Új a terápiában

Kopogjuk le!

A meridián-energiatechnikák (MET) lehetőségei

  A MET-mód­szert az aku­punk­tú­ra pszi­cho­ló­giai ver­zió­ja­ként ír­hat­juk le. Se­gít­sé­gé­vel gya­kran hosszú évek óta fen­nál­ló lel­ki pro­blé­mák old­ha­tók meg né­hány perc alatt, de ered­mé­nye­sen ke­zel­he­tők tes­ti pa­na­szok is. Az ener­gia­blo­ká­do­kat meg­ha­tá­ro­zott me­ri­di­án­pon­tok sze­líd ko­pog­ta­tá­sá­val old­ják fel.   

  A nyu­ga­ti or­vos­tu­do­mány kö­zép­pont­já­ban nem a pá­ciens hogy­lé­te áll, ha­nem a le­le­tei. A kulcspon­tot a mér­he­tő­ség je­len­ti. Ez olyan tisz­tán szerv­köz­pon­tú szem­lé­let­hez ve­ze­tett, amely egy be­teg­ség fen­n­ál­lá­sát le­he­tő­leg mi­nél több kon­krét adat fen­n­ál­lá­sá­val lát­ja iga­zolt­nak. Eb­ben a rend­szer­ben azon­ban nem jut hely azok­nak a be­te­gek­nek, akik nem tud­nak fel­mu­tat­ni kó­ros vé­rér­té­ke­ket, kri­ti­kus rönt­gen­fel­vé­te­le­ket, ugya­nak­kor ide­ges­ség­re, le­vert­ség­re, de­presszió­ra, hő­hul­lá­mo­kra, fáj­dal­ma­kra, kon­cen­trá­ci­ós za­va­ro­kra vagy fer­tő­zé­sek­re va­ló fo­ko­zott haj­lam­ra pa­nasz­kod­nak.

   

  Itt van mind­járt a hát­fá­jás mint pa­nasz, amely min­den he­te­dik táp­pénz­re vé­tel oka. Ám az ilyen pá­cien­sek­nek csak egy kis ré­sze ké­pes fel­mu­tat­ni va­ló­ban mér­he­tő elvál­to­zá­so­kat iga­zo­ló le­le­te­ket, azaz a nyu­ga­ti ér­te­lem­ben vett egyér­tel­mű di­ag­nó­zist. Akik va­ló­ban rosszul ér­zik ma­gu­kat, de nem „va­ló­ban” be­te­gek, azok gya­kran se­gít­ség nél­kül tá­voz­nak az or­vos­tól. Min­de­köz­ben a fej­lett ipa­ri ál­la­mok la­kó­i­nak tíz szá­za­lé­ka kró­ni­kus be­teg, de hiá­ba is­mer­ték fel a be­teg­sé­gü­ket, a nyu­ga­ti or­vos­lás nem tud se­gí­te­ni raj­tuk. Ti­pi­kus pél­dát ad­nak er­re a reu­má­sok, az aszt­má­sok, a cu­kor­baj­ban szen­ve­dők vagy a ro­ha­mo­san emel­ke­dő szá­mú al­ler­giá­sok.

   

  A ha­gyo­má­nyos or­vos­lás­hoz ké­pest tel­je­sen más meg­kö­ze­lí­té­si mó­dot kép­vi­sel­nek az olyan al­ter­na­tív mód­sze­rek, mint a me­ri­di­án-ener­gia­tech­ni­kák, az aku­punk­tú­ra, a ja­pán gyó­gyí­tó ára­mok, az aku­presszú­ra, a re­i­ki és egyéb ener­ge­ti­kai el­já­rá­sok, így a ho­me­o­pá­tia vagy a kí­nai or­vos­lás. A kí­nai or­vos­tu­do­mány fel­fo­gá­sa sze­rint az em­ber az ég és a föld, a jin és a jang kö­zött fe­szül ki. Le­egy­sze­rűsít­ve az in­di­vi­du­um az ener­gia összes­űrű­sö­dé­se, ezért jut köz­pon­ti sze­rep a di­ag­nó­zis­ban és a ke­ze­lés­ben is az ener­ge­ti­kai je­len­sé­gek­nek. Ezek ugya­nis ké­pe­sek meg­mu­tat­ni az egyén eset­le­ges ener­ge­ti­kai disz­har­mó­niá­it.

