Új a terápiában

Schüssler-sók gyermekek részére

Szelíd gyógyítás a születéstől a pubertásig

A Schüssler-sók­kal vég­zett ter­ápia se­hol nem olyan ha­tá­sos, mint a gyer­me­kek­nél, rá­adá­sul a mód­szer igen egy­sze­rűen el­sa­ját­ít­ha­tó. Schüssler meg­győ­ződé­se sze­rint a ho­me­o­pá­tia elve a test­ben ta­lál­ha­tó ás­vá­nyi sók vegyi re­ak­ciói­val hoz­ha­tó kap­cso­lat­ba. Azt ja­va­sol­ta, hogy bi­zo­nyos be­teg­sé­gek ese­tén ás­vá­nyi só­kat jut­tas­sunk a szer­ve­zet­be, olyan kon­cen­trá­ció­ban, ami il­lesz­ke­dik a szö­ve­tek ás­vá­nyi­a­nyag-kon­cen­trá­ció­já­hoz. E ter­ápia lény­ege, hogy nem pó­tol­ni akar­ja a hi­ány­zó anya­go­kat, sok­kal in­kább in­ger­ha­tást gya­ko­rol a szö­ve­tek­re, hogy ez­zel mo­bi­li­zál­ja a test ön­gyó­gyí­tó me­cha­niz­mu­sait. A Schüssler-sókkal végzett gyógyítás reneszánszát éli

 

A mo­dern Schüssler-sók­ban a kér­dé­ses ás­vá­nyi anya­gok csak nyo­mok­ban lel­he­tők fel, tej­cu­kor­ból ké­szült ta­blet­ták for­má­já­ban. A gyó­gyí­tó sók a ho­me­o­pá­ti­ás gyógy­szer­ké­szí­té­si elvek­nek meg­fe­le­lő hí­gí­tá­si fo­lya­ma­ton es­nek át. A hí­gí­tás és po­ten­ciá­lás mér­té­ké­ről a D3, D6, D12 szá­mok tá­jé­koz­tat­nak. Min­den Schüssler-só a szer­ve­zet­ben ter­mé­sze­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött is elő­for­dul.

 

Az erő­tel­jes ho­me­o­pá­ti­ás hí­gí­tás ha­tá­sá­ra a sók a száj­nyál­ka­hár­tyán ke­resz­tül azon­nal fel­szí­vód­nak a vé­rá­ram­ba. Ép­pen ezért na­gyon fon­tos, hogy a ta­blet­tá­kat ne nyel­jük le, ha­nem a száj­ban tart­suk és szo­po­gas­suk, míg tel­je­sen fe­lol­dód­nak. A ha­tó­a­nya­gok a vér­ből köz­vet­le­nül a meg­cél­zott sej­tek­be jut­nak, ahol gyor­san és ha­té­ko­nyan ké­pe­sek be­fo­lyá­sol­ni a bio­ké­miai fo­lya­ma­to­kat.

 

A Schüssler-sók­kal vég­zett ter­ápiá­hoz tü­re­lem szük­sé­ges. A ke­ze­lés azon­ban a baj gyö­ke­rét gyó­gyít­ja. Ed­di­gi ta­pasz­ta­la­ta­ink sze­rint leg­gyor­sab­ban a gyer­me­kek re­agál­nak a ke­ze­lé­sek­re, ők ugya­nis ál­ta­lá­ban egy­sze­rű és könnyen ke­zel­he­tő be­teg­sé­ge­ket kap­nak el.

