Új a terápiában

Pian­to és Bio St. Jo­sef - bio­ti­kus mód­szer a szer­ve­zet erő­sí­té­sé­re

„Kör­bler-mód­szer se­gít­sé­gé­vel tesz­tel­jük és vá­laszt­juk ki a mé­reg­te­le­ní­tés­hez és az op­ti­má­lis dié­tá­hoz szük­sé­ges táp­lá­lék­ki­egé­szítő­ket...”

    Ajánlott cikkeink a témában:


16 év­vel eze­lőtt egy bé­csi ma­kro­bio­ti­kus ter­mé­szet­gyó­gyász ba­rá­tom, Pe­ter Schratt ja­va­sol­ta, hogy ke­res­sem fel Pe­ter Fe­igelt, aki ki­vá­ló ter­mé­sze­tes mé­reg­te­le­ní­tő mód­szer­rel dol­go­zik. Mi­vel Pe­ter Schrat­tól ad­dig csak a le­gér­té­ke­sebb út­mu­ta­tá­so­kat, ta­ná­cso­kat kap­tam mind a tá­vol-ke­le­ti gyógy­mó­dok­ban, mind az eu­ró­pai ha­gyo­má­nyok­ban, kö­vet­tem ta­ná­csát. Tő­le kap­tam az el­ső ma­kro­bio­ti­ka-köny­ve­ket, ál­ta­la is­mer­tem meg elő­ször a kü­lön­bö­ző tá­vol-ke­le­ti masszázs­mód­sze­re­ket, s mi­vel Ru­dolf Ste­i­ner-kört ve­ze­tett, Ru­dolf Ste­i­ner tanait is. Be­mu­tat­ta ki­vá­ló ter­mé­szet­gyó­gyász-kol­lé­gáit, akik már ak­kor Ra­dio­nik mód­szer­rel dol­goz­tak és a leg­fi­no­mabb elem­zé­se­ket vé­gez­ték el egy-egy di­ag­nó­zis fe­lál­lí­tá­sá­hoz. Így nem volt két­sé­ges szá­mom­ra, hogy fel­ke­res­sem Pe­ter Fe­igelt.

 

Pe­ter Feigel ked­ves fia­ta­lem­ber volt. Ren­de­lő­jé­ben az elő­tér­ből egy szo­kat­la­nul hosszú, le­ga­lább 10 mé­te­res szo­bá­ba ve­ze­tett, ahol a tény­le­ges mun­ka folyt. Az ab­lak­hoz kö­zel eső rész­ben volt a szo­ká­sos bú­tor­zat, a töb­bi rész üres volt. Az asz­ta­lon Voll-ké­szü­lék állt és ren­ge­teg apró üveg­cse. A sor­ozat ha­son­lí­tott La­jos atya üveg­cséi­hez. Pe­ter elő­ször a hosszú szo­ba egyik vé­gé­be ál­lí­tott, és ő el­sé­tált a szo­ba má­sik vé­gé­be. Len­gyel pál­cát vett a ke­zé­be, fe­lém kö­ze­lít­ve sé­tált és meg­mér­te a mé­re­gau­rá­mat.

 

Ezu­tán Voll-ké­szü­lék­kel meg­mér­te mind a kéz-, mind a lábuj­jak kö­rö­má­gyá­nak jobb és bal ol­da­lán ta­lál­ha­tó me­ri­di­án­pon­tok ér­té­két, majd elő­vet­te üveg­csé­it. Ahol szük­sé­ges­nek lát­ta, egy-egy kis üve­get tett a Voll-ké­szü­lék tál­cá­já­ra, hogy új­ra mér­jen ve­le. Ered­mény­kép­pen ja­va­solt egy Pian­to bio­ti­kus kú­rát. Ak­kor min­dez szá­mom­ra új­don­ság volt, a mé­re­gau­ra-mé­rés, a Voll-ké­szü­lék és Pian­to bio­ti­kus mód­szer is.

 

