gyan ál­la­pít­ha­tó meg a túl- vagy alul­töl­tött­ség?

Az or­gon­gyó­gyá­szok mun­ká­juk so­rán nem hasz­nál­nak mé­rők­észü­lé­ke­ket. Ehe­lyett meg­fi­gye­lik a ke­ze­lés so­rán a ve­ge­ta­tív és emo­cio­ná­lis re­ak­ció­kat, va­la­mint a test vá­la­sza­it. A túl sok vagy túl ke­vés töl­tés érint­he­ti az egész szer­ve­ze­tet, vagy csak a test egyes te­rü­le­te­it. Az el­ső be­nyo­mást az or­gon­ter­apeuta már ak­kor kap­ja, ami­kor elő­ször be­szél a pá­ciens­sel: a hang le­het halk vagy han­gos, mo­no­ton vagy ki­fe­je­zés­tel­jes, ez mind so­kat je­lent. Az el­ső sze­mé­lyes ta­lál­ko­zás to­váb­bi szem­pon­to­kat ad: je­len­tő­sé­ge van a mi­mi­ká­nak, a gesz­tu­sok­nak, a test­tar­tás­nak, a kéz­fo­gás­nak, a te­kin­tet­nek. Eh­hez jön még min­daz, amit a pá­ciens sa­ját lel­ki­ál­la­po­tá­ról el­mond: üres­nek ér­zi-e ma­gát, szo­ron­gá­sos ül­dö­zé­si ér­zé­sei van­nak, vagy az a be­nyo­má­sa, hogy a ben­ne rej­tő­ző vul­kán mind­járt ki­tör.

 

To­váb­bi uta­lást ad az ener­gia­blo­kád te­rü­le­té­re a be­teg­ség he­lye, pél­dá­ul a mi­grén ese­té­ben a fej- és nya­ki te­rü­le­ten, a gyo­mor­fe­kély­nél a re­ke­szi­zom és a has kör­nyé­kén kell ke­res­ni. A fen­ti­e­ken túl a ter­apeuta a ke­zé­vel köz­vet­le­nül is ér­zi az ener­gia­blo­ká­do­kat az iz­mok­ban és a kö­tő­szö­ve­tek­ben.

 

A fe­szült­sé­gek fe­lol­dód­nak

Az or­gon­ter­ápia azt je­lent­he­ti, hogy a test ener­gia­szint­jét összes­sé­gé­ben meg­eme­lik vagy csök­ken­tik, il­let­ve hogy a blo­ká­dok fe­lol­dá­sá­val hely­re­ál­lít­ják az ener­gia egyen­le­tes elo­szlá­sát. Ahol túl sok az ener­gia, ott csök­ken­te­ni kell, ahol túl ke­vés, ott nö­vel­ni. Eh­hez tar­to­zik az izom­gör­csök meg­szün­te­té­se és azok­nak az ér­zé­sek­nek a ke­ze­lé­se, ame­lye­ket a pá­ciens ad­dig el­nyo­mott, és most fel­szín­re tör­nek.

 

A ter­ápiá­ban több­fé­le tech­ni­ka lé­te­zik. Az egyik le­he­tő­ség, hogy a tera­peuta meg­ké­ri a pá­cien­sét, ve­gyen fel „stressz­po­zí­ci­ót”, ami­kor mi­nél több iz­ma meg­fe­szül, és köz­ben lé­le­gez­zen be mé­lyen. A lég­zés el­mé­lyí­té­se köz­vet­len ser­ken­tő ha­tás­sal van a ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer­re. Stressz ese­tén a lég­zés fe­lü­le­tes és vissza­foj­tott, el­la­zu­lás ese­tén mély és tel­jes.

 

A pá­cien­sek élve­zik, ha a ter­apeuta nyo­mást gya­ko­rol tes­tük bi­zo­nyos pont­ja­i­ra

 

Erő­tel­jes meg­fe­szí­té­s­kor az iz­mok elő­ször erő­sen fel­töl­tőd­nek. Ha stressz­po­zí­ció­ban ma­ra­dunk, né­hány perc múl­tán a fö­lös­le­ges ener­gia ön­kén­te­len izom­rán­gá­sok for­má­já­ban eresz­tő­dik le, ame­lyek új­ra ele­ven­né te­szik a te­rü­le­tet, és fe­lold­ják az izom­blo­ká­do­kat. Ilyen­kor az ere­de­ti­leg el­nyo­mott ér­zé­sek is új­ra meg­érez­he­tő­vé vál­nak.