 

Az egész­ség­vé­de­lem már a ter­hes­ség ide­jén meg­kez­dő­dik

A Schüssler-sók se­gít­sé­gé­vel már a ter­hes­ség ide­jén so­kat te­he­tünk a meg­szü­le­ten­dő gyer­mek egész­sé­gé­ért. Ez fő­ként az anya és a mag­zat kö­tő­szö­ve­te­i­nek fej­lő­dé­sét il­le­ti. Ezen be­lül is fon­to­sak a fo­gak: ha a fo­gak pe­re­me át­tet­sző­vé vá­lik és a fog­zo­mánc el­szí­ne­ző­dik, fon­tos, hogy fel­vált­va No. 1. Cal­ci­um flu­o­ra­tum D12-t és No. 2. Cal­ci­um phospho­ri­cum D6-ot ada­gol­junk. Mind­két só­ból na­pon­ta 5 ta­blet­tát kell egyen­lő idő­kö­zön­ként a nap fo­lya­mán be­szed­nünk. Ez nem csak az anya fo­ga­za­tát vé­di, de a mag­zat kö­tő­szö­ve­te­i­nek fej­lő­dé­se is op­ti­má­lis lesz. A gyer­mek könnyeb­ben fog­zik és fo­ga­za­ta is egész­sé­ge­sebb lesz.

 

 

A leendő anyák már a terhesség ideje alatt is sokat tehetnek a magzat egészségéért, ha Schüssler-sókat szednek

 

A vá­ran­dós nők­nek hasz­nos le­het, ha a szü­lés előtt a No. 7. Mag­ne­si­um phospho­ri­cum D6-ból es­tén­ként há­rom ta­blet­tát szed­nek. A szü­lé­si fáj­dal­mak csil­la­pí­tá­sá­ra is al­kal­mas a No. 7. Ha a szü­lés ne­héz volt, és a gyer­mek fe­jén ne­he­zen fel­szí­vó­dó vé­röm­leny ke­let­ke­zik, a No. 3. Fer­rum phospho­ri­cum­ból ké­szült krém­mel ke­zel­jük. Ez a ké­szít­mény egyéb­ként ki­vá­ló fáj­da­lom­csil­la­pí­tó is egy­ben. Eh­hez a ta­blet­tá­ból na­gyon ke­vés víz se­gít­sé­gé­vel pé­pet ké­szí­tünk, amit a gyer­mek az uj­já­ról le­szo­po­gat­hat.

 

Ta­nu­lás, érés, nö­ve­ke­dés – a cse­cse­mő tá­mo­ga­tá­sa

Az élet el­ső he­te­i­ben a cse­cse­mő fő fe­la­da­ta, hogy al­kal­maz­kod­jon kör­nye­ze­té­hez. Az éde­sa­nya tes­té­ben ál­lan­dó­an sö­tét­ség­ben volt, de a vi­lág­ban rend­sze­re­sen vál­ta­ko­zik a vi­lá­gos­ság és a sö­tét­ség. Ha a gyer­mek eb­ben az élet­fá­zis­ban na­gyon fé­lénk, so­kat sír, a kül­vi­lág vál­to­zá­sait rosszul tűri, aján­la­tos az ide­gek­re jó­té­kony ha­tá­sú No. 5. Ka­li­um phospho­ri­cum D6-ot ad­ni ne­ki. Nyom­junk szét 3 ta­blet­tát, né­hány csepp víz­zel ke­ver­jük pép­pé, ken­jük az ujjbegy­re és hagy­juk, hogy a gyer­mek reg­ge­len­te le­szo­po­gas­sa on­nan.

 

Es­te ugya­ni­lyen mód­szer­rel No. 7 Mag­ne­si­um phospho­ri­cum D6-ot adunk ne­ki. A ke­ze­lés ha­tá­sá­ra a gyer­mek ha­ma­rabb elal­szik és job­ban vég­iga­lussza az éj­sza­kát, rá­adá­sul rit­káb­ban fog­ja has­fá­jás gyö­tör­ni.

 

Az el­ső két év­ben meg kell ta­lál­ni a meg­fe­le­lő al­ka­ti szert

Az el­ső két éle­tév­ben zaj­lik a köz­pon­ti ideg­rend­szer nö­ve­ke­dé­se és éré­se. Eb­ben a fá­zis­ban aján­la­tos az al­ka­ti tá­mo­ga­tás. A leg­meg­fe­le­lőbb „al­ka­ti Schüssler-só” meg­ta­lá­lá­sá­ban so­kat se­gít­het, ha gyer­me­kün­ket más gye­re­kek­kel össze­ha­son­lít­juk. Nem rit­ka, hogy ilyen­kor úgy vél­jük, a ki­csi­nek kal­ci­um­ra van szük­sé­ge.

