Új a terápiában

Lovas- és kutyaterápia

Ál­la­tok­kal és víz­zel kap­cso­la­tos gyó­gyí­tó pro­gra­mot in­dí­tott út­já­ra ta­valy ok­tó­ber­ben a Deb­re­ce­ni Egye­tem Or­vos- és Egész­ség­tu­do­má­nyi Cen­trum Or­to­pé­diai Kli­ni­kán mı­kö­dő Moz­gásszer­vi Be­teg­ség­ben Szen­ve­dő­kért Ala­pít­vány. A ke­zelt gyer­me­kek fő­ként neu­ro­ló­giai, tra­u­ma­to­ló­giai, pszi­chiát­riai és or­to­pé­diai kór­ké­pek­ben szen­ved­nek, nagy­ré­szük moz­gás­sé­rült. A kez­de­mé­nye­zés­ben há­rom ter­ápi­ás mód­szert al­kal­maz­nak öt be­teg­ség­cso­port­ban. A víz­spe­ci­fi­kus ter­ápi­ák kö­zül a Hal­liw­ick-aqu­a­ter­á­pi­át és a ví­z a­lat­ti tor­nát, a lo­vas­ter­ápi­án be­lül a hip­po­ter­ápi­át, a ku­tya­ter­ápi­án be­lül pe­dig a sa­ját fej­lesz­té­sı moz­gás mo­ti­vá­ci­ós ku­tya­ter­ápi­át hasz­nál­ják.


 

Lovasterápia

A lo­vas­ter­ápia, azon be­lül is az ala­pít­vány ál­tal vé­gett hip­po­ter­ápia tu­laj­don­kép­pen neu­ro­fi­zio­ló­giai gyógy­tor­na, mely a ló moz­gá­sá­ból adó­dó im­pul­zu­so­kat hasz­nál­ja ki a ter­ápi­ás ha­tá­sok elé­ré­sé­hez. A ló lé­pés jár­mód­já­ban a raj­ta ülő ideg- és moz­gásszerv­rend­sze­rét ugya­no­lyan ha­tá­sok érik, mint­ha az ut­cán sé­tál­na. Az em­be­ri já­rás igen össze­tett és bo­nyo­lult me­cha­niz­mus, mely­nek za­va­rát na­gyon ne­héz fe­l­adat vissza­ál­lí­ta­ni. A lo­vas­ter­ápia so­rán a pá­ciens mint­egy passzí­van ül­ve, a ló moz­gá­sim­pul­zu­sai­ra adott vá­la­szok­kal a he­lyes já­rá­si me­cha­niz­mu­so­kat erő­sí­ti szer­ve­ze­té­ben. Az iram­vál­tá­sok, a kü­lön­bö­ző lo­var­dai fi­gu­rák és a lo­von vég­zett kar és láb­gya­kor­la­tok egé­szítik még ki a ke­ze­lést. A fi­zi­kai ha­tá­sok kö­zül a lo­vas­ter­ápiá­nál je­len­tős a já­rás­spe­ci­fi­kus tör­zstré­ning, a szim­met­ria, a té­rér­zé­ke­lés és a test­tu­dat erő­sö­dé­se. A fe­le­gye­ne­se­dé­si re­flex in­ge­ré­re ja­vul a ló há­tán a fej- és tör­zs­kon­troll. A ló rit­mu­sos moz­gá­sá­ból adó­dó­an nor­ma­li­zá­ló­dik az izom­tó­nus. Mé­lyül a lég­zés, fo­ko­zó­dik az anyag­cse­re és ja­vul a vér­ke­rin­gés is.

 

 

Kutyaterápia

A ku­tya az egyik le­gel­ter­jed­tebb ter­ápi­ás ál­lat. Jól al­kal­maz­ko­dik és na­gyon fej­lett a non-ver­bá­lis kom­mu­ni­ká­ció­ja. A ki­fej­lesz­tett moz­gás­mo­ti­vá­ci­ós ku­tya­ter­ápia so­rán a ha­gyo­má­nyos moz­gás­ter­ápiá­ban ke­zelt gyer­me­ke­ket a ku­tya se­gít­sé­gé­vel olyan hely­zet­be hoz­zák, hogy az adott fe­la­dat elvég­zé­se örö­möt okoz­zon szá­mu­kra. A fog­lal­ko­zá­sok eb­ben az eset­ben tor­na­ter­mi kö­rül­mé­nyek kö­zött zaj­la­nak, fel­hasz­nál­va kü­lön­bö­ző tor­na­esz­kö­zö­ket is.