Pe­ter el­mond­ta, hogy az ez­zel a vizs­gá­la­ti mód­szer­rel fe­lál­lí­tott pon­tos di­ag­nó­zis után kö­vet­ni tud­ja a mé­reg­te­le­ní­té­si fo­lya­mat ál­lo­má­sait és a vég­ál­lo­mást két ol­dal­ról is: a mé­re­gau­ra, il­let­ve a szer­ve­zet ener­ge­ti­kai rend­sze­ré­nek mé­ré­sé­vel. A mé­re­g­au­ra mé­ré­si mód­sze­rét J. Curry, a Curry-há­ló fel­fe­de­ző­je dol­goz­ta ki jó 50 év­vel eze­lőtt. Mi­nél be­te­gebb va­la­ki, an­nál na­gyobb (akár több mé­ter is le­het) a mé­re­gau­rá­ja. Rá­kos be­teg­nél 6-7 mé­ter is le­het­sé­ges. A vizs­gá­la­tok­hoz ezért volt te­hát szük­ség a hosszú szo­bá­ra. Az át­la­go­san „egész­sé­ges”, még pa­nasz­men­tes em­ber mé­re­gau­ra-ér­té­ke kb. l,5 mé­ter. A va­ló­ban egész­sé­ges em­ber ese­té­ben tí­pus­tól füg­gő­en ez az ér­ték 50 vagy 70 cen­ti­mé­ter. A Voll-ké­szü­lék­kel pe­dig a szer­ve­zet ener­ge­ti­kai rend­sze­rét tud­ja kö­vet­ni a kí­nai or­vos­lás sze­rint. Így a vizs­gá­lat so­rán pon­to­san azo­kat a sze­re­ket vá­laszt­ja ki, ame­lyek az adott eset­ben szük­sé­ge­sek. A Pian­to bio­ti­kus mód­szer­ről csak annyit mon­dott, hogy e sze­rek táp­lá­lék­ki­egé­szítők, ame­lyek szer­ves (or­ga­ni­kus) for­má­ban tar­tal­maz­zák a szer­ve­zet számá­ra nél­kü­löz­he­tet­len ás­vá­nyi anya­go­kat, nyo­me­le­me­ket, ami­no­sa­va­kat és vi­ta­mi­no­kat, s mi­u­tán ál­ta­luk a szer­ve­zet op­ti­má­lis táp­lá­lé­kot kap, így a szer­ve­zet­ben le­ra­kó­dott mér­gek is ki­ürül­nek. Egyén­től függ, hogy ki­nél mennyi idő alatt. Egy át­la­go­san „egész­sé­ges” fel­nőtt em­ber­nél a mé­reg­te­le­ní­tés, ta­pasz­ta­la­ta sze­rint, kb. 3 hó­nap alatt tör­té­nik meg, egy be­teg em­ber gyó­gyu­lá­sa kb. fél évig tart, és egy da­ga­na­tos be­teg fe­lé­pü­lé­sé­nek ide­je kb. 1 év. Tet­szett a do­log, mi­vel a mód­szer nem ígért azon­na­li cso­dát, így be­le­vág­tam.

 

 

Ki­vá­ló sze­mé­lyes ta­pasz­ta­la­tom után csa­lá­di, ba­rá­ti kör­ben pró­bál­tuk ki a Pian­to bio­ti­kus mód­szert, majd egy­re több be­te­get küld­tem Pe­ter Feigelhez, és ha­ma­ro­san ma­gam is al­kal­maz­tam e mód­szert be­te­ge­im számá­ra. Kez­det­ben in­gá­val vá­lasz­tot­tam ki a szük­sé­ges sze­re­ket, majd ami­kor meg­is­mer­tem Erich Kör­blert, a Kör­bler-fé­le bio­in­di­ká­tor­ral foly­tat­tam a mun­kát. Az azó­ta el­telt évek­ben szám­ta­lan cso­da­szer je­lent meg a ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti pa­let­tán – töb­bet ki­pró­bál­tam kö­zü­lük –, de a Pian­to bio­ti­kus mód­szer min­de­gyik­kel szem­ben ki­áll­ta a pró­bát. Most vált le­he­tő­vé, hogy a ma­gyar la­kos­ság is megismerje a mód­szert, a Vek­tor Bt. jóvoltából. Sá­gi Ist­ván­nal a Kör­bler-mód­szer se­gít­sé­gé­vel tesz­tel­jük és vá­laszt­juk ki a mé­reg­te­le­ní­tés­hez és az op­ti­má­lis dié­tá­hoz szük­sé­ges táp­lá­lék­ki­egé­szítő­ket, több mint tí­zé­ves ta­pasz­ta­lat alap­ján, biz­tos ered­ménnyel.

 

A Pian­to bio­ti­kus mód­szer ké­szít­mé­nye­i­nek két fő, egy­mást szi­ner­gi­ku­san erő­sí­tő ha­tá­sú cso­port­ja van, az egyik a Pian­to (a cso­port tag­jai a Pian­to Gold, Pian­to Gold Ex­tra, Pian­to Ci­t­rom, Pian­to Ma­lá­ta és Pian­to Mok­ka), a má­sik a Bio St. Jo­sef (ezek: S/B, B/G, F/D, R, N/S, D/M, U, V/K, P/H, T/A) ké­szít­mé­nyek. Ha a meg­ha­tá­ro­zás­nál kí­nai ter­mi­no­ló­gi­át hasz­ná­lunk, mond­hat­juk, hogy a Pian­to cso­port a jang ener­giá­kat tá­mo­gat­ja a szer­ve­zet­ben. El­lát­ja a sej­te­ket mag­né­zi­um­mal, vas­sal és más mi­kro- és ma­kro­ele­mek­kel olyan szer­ves (or­ga­ni­kus) for­má­ban, ame­lyet a szer­ve­zet ma­ra­dék­ta­la­nul tud hasz­no­sí­ta­ni, va­la­mint ami­no­sa­vak­kal, kö­zü­lük is ki­emel­ke­dő­en me­tio­nin­nal. A Bio St. Jo­sef cso­port a jin ener­giá­kat tá­mo­gat­ja, el­lát­ja a szer­ve­ze­tet ami­no­sa­vak és vi­ta­mi­nok kom­bi­ná­ció­já­val az egyes szerv­nek és szerv­rend­sze­rek­nek meg­fe­le­lő össze­té­tel­ben. Mind­két cso­port­ban meg­ta­lál­ha­tó va­la­mennyi esszen­ciá­lis ami­no­sav is. Mi­előtt azon­ban rész­le­te­sen meg­is­mer­ke­dünk a sze­rek tar­tal­má­val és ha­tás­me­cha­niz­mu­sá­val, lás­suk, mit tu­dunk ke­let­ke­zé­sük tör­té­ne­té­ről.