 

Az ezt kö­ve­tő nyu­gal­mi sza­kasz­ban a ter­a­peuta fi­nom érin­té­sek­kel oszlat­ja el új­ra az ener­gi­át. Így elér­he­tő a mély el­la­zu­lás sza­ka­sza. Meg­fe­le­lő pon­to­kra gya­ko­rolt nyo­más­sal sza­bad­dá te­he­tők az ener­gi­apá­lyák, ame­lyek a ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás me­ri­di­án­jai­nak fe­lel­nek meg. Az ener­gia új­ra sza­ba­don ára­mol­hat, a blo­ká­dok el­tűn­tek.

 

 

A mi­grén ke­ze­lé­se

Egy mi­gré­nes pá­ciens vizs­gá­la­tá­nál szem­be­tűn­nek a fe­szült­sé­gek, fő­ként a fej te­rü­le­tén, de az áll­nál, a vál­lak­nál és a há­ton is. A ter­apeuta a fe­szült test­ré­szek iz­mai­ra, az ina­kra és a kö­tő­szö­vet­re gya­ko­rolt fi­nom nyo­má­sok­kal ke­ze­li a be­te­get, aki­nek mi­gré­nes he­ti ci­klu­sa né­hány ke­ze­lés után meg­sza­kadt, a tü­net­men­tes fá­zi­sok hosszab­bak let­tek. Vé­gül a pá­ciens tel­je­sen tü­net­men­tes­sé vált, el­hagy­hat­ta gyógy­sze­re­it. Meg­ta­nul­ta, ho­gyan irá­nyít­hat­ja az ener­gia­áram­lást sa­ját tes­té­ben. Ha ér­zi, hogy kö­ze­lít a ro­ham, tu­da­to­san ar­ra kon­cen­trál, hogy az ener­gia a fe­jé­ből a lábán át a ta­laj­ba áram­lik. Így a stressz ki­vál­tot­ta mi­grént a kez­de­tén el tud­ja kap­ni, és meg tud­ja aka­dá­lyoz­ni ál­la­po­ta rossz­ab­bo­dá­sát.

 

Egy má­sik pá­ciens azért szen­ve­dett a mi­g­rén­től, mert mot­tó­ja az volt: ha­rap­juk össze a fo­gun­kat, és bír­junk ki min­dent. Az or­gon­ter­á­pia se­gít­sé­gé­vel meg­ta­nult jól el­la­zí­ta­ni, és ezt a nyu­gal­mat az éle­té­be is int­egrál­ni, en­nek ha­tá­sá­ra szo­ron­gá­sa és de­presszív han­gu­la­ta alább­ha­gyott.

 

Más­kor is ha­tá­sos

Az or­gon­ter­ápia azon­ban nem­csak mi­grén ese­tén se­gít, ha­nem min­den olyan be­teg­ség­nél, amely a ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer za­va­rá­ra vezet­he­tő vissza. Mi­vel va­la­mennyi szerv ve­zér­lé­se ve­ge­ta­tív mó­don tör­té­nik, ez szin­te min­den be­teg­ség­re vo­nat­ko­zik. Ilye­nek pél­dá­ul: aszt­ma, kró­ni­kus hát­fá­jás, de­presszió, ma­gas vér­nyo­más, funk­cio­ná­lis szív­rit­mu­sza­va­rok, gyo­mor­fá­jás, neu­ro­der­mi­tisz, Crohn-be­teg­ség.

 

A ter­ápia ha­tár­ait úgy je­löl­het­jük ki, hogy nem al­kal­mas örök­le­tes kó­rok, fer­tő­ző meg­be­te­ge­dé­sek és ba­le­se­tek ke­ze­lé­sé­re, va­la­mint akut be­teg­ség­fo­lya­ma­tok­nál. Bár­mit ke­zel­je­nek is, na­gyon fon­tos a be­teg együtt­mű­kö­dé­se, mert az ener­ge­ti­kai gyó­gyí­tás sok ön­ál­ló ak­ti­vi­tást igé­nyel.