   


  A me­ri­di­á­nok­nak ne­ve­zett ener­gi­apá­lyák be­há­lóz­zák az egész tes­tet. Az em­bert egy­sé­ges egész­ként kell szem­lél­ni a di­ag­nó­zis és a ke­ze­lé­si

   

  A tes­ten át­áram­ló ener­ge­ti­kai po­ten­ciált a kí­nai­ak csi­nek, az in­diai­ak prá­ná­nak, a ho­me­o­pá­tia ki­dol­go­zó­ja, Hah­ne­mann éle­te­ner­giá­nak ne­ve­zi. Ez az ener­gia­áram ci­kli­kus le­fo­lyá­sok­ban áram­lik a meg­ha­tá­ro­zott uta­kon, a me­ri­di­á­­no­kon a test köz­pont­já­tól a vég­ta­go­kig, majd vissza. Az egyén min­den élet­meg­nyil­vá­nu­lá­sa te­hát egy­ben sa­ját, sze­mé­lyes ener­ge­ti­kai adott­sá­ga­inak ki­fe­je­zé­se is.

   

  És ép­pen itt avat­ko­zik be a MET a ma­ga ko­pog­ta­tós tech­ni­ká­já­val. Ez a pszi­cho­ló­gia egyik fia­tal ágá­ból, az ener­ge­ti­kai pszi­cho­ló­giá­ból szár­ma­zik, amely az em­be­ri me­ri­di­án­rend­szer­re vo­nat­ko­zik, il­let­ve an­nak az egyén ér­zel­mi-pszi­chi­kai ál­la­po­tá­val fen­nál­ló kap­cso­la­tá­val. Egyéb­ként már a ré­gi spár­tai­ak ar­cuk bi­zo­nyos pont­ja­it ko­pog­tat­ták csa­ta előtt, hogy elűz­zék fé­lel­mü­ket. Az ener­ge­ti­kai pszi­cho­ló­gia azt a fel­té­te­le­zést kö­ve­ti, hogy a test ener­ge­ti­kai rend­sze­ré­nek ke­ze­lé­sé­vel pszi­chi­kai pro­blé­mák is el­há­rít­ha­tók, amennyi­ben ezek meg­fe­lel­nek a test ener­giarend­sze­ré­nek. Ezek­nek a fe­lis­me­ré­sek­nek nem kell fel­tét­le­nül a kli­ni­kai te­rü­let­re kor­lá­to­zód­ni­uk, al­kal­maz­ha­tók olyan te­rü­le­te­ken is, mint a ta­nu­lás-, a mun­ka-, a sport- és a gaz­da­ságpszi­cho­ló­gia.

   

  Az úgy­ne­ve­zett nyu­ga­ti or­vos­lás haj­la­mos ar­ra, hogy csak tes­tünk ké­miai ter­mé­sze­tét ve­gye fi­gye­lem­be. Tes­tünk ener­ge­ti­kai rend­sze­ré­nek ed­dig nem szen­telt túl sok fi­gyel­met. A di­ag­nó­zis­ban az elek­tro­mos ára­mok, úgy­mint az EEG és EKG fel­hasz­ná­lá­sá­ra kor­lá­to­zód­nak.

   

  A ké­mia­itól az ener­ge­ti­kai pa­ra­dig­má­ig

  A 70–80-as évek­ben dr. Ro­ger J. Cal­la­han kli­ni­kai pszi­cho­ló­gus ki­fej­lesz­tett egy olyan ter­ápi­ás meg­kö­ze­lí­tést, amely az al­kal­ma­zott ki­ne­zio­ló­gi­án ala­pul. Ezt a mód­szert Tho­ught-Fi­eld-The­rapy (TFT), azaz gon­do­lat­me­ző-ter­ápia né­ven em­le­ge­tik. Ez az el­já­rás kom­bi­nál­ja a me­ri­di­á­nok egyen­súly­za­va­ra­inak di­ag­nosz­ti­zá­lá­sá­ra szol­gá­ló el­já­rást a meg­ha­tá­ro­zott aku­punk­tú­rás pon­tok ko­pog­ta­tá­sá­val.