 

A Pian­to ha­tá­sa az em­ber­nél

A mel­lé­kelt ké­pe­ken (1–2–3. ábra) lát­ha­tó Kir­li­án-fo­to­grá­fi­ák mu­tat­ják, ho­gyan vál­to­zik meg az au­ra a Pian­to el­fo­gyasz­tá­sa

 

 1. ábra: Pian­to nél­kül

 

Tíz év­vel eze­lőtt ta­lál­koz­tunk elő­ször Ro­bert Mel­chior úr­ral és fe­le­sé­gé­vel, akik a mód­szer ter­jesz­tői. Ro­bert Mel­chior 30 éve fog­lal­ko­zik e sze­rek kí­sér­le­ti vizs­gá­la­tá­val és ter­jesz­té­sé­vel. Ő mond­ta el ne­künk a kez­de­te­ket: csa­lád­juk Bel­gi­um­ban, Brüsszel fran­cia kül­vá­ro­sá­ban élt. A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú éve­i­ben és azt kö­ve­tő­en min­d­an­nyi­an meg­ta­pasz­tal­ták a há­bo­rú fi­zi­kai és lel­ki nyo­mor­úsá­gai­ból adó­dó be­teg­sé­ge­ket: a fé­lel­mek, kín­zá­sok, éhe­zé­sek, alul­táp­lált­ság lel­ki és fi­zi­kai kö­vet­kez­mé­nye­it. Fi­vé­re, And­ré Mel­chior (1924–1976) Lö­ven­ben járt egye­tem­re, me­ző­gaz­da­sá­gi mér­nö­ki és mi­kro­bio­ló­giai sza­kon szer­zett di­plo­mát. Az élesz­tők tu­laj­don­sá­gai és ha­tá­sa volt a sza­ko­so­dá­si tár­gya. Egye­te­mi évei a II. vi­lág­há­bo­rú vé­gé­re és az azt kö­ve­tő évek­re es­tek – így az ez idő­ben szer­zett ke­se­rű ta­pasz­ta­la­tai ar­ra sar­kall­ták, hogy olyan élel­mi­sze­re­ket, élel­mi­szer-ki­egé­szítő­ket ál­lít­son elő, ame­lyek kis mennyi­ség­ben ada­gol­va is biz­to­sít­ják az em­be­ri szer­ve­zet számá­ra lét­fon­tos­sá­gú tá­pa­nya­go­kat. Az egye­tem elvég­zé­se után egy élesz­tő­gyár labo­ra­tó­riu­má­ban vég­zett mi­kro­bio­ló­giai ku­ta­tá­so­kat. Fi­gyel­mét – kép­zett­sé­gé­ből adó­dó­an – a nö­vé­nyek és az élesz­tő kap­cso­la­ta ra­gad­ta meg. Észak-Fran­cia­or­szág Do­ma­in St. Jo­sef tar­to­má­nyá­ban ren­de­zett be ma­gá­nak labo­ra­tó­riu­mot, ahol ku­ta­tá­sait már har­ma­dik fi­vé­ré­vel, Ro­ger­ral együtt foly­tat­ta. Dél-Fran­cia­or­szág­ból vá­lasz­tott olyan te­rü­le­te­ket, ahol bio­lo­gi­kus zöld­ség- és gyógy­nö­vény­ter­mesz­tést és mé­hé­sze­te­ket ta­lált, és az in­nen szár­ma­zó nö­vé­nyek­kel dol­go­zott és kí­sér­le­te­zett. Az el­ső ter­mék meg­szü­le­té­sé­hez kö­zel 10 év­re volt szük­ség. A zöld­ség­nö­vé­nyek­ből nyert ex­trak­tum idő­köz­be­ni ki­pró­bá­lá­sa so­rán a várt­nál sok­kal gyor­sab­ban és sok­kal jobb ered­mé­nyek mu­tat­koz­tak. Mind a fi­zi­kai, mind a szel­le­mi be­teg­sé­gek te­rü­le­tén gyors és ma­ra­dan­dó ja­vu­lást, gyó­gyu­lást ta­pasz­tal­tak. 1958-ban tör­zsköny­vez­ték az új szert: a fel­ta­lá­ló ere­de­ti­leg a Plan­te = nö­vé­nyek ne­vet kí­ván­ta ad­ni, de mi­vel ez a név már fog­lalt volt, a plan­te-ből Pian­to lett.