 

Meg­gyor­sít­ja a seb­gyó­gyu­lást

Aki or­gon­ter­ápiá­val dol­go­zik, gya­kran ta­lál­ko­zik or­go­nak­ku­mu­lá­tor­ral, Wil­helm Re­ich és mun­ka­tár­sai­nak ta­lál­má­nyá­val. A do­boz egy­faj­ta Fa­ra­day-fé­le ka­lic­ka, amely elek­tro­mo­san ve­ze­tő és nem ve­ze­tő tu­laj­don­sá­gú anya­gok ré­te­ge­i­ből áll, és amely­be a pá­ciens be­leül­het. A ré­te­ge­zés jó­vol­tá­ból a kör­nye­zet or­go­ne­ner­giá­ja az ak­ku­mu­lá­tor­ban kon­cen­trá­ló­dik és át­vi­he­tő a szer­ve­zet­re, amely fel­töl­tő­dik az ener­giá­val. Az egész na­gyon egy­sze­rű szer­ke­zet, se kon­nek­tor­du­gó­ja, se gomb­jai nin­cse­nek. A ter­á­pia ki­egé­szíté­se­ként na­gyon ha­tá­sos le­het.

 

Az or­gon­ter­ápia so­rán fe­lold­ják az ener­gia­blo­ká­do­kat és így szá­mol­ják fel a pa­na­szo­kat - A ha­gyo­má­nyos or­vos­tu­do­mány mi­gré­nel­le­nes sze­rei­nek mel­lék­ha­tá­saik van­nak

 

Az or­go­nak­ku­mu­lá­tor meg­gyor­sít­ja a se­bek gyó­gyu­lá­sát min­den­fé­le kül­ső és bel­ső sé­rü­lé­sek ese­tén. Pél­dá­ul égé­sek­nél, kül­ső duz­za­na­tok­nál, va­la­mint cu­kor­be­teg­ség vagy do­hány­zás miatt ki­ala­kult vé­rel­lá­tá­si za­va­rok­nál.

 

Több, mint tü­ne­ti ke­ze­lés

Az or­gon­ter­ápia a ha­gyo­má­nyos gyó­gyá­szat al­ter­na­tí­vá­ja, amely azon­ban nagy tü­rel­met és ki­tar­tást igé­nyel a pá­cien­stől. Ez gya­kran ne­he­zé­re esik a be­teg­nek. Ugya­nak­kor az or­gon­ter­ápia túl­megy a tü­ne­tek ke­ze­lé­sén. Alap­ve­tő vál­to­zást idéz elő a gon­dol­ko­dás, az ér­zé­sek és a ma­ga­tar­tás meg­szo­kott min­tái­ban, és kö­ze­lebb vi­szi az em­bert ön­ma­ga tel­jes­sé­gé­hez. Ez a bel­ső fej­lő­dés egy bi­zo­nyos időt igé­nyel, azaz gyors ered­ményt nem vár­ha­tunk.

 

Or­gonké­szü­lék, or­gonvíz

Az or­gonener­gi­át, azaz az egye­te­mes éle­t­ener­gi­át hasz­nál­ja fel egy sza­ba­dal­maz­ta­tott ma­gyar ta­lál­mány. Ka­val­kó Já­nos VSZT-1 or­gon ener­ge­ti­zá­ló ké­szü­lé­ke le­he­tő­vé te­szi, hogy hor­doz­ha­tó for­má­ban jus­sunk hoz­zá a szó­ban for­gó, jó­té­kony ha­tá­sú ener­giá­hoz.

