Új a terápiában

Kvantummedicina a gyakorlatban 3.


 

 

A szer­ve­zet sa­ját je­lé­nek fel­hasz­ná­lá­sa a bio­re­zo­nan­cia-ter­ápia (BRT) je­len­leg is­mert leghatékonyabb esz­kö­ze. Ta­lán nem min­den­ki ál­tal is­mert az a tény, hogy egy be­teg emberben is min­dig je­len van az egész­sé­ges bio­ló­giai in­for­má­ció, míg egy egész­sé­ges em­ber is hordozhatja a be­teg­ség kód­ját. At­tól füg­gő­en, hogy ép­pen mi­lyen a tes­ti-lel­ki-szel­le­mi egyensúlya, be­szél­he­tünk egyi­kről vagy má­si­król. Ezt a je­len­sé­get is­mer­ték fel a ku­ta­tók és hasz­nál­ták fel a ter­ve­ző­mér­nö­kök, ami­kor meg­al­kot­ták a BRT-ben ma hasz­ná­la­tos kezelőeszközöket.

 

A szer­ve­zet sa­ját je­lét két­fé­le mó­don hasz­nál­hat­juk fel ter­ápi­ás cél­zat­tal:

 

* A meg­fe­le­lő elek­tró­dák se­gít­sé­gé­vel le­vett je­let a szer­ve­ze­ten kí­vül fe­le­rő­sí­tik és azo­nos fázisban vissza­ve­ze­tik. Ilyen­kor ún. „po­zi­tív fe­ed­back”, azaz po­zi­tív vissza­csa­to­lás következik be, te­hát a szer­ve­zet a ne­ki leg­job­ban meg­fe­le­lő, csak rá jel­lem­ző se­gít­sé­get kap­ja meg ah­hoz, hogy re­ge­ner­álód­has­son. 

 

* A má­sik eset­ben a le­vett je­le­ket a szer­ve­ze­ten kí­vül, az ere­de­ti jel fá­zi­sá­hoz ké­pest 180 fokkal el­tol­ják (a jel tü­kör­ké­pét hoz­zák lét­re), majd azo­nos am­pli­tú­dó­val és in­ten­zi­tás­sal vezetik vissza. Így ún. ál­ló­hul­lám ala­kul ki, te­hát a kó­ros bio­ló­giai le­nyo­mat (en­gram) kioltódik. Ez a „ne­ga­tív fe­ed­back”, azaz ne­ga­tív vissza­csa­to­lás. A bio­fi­zi­kai hát­tér természetesen az elektromágneses bio­ló­giai in­for­má­ció­ból ered. Az itt leírt ma­gya­rá­zat egy ki­csit egyszerűsített mó­don tár­gyal­ja a va­ló­ság­ban en­nél sok­kal bo­nyo­lul­tabb je­len­sé­ge­ket.

 


1. kép: A programsor összeállítása
Ha a terapeuta kiválasztotta az alkalmazni kívánt programokat és a kívánt terápiát összeállította, akkor a készülékbe való letöltését a DOWNLOAD ikonnal kezdeményezheti. (2. kép)
 

Le­het­sé­ges még olyan be­avat­ko­zás is,

 

* ami­kor a ter­ápia a kör­nye­zet­ből a szer­ve­zet­be ke­rült anya­gok­nak az elek­tro­mág­ne­ses (EM) spek­tru­mát al­kal­maz­za,

 

* vagy a szer­ve­zet szö­ve­te­i­ből spe­ciá­li­san er­re a cél­ra el­ál­lí­tott ké­szít­mé­nyek­kel dol­go­zik,

 

* eset­leg ezek ese­ti kom­bi­ná­ció­ját al­kal­maz­za.