 

 

Johann Wolfgang von Goethe meg volt győződve az ásványi sók gyógyító hatásáról. Ivókúráihoz egy táskában reagenseket vitt magával, hogy a gyógyforrások ásványianyag-tartamát ellenőrizhese

 

Er­re utal­hat, ha más gye­re­kek­hez ké­pest erős fe­lé­pí­té­ű, ki­csit há­jas, a ha­sán hur­kák van­nak. Ha rá­adá­sul fel­tűnő­en meg­iz­zad éj­sza­kán­ként a fe­je, ke­ze-lába szin­te foly­ton hi­deg, és fel­ső lé­gú­ti fer­tő­zé­sek ese­tén gya­kran sí­po­ló a lég­zé­se. Ilyen jel­le­gű za­va­rok meg­ol­dá­sá­ra old­junk fel há­rom No. 22. Cal­ci­um car­bo­ni­cum D6-ot (ún. ki­egé­szítő szer, ame­lyek nem tar­toz­nak a 12 alap­só kö­zé) a cu­mi­sü­veg­ben és azt ad­juk a gyer­mek­nek. A ké­szít­ményt ad­dig ad­juk a gyer­mek­nek, míg ész­lel­he­tő­en me­le­geb­bé vál­nak a tag­jai, és a fe­je éj­sza­ka nem iz­zad meg.

 

A má­sik ala­pe­set a gyen­ge gyer­me­ké, aki­nek fe­je a tes­té­hez ké­pest vi­szony­lag nagy, fá­zé­kony, de a láb­fe­je ál­lan­dó­an iz­zad. Gya­ko­ri az elő­re­dom­bo­ro­dó has, ame­lyet a táp­lá­lék könnyen túl­ter­hel. Ilyen­kor is aján­lott az al­ka­ti ke­ze­lés, még­hoz­zá a No. 11. Si­li­cea D12-sel. Sok „bü­fi­zős” gyer­mek, akik ne­he­zen gya­ra­pod­nak, a si­li­cea ha­tá­sá­ra gyor­sab­ban fej­lőd­nek. Az el­já­rás az előbb is­mer­te­tett­hez ha­son­ló: 3 ta­blet­tát kell a cu­mi­sü­veg tar­tal­má­ban fe­lol­da­ni. A ke­ze­lést ad­dig foly­tas­suk, míg a gyer­mek hő­sza­bá­lyo­zá­sa ren­de­ző­dik, és meg­szűnik a lábak iz­za­dá­sa.

 

A cse­cse­mők kó­li­kás has­fá­já­sa

A cse­cse­mő­ko­ri kó­li­kák ke­ze­lé­sé­nek gyógy­sze­re a No. 7 Mag­ne­si­um phospho­ri­cum D6.
Eb­ből egy ma­rék­kal akár a für­dő­víz­be is te­he­tünk, és a víz­zel gyen­gé­den masszí­roz­hat­juk a pi­ci ha­sát. Ha a pa­na­szok fő­ként fel­fú­vó­dás­sal és has­me­nés­sel jár­nak, a No. 5 Ka­li­um phospho­ri­cum D6-os adá­sa aján­lott az előb­bi­ek­ben is­mer­te­tett dó­zis­ban. Fel­fú­vó­dás és szék­re­ke­dés ese­tén pe­dig No. 10 Nat­ri­um sul­fu­ri­cum D6-os hí­gí­tás­ban a meg­fe­le­lő szer.

 

Ami­kor elő­búj­nak a tej­fo­gak

Az ötö­dik hó­nap­ban meg­kez­dő­dik a fog­zás idő­sza­ka. Ha a gyer­mek so­kat sír, fo­gí­nye meg­duz­zad, a No. 2 Cal­ci­um phospho­ri­cum D6 ad­hat eny­hü­lést. Há­rom ta­blet­tá­ból pé­pet ké­szí­tünk, és hagy­juk, hogy a gye­rek le­szo­po­gas­sa, vagy ezt a mennyi­sé­get fe­lold­juk a cu­mi­sü­veg­ben, es­te pe­dig a No. 7 Mag­ne­si­um phospho­ri­cum D 6-os ké­szít­ménnyel tes­szük ugya­nezt.