 


 

Jól al­kal­maz­ha­tó ter­ápia töb­bek közt a koor­di­ná­ció, ügyes­ség, ér­zé­ke­lés, ma­ni­pu­la­tív funk­ci­ók, ál­ló­ké­pes­ség és az erő­fej­lesz­té­sé­re.

 

 

Vízspecifikus terápia

A Hal­liw­ick-aqu­a­ter­ápi­ás mód­szer so­rán szin­tén az ideg­rend­szert és a moz­gásszerv­rend­szert ak­ti­vi­zál­ják a he­lyes irány­ba. A 10 pont­ból ál­ló mód­szer a víz­hez szo­kta­tás­tól egé­szen a sú­lyo­san ká­ro­so­dot­tak ön­ál­ló úszá­sá­ig jut el. A ter­apeuta min­den eset­ben a víz­ben tar­tóz­ko­dik. A test kü­lön­bö­ző ten­ge­lyei kö­rül tör­té­nő ro­tá­ci­ós moz­gá­sok kép­zik a mód­szer alap­ját. A ki­lég­zé­si kon­troll és a víz­biz­ton­sá­gi alap­ele­mek után a le­be­gő test­hely­zet és az ab­ból in­dí­tott ak­tív moz­gá­sok gya­ko­rol­ta­tá­sa is fon­tos eb­ben a mód­szer­ben. A kó­ros re­fle­xek le­épí­té­sén és a fi­zio­ló­gi­ás re­f­lex­te­vé­keny­ség ki­épí­té­sén túl az izom­tó­nus nor­ma­li­zá­lá­sa a cél. A víz fi­zi­kai tu­laj­don­sá­gait ki­hasz­nál­va al­kal­maz­ha­tunk töb­bek kö­zött ízü­le­ti mo­bi­li­zá­ci­ót, izom­erő­sí­tést, kor­rek­ci­ós moz­gá­so­kat, egyen­súly­gya­kor­la­to­kat és ál­ló­ké­pes­ség-fej­lesz­tő gya­kor­la­to­kat.

 


 

A Moz­gásszer­vi Be­teg­ség­ben Szen­ve­dő­kért Ala­pít­vány a Se­gít­he­tek? Mol Gyer­mek­gyó­gyí­tó pá­lyá­za­ton el­nyert for­rás­ból fi­nan­szí­roz­za prog­ram­ját, így 25 gyer­mek tel­je­sen in­gye­ne­sen ré­sze­sül a ke­ze­lé­sek­ben. A be­ke­rü­lés pá­lyáz­ta­tás út­ján tör­tént, me­lyet a tér­ség egész­ség­ügyi és szo­ciá­lis in­téz­mé­nye­i­be és ön­kor­mány­za­ti hi­va­ta­lok­ba jut­tat­tak el. A rang­sort a je­lent­ke­zők ese­té­ben a csa­lád szo­ciá­lis kö­rül­mé­nyei alap­ján ál­lí­tot­ták fel, így azon csa­lá­dok gyer­me­kei ré­sze­sül­het­nek a ke­ze­lé­sek­ben, akik­nek ez egyéb­ként meg­fi­zet­he­tet­len len­ne, hi­szen e ter­ápi­ák költ­sé­ge­it je­len­leg a ma­gyar egész­ség­biz­to­sí­tás nem tá­mo­gat­ja.

 

Az ala­pít­vány a pro­gram nép­sze­rű­sé­ge, a szü­lők és gyer­me­kek rend­kí­vül po­zi­tív vissza­jel­zé­se és az elért szak­mai ered­mé­nyek alap­ján a pro­g­ram foly­ta­tá­sát és ki­szé­le­sí­té­sét tűz­te ki cé­lul.

Pálinkás Judit
XII. évfolyam 5. szám

Címkék: kutyaterápia, lovasterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.