   

  Dr. John Dia­mond 25 éven át a pszi­chiát­ria és a meg­elő­zés te­rü­le­tén te­vé­keny­ke­dett. Rá­jött, hogy bi­zo­nyos ér­zé­sek bi­zo­nyos szer­vek­hez, il­let­ve me­ri­di­á­nok­hoz ren­del­he­tők hoz­zá. A me­ri­di­án-ener­gia­tech­ni­kák kö­zé a dr. Dia­mond-fé­le to­boz­mi­rigy-ko­pog­ta­tás ke­rült át.
  A tu­dós meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a to­boz­mi­rigy ko­pog­ta­tá­sá­val ak­ti­vi­zál­ha­tó az éle­te­ner­gia, erő­sít­he­tő az im­mun­vé­de­lem és har­mo­ni­zál­ha­tó a me­ri­di­á­nok ener­gia­áram­lá­sa. A to­boz­mi­rigy a test és a szel­lem kö­zöt­ti össze­kö­tő tag­nak szá­mít, és fe­lü­gye­li a test ener­gia­áram­lá­sát, mint a szer­ve­zet me­ri­di­án­rend­sze­ré­nek el­le­nőr­ző he­lye. Ezen­kí­vül fe­le­lős az im­mun­rend­szer T-sejt­je­i­nek ter­me­lő­dé­sé­ért is.

   

   

  Ke­ze­lés és ön­ke­ze­lés a MET se­gí­té­sé­gé­vel

  A MET-tel vég­zett ke­ze­lés a be­teg és a ter­apeuta kö­zöt­ti be­szél­ge­tés­sel kez­dő­dik, ahol a ter­hes té­mát vi­tat­ják meg (fé­lek a re­pü­lés­től... az ege­rek­től... fáj a fe­jem...). A té­mát a pá­ciens ha­tá­roz­za meg (szo­ron­gás, fó­bia stb.), mi­köz­ben a ter­apeuta a me­ri­di­á­nok meg­ha­tá­ro­zott pont­ja­it ko­pog­tat­ja. A meg­be­szé­lés és a ko­pog­ta­tás alap­ján fe­lé­pül a meg­fe­le­lő gon­do­lat­me­ző, és ek­kor­tól kezdve kezd el mű­köd­ni a me­ri­di­án­pon­tok ko­pog­ta­tá­sa.

   


  A to­boz­mi­rigy ko­pog­ta­tá­sa so­rán ököl­lel vagy há­rom uj­jal ko­pog­tat­ják könnye­dén a mell­csont fel­ső har­ma­dát. Így ak­ti­vi­zá­ló­dik a mi­rigy

   

  A MET-ben az a kü­lön­le­ges, hogy min­degy, mi­lyen pro­blé­má­ról van szó, min­dig ugya­na­zo­kat a pon­to­kat kell ko­pog­tat­ni. Így old­ha­tók fel a me­ri­di­án­rend­szer blo­kád­jai. Az ener­gia­áram­lás har­mo­ni­zá­ló­dik, az emo­cio­ná­lis stresszt fel­vált­ja a bel­ső bé­ke. Az nem tel­je­sen tisz­tá­zott, mi is tör­té­nik ilyen­kor a test­ben vagy az agy­ban, ám az agy­ku­ta­tás le­g­ú­jabb fel­fe­de­zé­sei ar­ra az ered­mény­re ju­tot­tak, hogy az amygda­la köz­pon­ti sze­re­pet ját­szik az ér­zel­mek ke­let­ke­zé­sé­ben. En­nek az agy­te­rü­let­nek az a fő fe­la­da­ta, hogy ér­tel­met ad­jon a szen­zo­ros in­ge­rek­nek és ér­té­kel­je őket. Fel­té­te­le­zik, hogy a MET-ke­ze­lés so­rán az ott tá­rolt ne­ga­tív emó­ci­ók fe­lol­dód­nak a me­ri­di­án­rend­sze­ren ke­resz­tül, ám itt még ala­pos ku­ta­tás­ra van szük­ség. Annyi bi­zo­nyos, hogy a pá­ciens­nek a MET-ke­ze­lés so­rán sem a pro­b­lé­ma okát nem kell is­mer­nie, sem az ér­zel­mi kínt nem kell új­ra át­él­nie. Ezenkí­vül a ke­ze­lés­nek sem­mi­fé­le ká­ros mel­lék­ha­tá­sa nem je­lent­ke­zik. A MET to­váb­bi kü­lön­le­ges­sé­ge és nagy elő­nye az, hogy lai­ku­sok is vi­szony­lag rö­vid idő alatt el­sa­ját­ít­hat­ják.