 

 

A Pian­to össze­té­te­le

A Pian­to zöld­ség­fé­lék­ből és gyógy­nö­vé­nyek­ből ké­szí­tett sű­rít­mény, amely igen ma­gas kon­cen­trá­ció­já­nak kö­szön­he­ti el­tart­ha­tó­sá­gát. Sem­mi­fé­le kon­zer­vá­ló­szert vagy ké­miai ada­lé­kot nem tar­tal­maz. Alko­tó­ele­mei a kö­vet­ke­zők: ré­pa, ta­kar­mány­ré­pa, zel­ler, kö­mény, pet­re­zse­lyem és tur­bo­lya, ba­zsa­li­kom, hagy­ma, fok­hagy­ma, ka­kukk­fű, ba­bér­le­vél, roz­ma­ring, zsá­lya, bo­ró­ka­bo­gyó.

 

A labo­ra­tó­riu­mi ana­lí­zis sze­rint 18-fé­le ami­no­sa­vat – be­le­ért­ve a 8 esszen­ciá­lis ami­no­sa­vat is – és ma­kro- és mi­kro­ele­me­ket tar­tal­maz. Ez utób­bi­ak­ból ki­emel­ke­dő je­len­tő­sé­gű mag­né­zi­um- és vas­tar­tal­ma. A ké­szít­mény 100 grammra ve­tít­ve 641 kj = 153,3 Kcal-t ad, 24,4 g szén­hi­d­rát, 11,5 g ás­vá­nyi anyag, 13,7 g fe­hér­je és 0,1 g zsír össze­té­tel­ben.

 

 

A Pian­to sze­re­pe

Ami­kor a Pian­to szü­le­tett – a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után –, nagy szük­ség volt a fi­zi­kai­lag és lel­ki­leg ki­me­rült, alul­táp­lált em­be­rek táp­lá­lá­sá­ra. De mi a sze­re­pe ma, Föl­dünk­nek a jó­lé­ti tár­sa­dal­mak­hoz tar­to­zó or­szá­gai­ban? Most jól­la­kot­tan éhe­zünk: hi­á­nyo­san kap­ja szer­ve­ze­tünk a ma­kro- és mi­kro­ele­me­ket, ezek kö­zül is az egyik leg­fon­to­sab­bat, a mag­né­ziu­mot. A fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom gyors élet­tem­pó­ja ro­ha­nó, stresszes élet­ve­ze­tést dik­tál és kény­sze­rít ránk, hogy mi­nél in­kább lé­pést tart­has­sunk a fo­gyasz­tói ér­ték­rend és hir­de­tői gépe­ze­té­nek ki­hí­vá­sai­val – ki­nek-ki­nek a ma­ga szint­jén. A WHO most meg­je­lent ta­nul­mány­kö­te­te az Eu­ró­pai Unió­hoz má­jus­ban csat­la­ko­zott 10 or­szág egész­ség­ügyi rend­sze­rét és ál­la­po­tát vizs­gál­ja, össze­ha­son­lí­tó ada­tok alap­ján. A Ma­gyar­or­szág­ról szó­ló szá­mos ked­ve­zőt­len adat­ból (ha­lá­lo­zás, be­teg­sé­gek, nép­sza­po­ru­lat stb.) csak a táp­lál­ko­zás­sal kap­cso­la­to­sat emel­jük ki. Az el­hí­zás te­kin­te­té­ben fo­gal­maz­hat­nánk úgy is, hogy mi va­gyunk a tér­ség kö­vé­rei, a ma­gyar la­kos­ság 55%-a túl­sú­lyos, 21%-a pe­dig kó­ro­san el­hí­zott. A ma­gyar fér­fi­ak 87%-a, míg a nők 95%-a már 18–30 éves ko­rá­ban sem vé­gez sem­mi­lyen sport jel­le­gű moz­gást, fi­zi­kai­lag tel­je­sen inak­tív. Akik nem az el­hí­zás­ra haj­la­mo­sak, azok­nál vi­szont meg­ta­lál­ha­tó a jó­lé­ti, kró­ni­kus be­teg­sé­gek min­den for­má­ja. Alig ta­lá­lunk egész­sé­ges emész­tő­rend­sze­rű gye­re­ket és fel­nőt­tet, an­nál több ét­el- és pol­le­nal­ler­gi­át, fel­ső lé­gú­ti meg­be­te­ge­dést, ér­rend­sze­ri és ide­gi be­teg­sé­get és még so­rol­hat­nánk. Nyug­ta­lan, fá­rad­tan ro­ha­nó, de­presszió­ra haj­la­mos, stressz­ben élő fel­nőt­te­ké ez a mo­dern vi­lág, amely már a gye­rek­kor­ban meg­mu­tat­ja ha­tá­sait. Fi­zi­kai tes­tünk táp­lá­lá­sa még egy má­sik té­nye­ző miatt is kí­ván­ni­va­lót hagy ma­ga után: ez a na­gyü­ze­mi ipa­ri élel­mi­szer-ter­me­lés. Bár egy­re na­gyobb igény mu­tat­ko­zik a bio­ló­giai ter­mesz­té­sű ter­mé­kek iránt, nagy­ban még­is­csak sa­vas föl­de­ken ter­melt, vegy­szer­rel ke­zelt nö­vé­nye­ket és gyü­möl­csö­ket fo­gyasz­tunk, és az élel­mi­szer­lánc foly­ta­tá­sa­ként en­nek meg­fe­le­lő­en ha­son­ló mi­nő­sé­gű húst. Hi­á­nyoz­nak te­hát táp­lá­lé­kunk­ból el­ső­sor­ban az ás­vá­nyi anya­gok – hi­szen mag­né­zi­um­hi­á­nyos ter­mő­föld­ből a nö­vény nem tud ele­get fel­szív­ni, emel­lett a ká­li­um­tar­tal­mú mű­trá­gyák mag­né­zi­um­hi­á­nyos­sá te­szik a föl­de­ket. Így ért­he­tő, hogy a táp­lá­lé­kunk­ban a sav/bá­zis egyen­súly is ve­szély­be ke­rül, és a sa­va­sabb táp­lál­ko­zás kö­vet­kez­mé­nye­ként szen­ved­jük a ci­vi­li­zá­ci­ós be­teg­sé­gek szé­les ská­lá­já­ból ki-ki a haj­la­ma sze­rin­ti meg­fe­le­lőt.