 

 

Sa­ját­jel-ter­ápi­ás ke­ze­lő­ké­szü­lé­kek

Az el­múlt más­fél-két év­ti­zed­ben sok ilyen BRT ké­szü­lék ke­rült for­ga­lom­ba kü­lön­bö­ző elnevezéssel. Ezek vagy az alko­tó­ik ne­vét, vagy a mű­kö­dé­si elvet tü­krö­zik. Most a je­len­leg legkorszerűbb (és leg­ki­sebb mé­re­tű) ilyen ké­szü­lék fe­lé­pí­té­sé­ről és a ve­le va­ló ke­ze­lé­se­kről lesz szó.

 

Ré­szei

 

A ke­ze­lő­egy­ség, amely­ben egy mikro­szá­mí­tó­gép ve­zér­li a pro­gra­mok­nak meg­fe­le­lő mun­kát.

 

Spe­ciá­lis, több­ré­te­gű kéz- és lábe­lek­tró­dok, ara­nyo­zott ki­vi­tel­ben. Ezek­hez T elosz­tó használható, több elek­tród­dal tör­té­nő egyide­jű mun­ká­ra.

 

Té­gely­elek­tród, amely le­he­tő­vé te­szi bár­mi­lyen anyag vagy ké­szít­mény al­kal­ma­zá­sát.

 

 


2. kép: A program letöltése
A letöltés befejeződése után, az időközben megjelent START ikonnal indítható a kezelés. A program futtatását, vagyis a készülék működését az előlapon lévő zöld led felgyulladása jelzi. A PAUSE gomb használatával a program futtatása megszakítható, illetve segítségével két program közé meghatározott idejű szünet iktatható be. A kezelés alatt, a képernyőn feltűnik az állapotjelző panel. (3. kép) Ez mutatja:
– Az összeállított programsor teljes idejét,
– Az összeállított programsorból hátralévő időt,
– Az aktuálisan futó program teljes idejét,
– Az aktuálisan futó programból hátralévő időt

 

Ke­ze­lé­se

 

Rend­kí­vül egy­sze­rű, mi­vel az elő­la­pon le­vő BNC csat­la­ko­zók­hoz egy gyors moz­du­lat­tal csatlakoztatni le­het a meg­fe­le­lő elek­tró­dot, majd az a pá­ciens tes­tén té­pő­zár­ral rög­zít­he­tő a kívánt he­lyen. A pro­gram­sor össze­ál­lí­tá­sa és a ke­ze­lés ve­zér­lé­se a ké­szü­lék­hez csatlakoztatható kül­ső szá­mí­tó­gép fe­la­da­ta.

 

Az al­kal­maz­ni kí­vánt pro­gra­mok ki­vá­lasz­tá­sa

 

Ah­hoz, hogy a ké­szü­lék­kel si­ke­res be­avat­ko­zást le­hes­sen vé­gez­ni, elő­ször ter­ápi­ás ter­vet kell ké­szí­te­ni. Eh­hez fi­gye­lem­be kell ven­ni a be­teg elő­ző vizs­gá­la­tai­nak ered­mé­nyét, a panaszait és a bio­re­zo­nan­ci­ás ál­la­pot­fel­mé­rés (ha volt) so­rán szü­le­tett meg­ál­la­pí­tá­so­kat. Ezt kizárólag szak­kép­zett ter­apeuta vé­gez­he­ti!

 

A ter­ápia irá­nya min­dig ké­ti­rá­nyú le­gyen.

 

* A szer­ve­zet al­kal­maz­ko­dó­ké­pes­sé­gé­nek (adap­tá­ció­já­nak) tá­mo­ga­tá­sa, erő­sí­té­se.

 

* A kó­ros (pa­to­ló­gi­ás) ál­la­pot meg­szün­te­té­sé­re irá­nyu­ló tö­re­kvés.

 

Eh­hez is­mer­ni kell a ké­szü­lék pro­gram­jai­nak lis­tá­ját. Eb­ből vá­lo­gat­ha­tó össze az a programsor, amellyel a ke­ze­lés elvé­gez­he­tő.

 

 


3. kép: A program képe kezelés közben.
A kezelés elejét és végét a készülék egy dallammal jelzi. Az összeállított programsor információtartalma az infraport segítségével kerül a számítógépből a készülékbe. Mikor a kezelés megkezdődik, az infraportnak gyakorlati szerepe már nincs.