 

A ké­szü­lék olyan pro­gra­mo­zott he­gyi­kris­tá­lyok­ból áll, ame­lyek­be az em­be­ri szer­ve­zet he­lyes rez­gé­se­it kó­dol­ták. Az élő szer­ve­zet­ben és kö­rü­löt­te ener­gia ta­lál­ha­tó (hív­ják au­rá­nak vagy bio­­ener­giá­nak is), amely­nek nagy­sá­ga és rez­gé­sé­nek hul­lám­hossza fa­jon­ként el­té­rő. Mi­vel az em­lí­tett kris­tá­lyok az em­be­ri szer­ve­zet ide­á­lis rez­gé­se­it tar­tal­maz­zák, ele­gen­dő a ké­szü­lék kö­ze­lé­ben len­nünk ah­hoz, hogy gyó­gyí­tó, ki­egyen­sú­lyo­zó ha­tá­sát élvez­zük. Ha mond­juk a szo­bánk­ban he­lyez­zük el, a nap hu­szonn­égy órá­já­ból hu­szon­há­rom és fe­let mű­kö­dik, egy fél órán át pe­dig fel­töl­ti ön­ma­gát. A kris­tá­lyok egy egy­sze­rű fém­hen­ger­ben ta­lál­ha­tók, amely­nek üze­mel­te­té­sé­hez sem elem­re, sem há­ló­za­ti áram­ra nin­csen szük­ség. A ké­szü­lék egy­sze­rű vol­tá­nak kö­szön­he­tő­en akár száz éven át is za­var­ta­la­nul mű­kö­dik.

 

 

Az ener­ge­ti­zá­ló be­ren­de­zés tu­laj­don­kép­pen min­den be­teg­ség­re jó ha­tás­sal van, de kü­lö­nö­sen ajánl­ják pél­dá­ul kli­ma­xos pa­na­szok­ra, po­ten­cia­za­va­ro­kra, im­mun­hi­á­nyos ál­la­pot­ra, szen­ve­dély­be­teg­sé­gek­re, vi­ze­lé­si pa­na­szok­ra, va­la­mint da­ga­na­tos be­teg­sé­gek­nél meg­elő­zés­re és ki­egé­szítő ter­ápia­ként. A fen­ti­e­ken túl jól be­vá­lik az or­gonké­szü­lék agyi ér­ka­ta­sztró­fa és szí­vin­fark­tus utá­ni re­ha­bi­li­tá­ció­ra, lé­gú­ti meg­be­te­ge­dé­sek, emész­tő­szer­vi bán­tal­mak, med­dő­ség, men­stru­á­ci­ós pa­na­szok, ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség, epi­lep­szia, fül­ba­jok, láb­szár­fe­kély, fó­bi­ák és disz­le­xia ese­tén.

 

A kó­dolt kris­tá­lyos mód­szer to­vább­fej­lesz­té­sé­ből szü­le­tett meg a szűz, tisz­tí­tott, ener­ge­ti­zált víz, az or­gonvíz. Ez úgy ké­szül, hogy a csap­víz ke­resz­tül­fo­lyik egy szű­rő- és tisz­tí­tó­rend­sze­ren, majd egy több mé­ter hosszú cső­ve­ze­té­ken, amely egy kó­dolt he­gyi­kris­tá­lyok­kal el­lá­tott hen­ger­ben ta­lál­ha­tó. Bár a víz ma­guk­kal a kris­tá­lyok­kal nem ta­lál­ko­zik, csak el­fo­lyik mel­let­tük, még­is át­ve­szi azok rez­gé­se­it, így struk­tú­rá­ja meg­vál­to­zik, ener­gia­szint­je meg­emel­ke­dik. Az or­gonvíz ha­tá­sa meg­egye­zik a ké­szü­lé­ké­vel, a már em­lí­tett pro­blé­má­kra jó, de to­váb­bi elő­nyös tu­laj­don­sá­gok­kal is ren­del­ke­zik. Így pél­dá­ul se­gí­ti a szer­ve­zet mé­reg­te­le­ní­té­sét, ön­re­ge­ner­áló fo­lya­ma­tait, va­la­mint jó kon­dí­ci­ót és kö­zér­ze­tet biz­to­sít. Kü­lö­nö­sen jó ha­tá­sú pél­dá­ul hi­pe­r­ak­tív ki­csik­nél, de szép si­ke­re­ket ér­tek el ve­le fo­gya­té­kos gye­re­kek­nél is.

-me-
X. évfolyam 3. szám

Címkék: migrén, Orgonterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.