 

 

Mag­né­zi­um

Az em­be­ri szer­ve­zet­ben a mag­né­zi­um a má­so­dik leg­fon­to­sabb ás­vá­nyi só, po­zi­tív töl­té­sű cel­lu­lá­ris ion. Tes­tünk 25-30 gram­mot tar­tal­maz be­lő­le. Több mint száz en­zim spe­ciá­lis alko­tó­ele­me, és egyi­ke az összes is­mert en­zim le­ge­rő­sebb ak­ti­vá­to­ra­inak. Ezál­tal te­hát a mag­né­zi­um nél­kü­löz­he­tet­len az em­be­ri szer­ve­zet­ben a táp­lá­lék le­bon­tá­sá­hoz és át­ala­kí­tá­sá­hoz, va­gyis az élet­fo­lya­ma­tok biz­to­sí­tá­sá­hoz. A szén­hi­drá­tok, fe­hér­jék, zsí­rok me­ta­bo­liz­mu­sá­ban egy­aránt fon­tos. Sze­re­pet ját­szik a sav-bá­zis egyen­súly meg­tar­tá­sá­ban azál­tal, hogy részt vesz az oxi­do-re­duk­ció­ban, va­gyis ab­ban a ké­miai fo­lya­mat­ban, amely­ben a szer­ve­zet O2 út­ján oxi­dá­ló­dik és lú­gos­sá vá­lik, va­la­mint H út­ján re­du­ká­ló­dik és sa­vas­sá vá­lik. A mag­né­zi­um sejt­szin­ten is ki­egyen­lí­tő té­nye­ző. Az io­nok egyen­sú­lyát biz­to­sít­ja, pél­dá­ul meg­kö­ti a sejt­ben a ká­liu­mot. A mag­né­zi­um te­hát a tel­jes em­be­ri test fi­zio­ló­giai mű­kö­dé­sét be­fo­lyá­sol­ja: cson­trend­sze­rünk­ben ta­lál­ha­tó a szer­ve­zet összes mag­né­zi­um­tar­tal­má­nak 70%-a kal­ci­um- és fosz­for­kö­tés­ben. Ha­son­ló­kép­pen a D-vi­ta­min­hoz, sze­re­pe van a fosz­for/kal­ci­um me­ta­bo­liz­mu­sá­ban, amely a csont­kép­ző­dést és a csont­nö­ve­ke­dést se­gí­ti elő. Fe­le­lős az ízü­le­tek és fo­gak ál­la­po­tá­ért. Lég­ző­szer­ve­ink mű­kö­dé­sét ja­vít­ja. Fon­tos a bel­ső elvá­lasz­tá­sú mi­ri­gyek és a ne­mi mi­ri­gyek mun­ká­já­ban. Is­me­re­tes, hogy a sper­miu­mok moz­gé­kony­sá­ga és se­bes­sé­ge mag­né­zi­um ha­tá­sá­ra na­gyobb. Mind a női, mind a fér­fi ivar­sej­tek ke­let­ke­zé­sé­hez, éle­té­hez szük­ség van mag­né­zi­um­ra. Cu­kor­be­teg­ség ese­tén a mag­né­zi­um­hi­ány súlyosbítja a be­teg­ség kö­vet­kez­mé­nye­it. A mag­né­zi­um ha­tás­sal van a szem­re, a bél­rend­szer, máj, ve­se mű­kö­dé­sé­re, a szív és ér­rend­szer, va­la­mint az izom- és ideg­rend­szer mű­kö­dé­sé­re. A szer­ve­zet összes mag­né­zi­um­tar­tal­má­nak 29%-a a szí­vi­zom­ban, a máj­ban és az iz­mok­ban ta­lál­ha­tó.