 

Sok gyer­mek a fog­zás ide­jén erő­sen nyá­la­d­zik, ilyen­kor a No. 8 Nat­ri­um chlo­ra­tum D6-ra kell gon­dol­nunk. A ké­sői fog­zás ese­tén No. 1 Cal­ci­um flu­o­ra­tum D12-t kell ad­ni a gyer­mek­nek, fél éven ke­resz­tül na­pi 2 ta­blet­ta dó­zis­ban.

 

 

Az élet első heteiben a csecsemő legfontosabb feladata, hogy alkalmazkodjon a külvilághoz. A kalium phosphoricum és a magnesium phosphoricum sokat segíthet ebben

 

A No. 1 egyéb­ként az amúgy he­ve­sen vi­ta­tott flu­or­tar­tal­mú, fog­szuva­so­dás el­le­ni gyógy­sze­rek ki­vá­ló al­ter­na­tí­vá­ja le­het. A dó­zis szin­tén na­pi 2 ta­blet­ta fél éven ke­resz­tül. Ez a ké­szít­mény ké­sőbb is jó szol­gá­la­tot tesz, ha a gyer­mek­nél ko­rán ki­ala­kul a fog­szuva­so­dás. Igen ma­kacs, sú­lyos ese­tek­ben ad­ha­tó mel­lé a No. 2 Cal­ci­um phospho­ri­cum D6-os hí­gí­tás­ban. Ezek­ből is na­pi 2 ta­blet­ta a ja­va­solt dó­zis, kis idő­el­té­rés­sel a két ké­szít­mény be­a­dá­sa kö­zött.

 

Fog­zás­kor gya­ko­ri a láz is. Ha a gyer­mek­nek pi­ro­sak az or­cái, oly­kor gyul­lad­tak a sze­mei vagy nát­hás, ad­junk ne­ki No. 3 Fer­rum phospho­ri­cu­mot D12-es hí­gí­tás­ban, órán­ként egy­ta­blet­tá­nyit. A ta­blet­tá­ból ké­szí­tett pé­pet ken­jük a duz­zadt vagy pi­ros fo­gíny­re. En­nek ha­tá­sá­ra csök­ken a láz és a nyug­ta­lan­ság is.

 

Mi­ért olyan gya­ko­ri­ak a ví­rus­fer­tő­zé­sek?

A két el­ső éle­tév ter­mé­sze­tes ve­le­já­ró­ja, hogy gyer­me­künk több fer­tő­zé­sen át­esik. Há­rom hó­na­pos ko­rá­ig a cse­cse­mő vé­dett­sé­get élvez a kó­r­o­ko­zók­kal szem­ben, mert az anyá­tól fon­tos im­mun­glo­bu­li­no­kat kap, és a mag­za­ti élet so­rán is fon­tos im­mu­na­nya­go­kat ka­pott. Elér­ke­zik azon­ban az idő, ami­kor a gyer­mek­nek sa­ját im­mun­rend­sze­rét is meg kell erő­sí­te­nie, eb­ben se­gí­te­nek ne­ki a fer­tő­zé­sek. Ha te­hát be­lá­za­so­dik és fo­lyik az or­ra, nem kell meg­ijed­nünk. Ke­ze­lés­re csak ak­kor van szük­ség, ha a gyer­mek szem­mel lát­ha­tó­an na­gyon szen­ved, vagy nyil­ván­va­ló­an ne­he­zen küz­di le a fer­tő­zést.