   

   

  A MET és a gye­re­kek

  A MET ki­vá­ló­an al­kal­mas gye­re­kek ke­ze­lé­sé­re is. Be­vált töb­bek kö­zött ol­va­sá­si és szá­mo­lá­si pro­blé­mák, is­ko­lai szo­ron­gá­sok, vissza­esett tel­je­sít­mény, kon­cen­trá­ci­ós pro­blé­mák és hi­pe­rak­ti­vi­tás ese­tén. A gye­re­kek na­gyon nyi­tot­tan fo­gad­ják ezt a tech­ni­kát, mi­vel a szü­leik ke­zel­he­tik őket, vagy akár ön­ma­guk is elvé­gez­he­tik a kí­vánt el­já­rást.

   

   

  Si­ke­rek tes­ti pa­na­szok ese­tén

  A MET gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­sa so­rán új­ra és új­ra meg­fi­gyel­ték, hogy a ne­ga­tív emó­ci­ók fe­lol­dá­sá­val a tes­ti bán­tal­mak is el­tűn­nek. Ez meg­erő­sí­ti azt a fel­té­te­le­zést, hogy a tes­ti pa­na­szok fel­gyü­lem­lett ne­ga­tív ér­zé­sek meg­je­le­né­si for­mái le­het­nek. Így pél­dá­ul meg­fi­gyel­he­tő, hogy a nők­nél a MET ké­pes fe­lol­da­ni a masszív bűn­tu­da­tot, és ez­zel meg­sza­ba­dí­ta­ni őket ma­kacs men­stru­á­ci­ós és al­ha­si fáj­dal­maik­tól. Az is jól is­mert, hogy a frusz­trá­ció epe­kö­vek vagy egyéb epe­be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­hoz ve­zet­het. A kró­ni­kus szo­ron­gá­si ál­la­po­tok és a gon­dok gyo­mor­fe­kélyt ala­kít­hat­nak ki. A bol­dog­ta­lan­ság és az elé­ge­det­len­ség pe­dig a szív­be­teg­sé­gek je­lent­ke­zé­sé­nek fő okai.

   

  A MET al­kal­ma­zá­sa min­da­zo­nál­tal gya­ko­ri ko­pog­ta­tást igé­nyel, és min­de­ne­ke­lőtt az úgy­ne­ve­zett ener­ge­ti­kai té­ves kap­cso­lá­sok kö­vet­ke­ze­tes fe­lol­dá­sát.

   

   

  Mi az az ener­ge­ti­kai té­ves kap­cso­lás?

  Az ener­ge­ti­kai té­ves kap­cso­lás olyan je­len­ség, ame­lyet a pszi­cho­ter­ápia ha­lál­vágy­nak, ön­sza­bo­tázs­nak vagy ön­pusz­tí­tás­nak ne­vez. Ha a pá­ciens ener­ge­ti­kai rend­sze­re eb­ben az ál­la­pot­ban ta­lál­ha­tó, ak­kor nem kö­vet­kez­het be a gyó­gyu­lás, akár­mi­vel is pró­bál­koz­nak. Cal­la­han ezt a je­len­sé­get úgy ne­vez­te, psycho­lo­gi­cal re­ver­sal, és ki is dol­go­zott kü­lön­fé­le el­já­rá­so­kat a kor­ri­gá­lá­sá­ra. Csak ek­kor ér­he­tő el ma­gas si­ker­szá­za­lék az ener­ge­ti­kai mód­sze­rek­kel.