 

2. ábra: 5 perc­cel a Pia­no el­fo­gyasz­tá­sa után

 

A mag­né­zi­um sejt­szin­tű sze­re­pé­nek fon­tos­sá­gát ak­kor lát­juk iga­zán, ami­kor hi­á­nya be­teg­sé­gek­ben mu­tat­ko­zik meg. Pél­da er­re a da­ga­na­tos be­te­gek vizs­gá­la­ta, amely­ben meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a rá­kos be­te­gek­nél a sej­tek elve­szí­tik a ká­li­um­tar­tal­mu­kat, és a ká­li­um nát­ri­um­mal he­lyet­te­sí­tő­dik. Ha a be­teg mag­né­zi­um­kú­rá­ban ré­sze­sül, a sej­tek is­mét fel­ve­szik és meg­tart­ják a ká­liu­mot és egész­sé­ge­sen él­nek to­vább.

 

 

Mi okoz­hat ob­jek­tív mag­né­zi­um­hi­ányt?

A mag­né­zi­um hasz­no­sí­tá­sa min­den élő­lény számá­ra ko­moly fe­la­da­tot je­lent. Hiá­ba van a ta­laj­nak mag­né­zi­um­tar­tal­ma, nem biz­tos, hogy a nö­vény él­ni tud ve­le. A nö­vény számá­ra is fel­szív­ha­tóvá kell ten­ni a mag­né­ziu­mot a nö­vény­ter­mesz­tés so­rán. Ha­son­ló­an van ez az em­ber ese­té­ben is. A víz­ben nem ol­dó­dó mag­né­zi­um­sók gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen ha­szon­ta­la­nok az em­be­ri szer­ve­zet számá­ra, csak a víz­ben ol­dó­dó mag­né­zi­um­sók hasz­no­sít­ha­tók. Is­mert tény az is, hogy a szer­ve­zet a szer­ves mag­né­ziu­mot sok­kal job­ban hasz­no­sít­ja, mint az ás­vá­nyi mag­né­ziu­mot. A táp­lá­lé­kunk össze­té­te­le meg­ha­tá­ro­zó eb­ből a szem­pont­ból is.

 

Ha a mag­né­zi­um mel­lett túl sok a ká­li­um- és fosz­for­tar­ta­lom, ezek gyor­sít­ják a szer­ve­zet­ben fel­szí­vott mag­né­zi­um ki­vá­lasz­tá­sát, és ez­zel meg­aka­dá­lyoz­zák, hogy a szer­ve­zet­ben a szük­sé­ges mag­né­zi­um­mennyi­ség meg­ma­rad­jon. Ha a táp­lá­lék túl sok kal­ciu­mot, fosz­fort, am­mó­niák­tar­tal­mú de­ri­vá­tot, fi­tan­sav­kö­té­se­ket, oxa­lá­tot, zsí­ro­kat és al­ko­holt tar­tal­maz, az meg­aka­dá­lyoz­za a mag­né­zi­um fel­vé­te­lét. Az al­ko­hol­fo­gyasz­tás pél­dá­ul az al­ko­hol mennyi­sé­gé­nek függ­vé­nyé­ben gá­tol­ja a mag­né­zi­um hasznosulását.

 

Na­pon­ta át­la­go­san test­súly­ki­lo­gram­mon­ként csak 4,1 mg mag­né­ziu­mot ve­szünk ma­gunk­hoz, ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zás ese­tén is 2 mg/test­súly­ki­lo­gram­mal ke­ve­seb­bet a szük­sé­ges­nél. Gyer­me­kek­nél ez sok­kal na­gyobb hi­ányt okoz, hi­szen az ő szük­ség­le­tük 13-15 mg/test­súly­ki­lo­gramm. Így egy 30 kg sú­lyú gye­rek na­pi mag­né­zi­um­hi­á­nya 300 mg kö­rül mo­zog.

 

Az ob­jek­tív mag­né­zi­um­hi­ány mel­lett lé­te­zik egy re­la­tív mag­né­zi­um­hi­ány is, amely már az egyén szük­ség­le­te­i­től függ, at­tól füg­gő­en, hogy szer­ve­ze­te a fel­vett mag­né­ziu­mot ho­gyan ké­pes hasz­no­sí­ta­ni – va­la­mint at­tól, hogy az egyén mi­lyen stresszfo­kon és mi­lyen ég­haj­la­ton él. Mi­nél ma­ga­sabb a stressz-szint­je, an­nál több mag­né­zi­um­ra van szük­ség. Vé­gül az ég­haj­lat is egy té­nye­ző. A hi­deg eme­li a szük­ség­le­tet, de a na­gyon me­leg is. Tró­pu­si or­szá­gok­ban, ahol az iz­zadt­ság­gal járó napi folyadékveszteség több li­ter is le­het, sok­kal ma­ga­sabb a mag­né­zi­um­szük­ség­let.