 

 

A csecsemőknek legjobb, ha a tablettákat a cumisüvegben feloldjuk

 

A gyer­me­ket meg­tá­ma­dó fer­tő­zé­sek el­ső je­lei­nél ad­junk No. 3 Fer­rum phoshpo­ri­cu­mot D12-es hí­gí­tás­ban. Min­den ét­ke­zés­kor há­rom szét­zú­zott ta­blet­tát old­junk fel a cu­mi­sü­veg­ben, és ezt a dó­zist is­mé­tel­jük na­pon­ta, míg a fer­tő­zés je­lei meg nem szűn­nek. Ha még szo­pik a gyer­mek, a ta­blet­tá­ból ké­szült pé­pet le­szo­po­gat­hat­ja az ujjbegy­ről. Ha jel­lem­ző az erős orr­du­gu­lás, ami­kor a gyer­mek alig kap le­ve­gőt az or­rán át, vált­sunk át a No. 4-es Ka­li­um chlo­ra­tum D6-os­ra, ami­ből na­pi há­rom fe­lol­dott ta­blet­ta a dó­zis.

 

Ha né­hány nap múl­va sár­ga, gennyes orr­vá­la­dék kezd ürül­ni, ad­juk a No. 6-os Ka­li­um sul­fu­ri­cu­mot D6-os hí­gí­tás­ban. A ke­ze­lést min­dig ad­dig kell foly­tat­ni, míg a ja­vu­lás je­leit nem ta­pasz­tal­juk, ami gya­kran egy na­pon be­lül, oly­kor azon­ban csak né­hány nap múl­va je­lent­ke­zik.

 

Mit tegyünk láz ese­tén?

A 39 Cel­si­us-fok alat­ti lá­zat le­he­tő­leg ne csil­la­pít­suk, ha­csak nem haj­la­mos gyer­me­künk láz­görcsre. Ez utób­bi egyéb­ként ár­tal­mat­lan, de a szü­lők számá­ra na­gyon riasz­tó le­het. A láz­görcsben szen­ve­dő gye­re­kek ál­ta­lá­ban a cal­ci­um car­bo­ni­cum hi­ány­tü­ne­te­it mu­tat­ják. Leg­ké­sőbb ilyen­kor meg kell kez­de­ni az al­ka­ti ke­ze­lést, hogy csök­kent­sük a görcshaj­la­mot.

 

 

A hasfájós csecsemőknél ajánlatos a fürdővízhez kalium phosphoricumot adagolni. A gyermek hasát óvatosan masszírozhatjuk a vízzel

 

Ami­kor a gyer­mek­nél ki­újul a fer­tő­zés, aján­la­tos már a be­teg­ség ele­jén No. 3-as Fer­rum phospho­ri­cum D12-es­ből na­pi 3 ta­blet­tát a cu­mi­sü­veg­ben fe­lold­va ada­gol­ni. Ha a láz még fel­jebb szö­kik, vált­sunk a No. 5-ös Ka­li­um phospho­ri­cum D6-os­ra, szin­tén na­pi há­rom­ta­blet­tá­nyi dó­zis­ban, egé­szen ad­dig, míg a láz meg nem szű­nik.

 

 

Ami­kor a gyer­mek két lábon fel­fe­de­zi a vi­lá­got

Az el­ső éle­tév leg­ma­ga­sabb fej­lett­sé­gi szint­jét ak­kor éri el gyer­me­künk, ami­kor ön­ál­ló­an ké­pes jár­ni. Ez a fá­zis el­tart­hat 18 hó­na­pos ko­rig. Ha en­nél to­vább hú­zó­dik, kés­lel­te­tett fej­lő­dés­ről be­szé­lünk, amit No. 22 Cal­ci­um car­bo­ni­cum D6, No. 2 Cal­ci­um phoshpo­ri­cum D6 vagy No. 11 Si­li­cea D12 ta­blet­ták­kal ke­zel­he­tünk.

 

Ha a gyer­mek nyu­godt, tü­rel­mes, fá­zé­kony és könnyen iz­zad, a No. 22-es ké­szít­mény a meg­fe­le­lő. Ha gyen­gécs­ke, so­vány, iz­gá­ga, ide­ges és sze­re­te­té­hes, ké­sik a fog­zás, ak­kor a No. 2-es­re van szük­ség.