 

 

A té­gely­elek­tród hasz­ná­la­ta

A ke­ze­lés spe­ci­fi­ku­sab­bá té­te­lé­hez jól al­kal­maz­ha­tó a té­gely­elek­tród. A raj­ta ta­lál­ha­tó furatok egyi­ké­be csat­la­koz­tat­ha­tó egy elek­tród­ká­bel. A té­gely­be he­lyez­he­tő egy va­la­mi­vel ki­sebb méretű, cserélhető üve­g-e­dény, ami­be a re­agen­s­ként hasz­nált anya­go­kat le­het tenni, pl. egy el­szí­vott ci­ga­ret­ta­vé­get – a le­szok­ta­tó pro­g­ram­nál, vagy egy kis min­tát ab­ból az ételből, élel­mi­szer­ből, amely­re az il­le­tő al­ler­gi­ás – az al­ler­gia­kiol­tó pro­gram­nál. Így megoldható az anya­gok gyors és hi­gi­é­ni­kus cse­ré­je.

 

Ab­ban az eset­ben, ha ter­ápi­ás ha­tá­sú anya­got sze­ret­nénk elő­ál­lí­ta­ni, ak­kor is a tégelyelektródot hasz­nál­juk. Ilyen­kor azt a vi­vő­a­nya­got kell be­le­he­lyez­ni, amely­re a pá­ciens sa­ját kezelőjele ke­rül majd.

 

A sa­ját jel BRT elő­nyei

* A szer­ve­zet sa­ját je­lé­vel, an­nak jel­szint­jén dol­go­zik.

 

* Emiatt a ke­ze­lés min­dig egye­di, sze­mély­re sza­bott.

 

* Nem tör­té­nik drasz­ti­kus be­avat­ko­zás (non-in­va­zív) és mel­lék­ha­tás­tól men­tes a ke­ze­lés.

 

* Mi­vel ala­csony jel­szin­tet al­kal­maz, ezért sem köz­vet­len hő­ha­tást, sem köz­vet­len ide­gi ingert (ak­ci­ós po­ten­ciál) nem vált ki. Az adap­tá­ci­ós fo­lya­ma­to­kat a szer­ve­zet min­den­ko­ri igényének ará­nyá­ban ger­jesz­ti, ami­ről a sejt kö­zöt­ti ál­lo­mány fi­zi­kai-ké­miai szű­rő­rend­sze­re sa­ját ma­ga gon­dos­ko­dik.

 


Az elektródák lehetséges felhelyezései. Balra: a többrétegű kézelektród, középen: többrétegű lábelektród, jobbra: az elektród felhelyezése, ha a célszerv szegmense a gerincen van

 

 

* Az ál­ta­la vég­zett ke­ze­lé­sek jól kom­bi­nál­ha­tó­ak bár­mely egyéb ter­ápi­ás mód­szer­rel:

 

pl. akut ál­la­pot­ban csök­kent­he­ti más, in­va­zív (drasz­ti­kus ha­tá­sú) mód­sze­rek mel­lék­ha­tá­sát, gyor­sít­ja a seb­gyó­gyu­lást és se­gí­ti a szer­ve­ze­tet, a ke­rin­gé­si rend­szer sok­kos ál­la­po­tá­nak meg­szün­te­té­sé­ben, kró­ni­kus be­te­gek­nél ja­vít­ja a sza­bá­lyo­zás­ra kép­te­len szö­ve­tek alkalmazkodóképességét.