 

 

A Pian­to mint or­ga­ni­kus mag­né­zi­um­for­rás

Az ed­dig el­mon­dot­tak ma­gya­ráz­zák, mi­ért olyan ked­ve­ző élet­ta­ni és gyógy­ha­tá­sú a Pian­to min­dan­nyi­unk számá­ra. Az egész­sé­ge­sek­nél biz­to­sít­ja az egész­ség meg­tar­tá­sát, a fo­ko­zott igény­be­vé­tel, stressz­hely­zet ese­tén eme­li a szer­ve­zet el­le­nál­ló- és tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­gét, be­teg­ség ese­tén elő­se­gí­ti, gyor­sít­ja a gyó­gyu­lást. Csu­pán az ada­go­lás el­té­rő még egyé­nen­ként is, at­tól füg­gő­en, hogy a szervezetnek mi­lyen a meg­ter­he­lé­se. Kez­dő adag­ja fel­nőt­tek­nek na­pi 2-3-szor egy-egy ká­vés­ka­nál­nyi 2 de­ci­li­ter fo­lya­dék­ban fe­l­old­va, ét­ke­zés előtt fo­gyaszt­va. Bár­mi­lyen fo­lya­dék al­kal­mas er­re a cél­ra: víz, zöld­ség­lé, gyü­mölcslé, le­ve­sek, Ban­cha- és gyógy­nö­vény­te­ák stb. Mi­vel azon­ban a sű­rít­mény­nek fű­sze­re­szöld­ség-íze van – ki­csit ha­son­lít egy Mag­gi le­ves­koc­ka ízé­re –, a leg­ked­ve­zőbb íz­ha­tást fő­zött ve­gyes zöld­ség­lé­vel ad­ja. A mé­reg­te­le­ní­tés­hez az ada­got ad­dig kell emel­ni, amed­dig a szék­let lágy ál­la­gú lesz. Amed­dig a szék­let még nor­má­lis ál­la­gú ma­rad, ad­dig a szer­ve­zet min­den be­ke­rü­lő mag­né­ziu­mot meg­tart. Ha en­nél töb­bet vi­szünk be, ak­kor tisz­tít. Tegyük fel, va­la­ki tel­je­sen egész­sé­ges, mé­re­gau­rá­ja ide­á­li­san 50 cm, ak­kor is a ter­he­lé­sé­től füg­gő­en szük­sé­ges a Pian­tót ada­gol­ni. Fenn­tar­tó adag­ja na­pi 1-2 ká­vés­ka­nál, de spor­to­lás, ne­héz fi­zi­kai vagy ide­gi mun­ka, ta­nu­lás, fo­ko­zott kon­cen­trá­ci­ót igény­lő mun­ka ese­tén na­pi 4-5 ká­vés­ka­nál is le­het, anél­kül, hogy a szék­let nor­má­lis ál­la­gát be­fo­lyá­sol­ná. Pi­he­nés köz­ben fo­gyasz­tott 4-5 ká­vés­ka­nál­nyi na­pi adag vi­szont has­me­nést is okoz­hat.

 

3. ábra: 20 perc­cel a Pian­to el­fo­gyasz­tá­sa után

 

Sa­ját ta­pasz­ta­lat­ból tud­juk, hogy pél­dá­ul egész na­pos elő­adás tar­tá­sa köz­ben – fő­képp ide­gen nyel­vű ok­ta­tás ese­tén vagy na­gyon zsú­folt na­pi ta­ná­csa­dói mun­ka vég­zé­se­kor – a szer­ve­zet akár 2 órán­ként hasz­no­sít 1 ká­vés­ka­nál Pian­tót. Az éj­sza­kai ügye­let­ben dol­go­zók szer­ve­ze­te is töb­bet igé­nyel. Ide­tar­to­zik a re­pü­lés is, kü­lö­nö­sen ten­ge­ren­tú­li úti cél­lal. Meg­eről­te­tő az egész na­pos au­tó­ve­ze­tés is. Ezek­ben az ese­tek­ben át­la­go­san 3 órán­ként kí­ván a szer­ve­zet 1 ká­vés­ka­nál­nyi Pian­tót, és így el­ke­rü­li a fo­ko­zott ener­gia­fel­hasz­ná­lás kö­vet­kez­té­ben ke­let­ke­ző fá­radt­sá­got, ten­ge­ren­tú­li re­pü­lő­út után ha­ma­rabb re­ge­ner­áló­dik és ha­ma­rabb al­kal­maz­ko­dik az új idő­zó­ná­hoz.

 