   


  A MET na­gyon hasz­nos­nak bi­zo­nyul a gye­re­kek ese­té­ben. A ki­csik az arc­ki­fe­je­zé­sek alap­ján dön­tik el, mi­lyen­nek ér­té­ke­lik ak­tuá­lis stresszter­helt­ségüket

   

  A fen­ti ál­la­pot kor­ri­gá­lá­sa a MET-nek is fon­tos ré­sze. Mert amíg ez a fél­re­kap­cso­lás fen­náll, ad­dig az érin­tett a leg­jobb tu­dá­sa el­le­né­re sem ké­pes a ma­ga­tar­tá­sát a sa­ját ér­de­kei el­len for­dí­ta­ni. Er­re uta­ló je­lek le­het­nek a kö­vet­ke­zők:

   

  ne­vek össze­cse­ré­lé­se,

  a jobb és a bal össze­ke­ve­ré­se,

  az il­le­tő ab­ba akar­ja hagy­ni a do­hány­zást, de nem tud­ja,

  a ve­szé­lyek is­me­re­te el­le­né­re is egész­ség­te­le­nül táp­lál­ko­zik,

  olyan dol­go­kat vál­lal el, ame­lyek­ről tud­ván tud­ja, hogy ká­ro­sít­ják őt,

  új­ra és új­ra a nem meg­fe­le­lő part­ner­rel jön össze,

  anya­gi­lag nem ké­pes zöld ág­ra ver­gőd­ni.

   

   

  Ho­gyan se­gít a MET a gya­kor­lat­ban? Né­hány kon­krét pél­da

  Fé­le­lem a re­pü­lés­től

  Egy hölgy az­zal ke­res­te fel Ra­iner Fal­két, hogy na­gyon fél a re­pü­lés­től, a gépen vég­ig úgy ér­zi, mint­ha meg­bé­nult vol­na, kép­te­len meg­moz­dul­ni, ke­ze-lába jég­hi­deg­gé vá­lik, a szí­ve bo­lon­dul hány­ko­ló­dik.

   

  Ke­ze­lé­se a kö­vet­ke­ző­kép­pen tör­tént: ma­ga a pá­ciens masszí­roz­ta azt a gyó­gyí­tó pon­tot, amely ba­lol­dalt a 2. és 3. bor­da kö­zött ta­lál­ha­tó. Köz­ben há­rom­szor meg­is­mé­tel­te a kö­vet­ke­ző mon­da­tot: „Bár fé­lek at­tól, hogy le­zu­ha­nok a re­pü­lő­gép­pel, sze­re­tem és el­fo­ga­dom ma­gam oly­an­nak, ami­lyen va­gyok.” Utá­na a pá­ciens to­vább foly­tat­ta az adott pon­tok masszí­ro­zá­sát, és új­ra há­rom­szor meg­is­mé­tel­te a kö­vet­ke­ző mon­da­tot: „Bár nem ér­de­mel­tem meg, hogy elve­szít­sem ezt a fé­lel­met, sze­re­tem és el­fo­ga­dom ma­gam oly­an­nak, ami­lyen va­gyok.”

   

  Ezt az elő­ké­szí­tést kö­vet­te a ko­pog­ta­tás: a ter­apeuta mind a ti­zen­há­rom me­ri­di­án­pon­tot könnye­dén ko­pog­tat­ta a mu­ta­tó- és kö­zép­ső uj­ja he­gyé­vel, mi­köz­ben a pá­ciens a ke­ze­lé­si mon­da­tot is­mé­tel­get­te: „Az a fé­lel­mem, hogy le­zu­ha­nok a re­pü­lő­gép­pel...” – ez­zel gon­do­lat­ban meg­lé­vő pro­blé­má­já­ra össz­pon­to­sít.