 

Al­kal­ma­zá­sá­val négy­fé­le alap­ve­tő élet­ta­ni ha­tás vált­ha­tó ki

 

* a ter­mé­sze­tes, fi­zio­ló­gi­ás élet­ta­ni fo­lya­ma­tok sti­mu­lá­lá­sa,

 

* a kó­ros, élet­ta­ni­lag ká­ros fo­lya­ma­tok fel­szá­mo­lá­sá­nak és a szö­ve­ti re­ge­ner­áció­nak a támogatása,

 

* a szer­ve­zet­ben fel­gyü­lem­lett mé­re­ga­nya­gok­ és sa­lak­anya­gok­ ha­té­ko­nyabb ki­vá­lasz­tá­sa,

 

* a szer­ve­zet­nek a jö­vő­ben be­kö­vet­ke­ző meg­ter­he­lé­sé­re va­ló fel­ké­szí­té­se,

 

* a ke­ze­lés fáj­da­lom­men­tes, emiatt min­den ko­rosz­tály számá­ra egy­sze­rı­en al­kal­maz­ha­tó, meg­ter­he­lést kis­gyer­me­kek vagy idő­sek ese­té­ben sem je­lent.

 

 

A víz­be­vi­tel fon­tos­sá­ga

A test­ben le­vő in­for­má­ció áram­lá­sa nagy­ban függ a bi­po­lá­ris struk­tú­rák­tól, ame­lyek kö­zül a leg­fon­to­sabb sze­re­pet a víz játs­sza. Ezért a ke­ze­lés ha­té­kony­sá­ga a szer­ve­zet­ben lé­vő, elegendő, jó mi­nő­sé­gű víz függ­vé­nye.

 

Ke­ze­lés előtt (le­he­tő­ség sze­rint) igyon meg a pá­ciens 2-3 dl tisz­ta vi­zet!

 

A ke­ze­lést kö­ve­tő na­pok­ban min. na­pi két li­ter jó mi­nő­sé­gű ivó­víz fo­gyasz­tá­sa ja­va­solt!

 

 

Egy ke­ze­lés alatt al­kal­ma­zott pro­gra­mok

A BRT pro­gra­mok rend­kí­vül össze­tet­tek, al­pro­gra­mok sor­oza­tá­ból áll­nak. A re­zo­nan­cia ala­pú ter­á­pia ak­tív adap­tá­ci­ós ké­pes­sé­get igé­nyel a szer­ve­zet ré­szé­ről, ezért na­gyon fon­tos, hogy kö­rült­ekin­tő­en be­csül­jük meg, hogy a szer­ve­zet mennyi ener­gi­át tud for­dí­ta­ni er­re (cé­lunk, hogy sti­mu­lál­junk, és nem pe­dig hogy ki­me­rít­sünk). A ta­pasz­ta­lat azt mu­tat­ja, hogy na­gyon rit­kán szük­sé­ges há­rom­nál több pro­gra­mot le­fut­tat­ni egy ke­ze­lés alatt. Bi­zo­nyos be­teg­sé­gek akut fá­zi­sá­ban le­het hosszabb ide­ig ke­zel­ni (pl. hasz­nál­ni ugya­nazt a pro­gra­mot több­ször). Kró­ni­kus ese­tek­nél, mi­kor a szer­ve­zet nem ké­pes gyors adap­tá­ci­ót pro­du­kál­ni, gya­kran egy vagy két pro­gram ele­gen­dő.

 

 

Össze­fog­la­lás

Aho­gyan az lát­ha­tó, a sa­ját jel BRT rend­kí­vül ha­té­kony ke­ze­lé­si mód­szer a bio­ló­giai alrendszerek je­lei­nek al­kal­ma­zá­sa kö­vet­kez­té­ben. A to­váb­bi­ak­ban be­mu­tat­juk majd, hogy miként le­het a gya­kor­lat­ban fel­hasz­nál­ni a do­hány­zás­ról va­ló le­szok­ta­tás­ban, vagy a nyá­ri időszak „kö­zel­len­sé­gé­nek”, az al­ler­giá­nak a ke­ze­lé­sé­ben, és a me­ri­di­á­nok se­gít­sé­gé­vel a szer­ve­zet ener­giarend­sze­ré­nek nor­ma­li­zá­lá­sá­ban.

Varga Sándor
XI. évfolyam 4. szám

Címkék: kvantummedicina

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.