 


Ha a fogzás fájdalmas, és gyermekünk sokat sír, adjunk neki calcium phosphoricumot és magnesium phosphoricumot

 

A No. 11-est kis nö­vé­sű, so­vány, nagy fe­jű, elő­dom­bo­ru­ló ha­sú, rit­kás ha­jú gyer­me­kek­nek ad­juk, akik­nek könnyen meg­iz­zad a lába. Ezek ál­ta­lá­ban hi­deg­re ér­zé­keny gyer­me­kek, akik haj­la­mo­sak kö­röm­be­nö­vés­re a lábuj­ja­kon. A No. 11-es ta­blet­ták­ból na­pon­ta 5-öt adunk egyen­le­tes idő­kö­zön­ként.

 

Ami­kor a gyer­mek el­kezd be­szél­ni

A já­rás meg­ta­nu­lá­sa utá­ni kö­vet­ke­ző aka­dály a be­széd el­sa­ját­ítá­sa. Ha a gyer­mek eb­ben a fá­zis­ban nem elég gyor­san fej­lő­dik, meg­se­gít­het­jük Schüssler-sók­kal. Tes­tal­kat­tól füg­gő­en a kö­vet­ke­ző sók adá­sa le­het­sé­ges: No. 22 Cal­ci­um car­bo­ni­cum D6, No. 2 Cal­ci­um phospho­ri­cum D6, No. 11 Si­li­cea D12. Szük­sé­ges­sé vál­hat azon­ban egy har­ma­dik só hasz­ná­la­ta is: ez a No. 8. Nat­ri­um mu­ria­ti­cum D6. A gye­re­kek, akik utób­bi ké­szít­ményt igény­lik, ál­ta­lá­ban kis nö­vé­sű­ek és so­vá­nyak. Bő­rük fel­tűnő­en szá­raz, meg­hű­lés­kor víz­sze­rű vá­la­dék tá­vo­zik az or­ruk­ból. Elő­for­dul­hat, hogy a gyer­mek erő­sen kí­ván­ja a sós ét­ele­ket, ami fel­hív­ja a fi­gyel­mün­ket ar­ra, hogy a pá­ciens­nek kony­ha­só­ra van szük­sé­ge ho­me­o­pá­ti­ás hí­gí­tás­ban. Az ilyen gye­re­kek ne­he­zen ké­pe­sek ar­ti­ku­lál­ni a han­go­kat. Na­pi 5 ta­blet­ta nat­ri­um chlo­ra­tum, egyen­le­tes idő­kö­zök­ben ad­va, né­hány hét alatt meg­szün­tet­he­ti ezt a fej­lő­dé­si za­vart.

 

 

Óvodás korban koncentrációs nehézségek léphetnek fel. Ezt calcium phosphoricummal kezelhetjük

 

Ha a gyer­mek meg­ta­nult jár­ni, élén­keb­bé és moz­gé­ko­nyab­bá vá­lik, a No. 2-es Cal­ci­um phospho­ri­cum D6-os fon­tos se­gít­sé­ge le­het a tes­ti fej­lő­dés­nek. Pont a hir­te­len nö­ve­ke­dés idő­sza­kai­ban se­gít­het na­pi 5 ta­blet­ta el­szo­po­ga­tá­sa a nö­vés­kor je­lent­ke­ző csont­fáj­dal­mak eny­hí­té­sé­re, vagy a túl­zott élénk­ség és han­gu­la­tin­ga­do­zá­sok csil­la­pí­tá­sá­ra. A gyer­mek egyen­le­tes idő­kö­zök­re eloszt­va kap­ja meg na­pi 5 ta­blet­tá­ját, amit ne nyel­jen le, ha­nem szo­po­gas­sa el, mint egy cu­kor­kát.

 

Az óvo­dá­ban fon­tos a kon­cen­trá­ció

Ha a gyer­mek óvo­dá­ba ke­rül, elő­for­dul, hogy nem tud össz­pon­to­sí­ta­ni. Ilyen ese­tek­ben is az előbb em­lí­tett No. 2-es ké­szít­ményt kell vá­lasz­ta­ni. Kezdjük na­pi 5 ta­blet­tás dó­zis­sal, amit szük­ség ese­tén na­pi 10 ta­blet­tá­ra emel­he­tünk. A cal­ci­um phospho­ri­cum D6 fon­tos gyógy­sze­re a fej­fá­jós gyer­mek­nek is. Ha je­lent­ke­zik a fej­fá­jás, 5 per­cen­ként szo­po­gas­son el a gyer­mek egy-egy ta­blet­tát a fáj­dal­mak meg­szűné­sé­ig.