   

   

  Sok em­ber számá­ra a re­pü­lés pá­ni­kér­zés­sel kap­cso­ló­dik össze. A MET sze­líd mó­don sza­ba­dít meg ettől a félelemtől

   

  Ezt kö­ve­tő­en vég­re­hajt­ják az úgy­ne­ve­zett rög­zí­tést, amely azt a célt szol­gál­ja, hogy sta­bi­li­zál­ja a ke­ze­lé­si ered­ményt. En­nek so­rán a há­rom­szo­ros me­le­gí­tő me­i­ri­dán­pon­tot ütö­ge­tik a kéz há­tán, mi­köz­ben a pá­ciens kü­lön­fé­le szem­moz­gá­so­kat vé­gez. Ezt kö­ve­tő­en még egy má­so­dik ke­ze­lé­si sor­oza­tot is elvé­gez­tek. Az egész ke­ze­lés az elő­ze­tes és utó­be­szél­ge­tés­sel együtt min­dössze har­minc per­cig tar­tott. A pá­ciens töb­bé nem ér­zett fé­lel­met, ha ar­ra gon­dolt, hogy más­nap re­pü­lő­re kell száll­nia. Mint el­mond­ta, be­lül na­gyon nyu­godt­nak, la­zá­nak és bé­kés­nek érez­te ma­gát.

   

  Két nap­pal ké­sőbb a pá­ciens el­me­sél­te, mit ér­zett re­pü­lés köz­ben. Egy­ál­ta­lán nem félt, tö­ké­le­te­sen nyu­godt és la­za volt, sőt, még a vé­cé­re is ké­pes volt el­men­ni, ami ko­ráb­ban el­kép­zel­he­tet­len lett vol­na. Két év­vel ké­sőbb az után­kö­ve­tés azt mu­tat­ta, hogy a fia­tal nő tel­je­sen szo­ron­gás­men­tes ma­radt. A MET-ke­ze­lés idő­tar­ta­ma ter­mé­sze­te­sen az adott pro­blé­má­tól függ. A szo­ron­gás ke­ze­lé­se ál­ta­lá­ban 10-30 perc, ha vi­szont több­fé­le szem­pont is fel­me­rül, ak­kor akár 60 per­cet is igény­be ve­het.

   

  Sú­lyos bűn­tu­dat­tól sza­ba­dult meg

  Egy má­sik pá­ciens sú­lyos bűn­tu­da­tér­zé­sek­től gyö­tör­ve kért se­gít­sé­get. En­nek oka az volt, hogy két­szer is meg­sza­kít­tat­ta a ter­hes­sé­gét. Bűn­tu­da­ta olyan sú­lyos volt, hogy tel­je­sen kiöl­te be­lő­le a sze­xuá­lis vá­gyat. Ez meg­le­he­tő­sen rossz ha­tás­sal volt a há­zas­sá­gá­ra. Le­gu­tol­só abor­tu­sza óta kü­lön­fé­le al­ha­si fáj­dal­mak­ban is szen­ve­dett.

   

   

  A MET jó eredménnyel alkalmazható olyan lelki problémáknál, mint a szorongások, fóbiák vagy bűntudat

   

  Két MET-ke­ze­lést kö­ve­tő­en meg­szűn­tek ter­hes­ség­meg­sza­kí­tá­sai miatt ér­zett szo­ron­gá­sai, a má­so­dik után ar­ról szá­molt be, hogy nin­cse­nek már gond­jai a fér­jé­vel sem, és al­ha­si pa­na­szai meg­szűn­tek. Egy­szó­val el­mond­ha­tó, hogy nagy te­her­től sza­ba­dult meg, és hosszú idő után vég­re új­ra élvez­ni tud­ta az éle­tet.

   

  A múlt ár­nyai

  Egy har­ma­dik pá­ciens, szin­tén egy hölgy súly­pro­blé­mái­ra ke­re­sett meg­ol­dást. Mi­u­tán meg­tör­tént a sú­lyá­val kap­cso­la­tos né­hány ko­pog­ta­tás, egy ré­gi, tra­u­ma­ti­kus té­ma ke­rült nap­vi­lág­ra: az, hogy jó har­minc év­vel ko­ráb­ban meg­erő­sza­kol­ták. Bár az ese­mény elég ré­gen tör­tént, az asszony még­is na­gyon fe­lin­dult és zo­kog­ni kez­dett. Alig tu­dott be­szél­ni.