Böjt­na­po­kon a Pian­to ko­moly se­gí­tő­társ. Ilyen­kor 2 órán­ként aján­lott 1 ká­vés­ka­nál­nyi be­lő­le. „Kény­szer­böjt­na­po­kon” (meg­fá­zás, gyo­mor­ron­tás, ki­sebb be­teg­sé­gek stb.) ha­son­ló a hely­zet. Töb­bé­ves ta­pasz­ta­lat mu­tat­ja so­kak pél­dá­ján, hogy pl. fel­ső lé­gú­ti be­teg­sé­gek kez­de­te­kor, ami­kor még csak „ka­par” a tor­kunk vagy el­du­gul az or­runk, jó, ha azon­nal Pian­to-böjtöt kez­dünk: az esti ét­ke­zést már el­hagy­juk, ezu­tán még egy tel­jes na­pig böj­tö­lünk úgy, hogy eze­ken a na­po­kon órán­ként vi­zet iszunk, eset­leg Ban­cha-te­át vagy más gyógy­te­át, il­let­ve min­den má­so­dik órá­ban ezen ita­lok he­lyett 1 ká­vés­ka­nál­nyi Pian­tót tar­tal­ma­zó vi­zet fo­gyasz­tunk. Az egész napos böjt után reg­gel­re el­múl­nak a pa­na­szok, és a szer­ve­zet új­ra tal­pra áll. Aki­nek több­na­pos böj­tre van szük­sé­ge, nyu­god­tan foly­tat­hat­ja, hi­szen a szer­ve­zet sejt­szin­ten meg­kap­ja a táp­lá­lé­kot. Hosszabb fo­gyó­kú­ra ese­tén is jó szol­gá­la­tot tesz a Pian­to és Bio St. Jo­sef együt­tes (lásd ké­sőbb). Mi­ni­mum­ka­ló­ria-be­vi­tel ese­tén is jó a kö­zér­zet, nincs éh­sé­gér­zet és biz­tos az ered­mény. Ez idő alatt a szer­ve­zet az idő függ­vé­nyé­ben mé­reg­te­le­ne­dik is, így a fo­gyó­kú­ra vé­gez­té­vel egész­sé­ges, ki­egyen­sú­lyo­zott táp­lál­ko­zás mel­lett meg­ma­rad az egész­sé­ges test­súly is. Mint már em­lí­tet­tük, a kis­ma­mák számá­ra lét­fon­tos­sá­gú szer mind a ter­hes­ség, mind pe­dig a szop­ta­tás ide­jén. Meg­könnyí­ti a vál­to­zó­kor hor­mo­ná­lis át­ál­lá­si pro­blé­máit a Pian­to és a Bio St. Jo­sef együt­tes al­kal­ma­zá­sa. Se­gít­sé­get nyújt a ká­vé­füg­gők és do­hány­osok ré­szé­re, akik már rá­szán­ták ma­gu­kat, hogy mér­sék­lik vagy le­szok­nak a kof­fe­in­ről, il­let­ve a ni­ko­tin­ról. Az ő szá­mu­kra ké­szült a Mok­ka Pian­to, amely kel­le­mes ízé­vel he­lyet­te­sí­ti a ká­vét, élet­ta­ni­lag pe­dig va­ló­ban fris­sí­ti és táp­lál­ja a szer­ve­ze­tet. Mint már em­lí­tet­tük, leg­több be­teg­ség ese­tén se­gít a gyó­gyu­lás­ban: az emész­tő­rend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­sek, az al­ler­gi­ás be­teg­sé­gek min­den for­má­já­ban, ér-, csont-, ideg­rend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­sek­ben, vér­sze­gény­ség, im­mun­gyen­ge­ség ese­tén.

 

(folytatjuk)

 

 

A Pian­to ha­tá­sát vizs­gá­ló kí­sér­le­te­kről

Nö­vény­kí­sér­le­tek:

A Pian­to ha­tá­sa a nö­vé­nyek nö­ve­ke­dé­sé­ben is meg­fi­gyel­he­tő. Ha két ugya­no­lyan faj­ta nö­vény egyi­két nor­má­lis víz­zel, a má­si­kat pe­dig li­te­ren­ként egy evő­ka­nál Pian­tó­val ön­töz­zük meg, ak­kor a két nö­vény nö­ve­ke­dé­sé­ben meg­mu­tat­ko­zó kü­lönb­sé­gek szem­be­tű­nő­ek. Ezt a kí­sér­le­tet szá­mos nö­vé­nyen ki­pró­bál­ták, min­dig ugya­nazt az ered­ményt kap­ták. Emel­lett a nö­vé­nyek asszi­mi­lá­ci­ós mag­né­zi­um­tar­tal­ma meg­nőtt.

 

Ál­lat­kí­sér­le­tek:

Csi­rkék­kel is vé­gez­tek Pian­to-kí­sér­le­te­ket. Mind­két kí­sér­le­ti cso­port ugya­nazt a ta­kar­mányt kap­ta: az egyik cso­port Pian­to nél­kül, a má­sik cso­port Pian­tó­val. Az ered­mény meg­döb­ben­tő volt:

1. Azok a csi­rkék, me­lyek Pian­tót is kap­tak, gyor­sab­ban nö­ve­ked­tek, test­sú­lyu­kat sok­kal rö­vi­debb idő alatt dup­láz­ták meg, mint azok, me­lyek nem kap­tak Pian­tót.

2. Ami­kor a fel­nőtt ál­la­to­kat le­vág­ták, meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a Pian­tó­val et­etett ál­la­tok bár ne­he­zeb­bek vol­tak, vi­szont na­gyon ke­vés zsír­juk, de an­nál több hú­suk volt, mint a töb­bi csi­rké­nek.

Dr. Sá­gi Má­ria–Sá­gi Ist­ván
X. évfolyam 11. szám

Címkék: pianto

    Ajánlott cikkeink a témában:

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.