   

  Mi­u­tán jó há­rom per­cen át ko­pog­tat­ták, ki­nyi­tot­ta a sze­mét, mé­lyen fel­só­haj­tott és el­mo­so­lyo­dott. Mint el­mond­ta, mint­ha vég­re min­den ter­hé­től meg­sza­ba­dult vol­na. Vég­re könnyeb­ben tu­dott lé­le­gez­ni. Az asszony ezek után már ké­pes volt ar­ra, hogy a tör­té­ne­tet sem­le­ge­sen és ér­zel­mi fe­lin­du­lás nél­kül ábrá­zol­ja. Ná­la sem ala­kult ki vissza­esés, ne­ga­tív ér­zel­mi hul­lám, ami­kor ezt a sú­lyos ese­ményt ké­sőbb fel­idéz­te. 

   

   

  Egy lát­szó­lag pa­ra­dox mon­dat és je­len­té­se

  Hosszú évek óta foly­ta­tott pszi­cho­ter­ápiai mun­ká­ja so­rán Ra­iner Fran­ke új­ra és új­ra szem­be­ta­lál­ko­zott egy je­len­ség­gel: az­zal, hogy a pá­cien­sek úgy gon­dol­ták, va­ló­já­ban nem ér­dem­lik meg, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak egy pro­blé­má­tól vagy szen­ve­dés­től. Min­den­nek per­sze nem vol­tak tu­da­tá­ban. A MET-ke­ze­lé­sek so­rán is ta­lál­ko­zott a ter­apeuta ez­zel a faj­ta el­le­nál­lás­sal, amely a tu­dat­ta­lan­ban meg­aka­dá­lyoz­ta a ke­ze­lés si­ke­rét.

   

      

  Az úgy­ne­ve­zett rög­zí­tés so­rán fon­tos, hogy a pá­ciens meg­ha­tá­ro­zott szem­moz­gá­so­kat vé­gez­zen. Így rög­zít­he­tő a ke­ze­lés ered­mé­nye

   

  Mi­u­tán ezt fe­lis­mer­te, a sza­kem­ber az elő­ké­szí­tő fá­zis so­rán el­kezdte hasz­nál­ni az ilyen jel­le­gű mon­da­to­kat: „Bár nem ér­dem­lem meg, hogy meg­sza­ba­dul­jak bűn­tu­da­tom­tól, sze­re­tem és el­fo­ga­dom ma­gam oly­an­nak, ami­lyen va­gyok.” Ez­zel si­ke­rült sem­le­ge­sí­te­ni ezt a tu­dat­ta­lan részt. Mi­vel a bel­ső sza­bo­tőr ez­zel a mon­dat­tal elis­me­rést kap, az el­le­nál­lás töb­bé már nem ak­tív. Így a MET vég­re fe­lold­hat­ja az ener­gia­blo­ká­do­kat.

   

   

  A MET alkalmazási területei

  Lel­ki pro­blé­mák: fé­lel­mek, ha­rag, fi­gye­lem­za­va­rok, de­presszió, fél­té­keny­ség, ki­me­rült­ség, fó­bi­ák, szé­gyen­ér­zet, stressz, bűn­tu­dat, gyász, tra­u­mák, düh.

   

  Tes­ti pro­blé­mák: al­ler­gi­ák, aszt­ma, he­gek, öv­sö­mör, ízü­le­ti és vég­tag­fáj­dal­mak, gyo­mor­pa­na­szok, men­stru­á­ci­ós za­va­rok, vál­to­zó­ko­ri pa­na­szok, fej­fá­jás, mi­grén, fan­tom­fáj­dal­mak, fi­bromyal­gia.

   

  Szen­ve­dély­be­teg­sé­gek: al­ko­ho­liz­mus, ni­ko­tin­füg­gő­ség, cu­kor- vagy ká­vé­füg­gő­ség.

   

    A ke­ze­lé­si pon­to­kat a be­mu­ta­tott sor­rend­ben kell kö­rül­be­lül tíz-tíz al­ka­lom­mal ko­pog­tat­ni. A ko­pog­ta­tás a mu­ta­tó- és kö­zép­ső uj­jal tör­té­nik (kö­rül­be­lül két-há­rom­szor má­sod­per­cen­ként). Eh­hez min­dig fogalmazzuk meg a megfelelő problémát is, például: „Félelmet érzek a zárt terekben...”
   
     
     
     

   

  -emel-
  XII. évfolyam 5. szám

  Címkék: meridián-energiatechnikák

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.