 

A négy­kéz­láb má­szás ko­rá­tól is­ko­lás­ko­rig éri a leg­több sé­rü­lés gyer­me­ke­in­ket. Élén­kek, elő­vi­gyá­zat­lanok és meg­gon­do­lat­la­nok. Eb­ben a kor­ban a No. 3 Fer­rum phospho­ri­cum D12 a fő gyógy­szer. A zú­zó­dá­sok, vé­r­a­lá­fu­tá­sok, fi­ca­mok gyor­sab­ban gyó­gyul­nak, ha a sé­rü­lés után mi­nél ha­ma­rabb el­kezdjük ad­ni a gyógy­szert. Ilyen­kor 10 per­cen­ként egy-egy ta­b­let­tát adunk, az össz­dó­zis egy na­pra 10-20 ta­blet­ta.

 


Ha a gyermeket éjszaka félelmek kínozzák, és csak égő lámpa mellett tud aludni, az a calcium carbonicum szükségének megbízható jele

 

Ki­egé­szítő ke­ze­lés­ként fer­rum phoshpo­ri­cum krém­mel is be­ken­het­jük a fáj­dal­mas te­rü­le­tet. Ha­son­ló­an ala­kul a nyílt se­bek ke­ze­lé­se, bár itt a krém nem al­kal­maz­ha­tó. Csont­tö­rés ese­te­i­ben is így já­runk el, míg a duz­za­nat lát­ha­tó. Ki­egé­szítés­ként, a csont­for­ra­dás elő­se­gí­té­se ér­de­ké­ben ad­junk a gyer­mek­nek No. 2 Cal­ci­um phospho­ri­cum D6-ból na­pon­ta 5 ta­blet­tát egyen­le­tes idő­kö­zök­ben.

 

Ne­héz fe­je­zet: a dac­kor­szak

Há­ro­mé­ves kor kö­rül a gye­re­kek több­sé­gé­nél he­ves dac­re­ak­ció­kat fi­gyel­he­tünk meg. A gyer­mek ilyen­kor ta­pasz­tal­ja meg sa­ját sze­mé­lyi­sé­gét és ere­jét, amit pon­to­san fel kell tér­ké­pez­nie. Ez egész­sé­ges re­ak­ció, de fon­tos, hogy a szü­lők pon­to­san meg­ha­tá­roz­zák, hol az a ha­tár, amed­dig a gyer­mek el­me­het. Eh­hez sok tü­re­lem és ki­tar­tás szük­sé­ges, és a gyer­mek gya­kran düh­ro­ha­mok­kal re­agál.

 

Fel­me­rül a kér­dés, va­jon ho­gyan se­gít­he­tünk az ilyen jel­le­gű pro­blé­má­kon Schüssler-sók­kal. A na­gyon ma­kacs, nya­kas gyer­mek­nek, aki vég­ső­kig ér­vé­nye­sí­te­ni akar­ja aka­ra­tát, a No. 11-es sót, te­hát si­li­cea D12-est adunk. Az ilyen gyer­mek szü­le­tett el­len­ke­ző, min­den­re ne­met mond, da­col. Min­den­nek oka a lel­ke mé­lyén ural­ko­dó bi­zony­ta­lan­ság. A si­li­cea se­gít meg­ta­lál­ni a szük­sé­ges lel­ki sta­bi­li­tást az egész­sé­ges ön­bi­za­lom fe­lé­pí­té­sé­hez. Na­pon­ta, egyen­le­tes idő­kö­zök­re eloszt­va szo­po­gas­son el a gyer­mek össze­sen 5 ta­blet­tát.

 

 

Tizenkét éves korban megkezdődik a hormonális érés, annak minden lelki és testi hatásával

 

A könnyen meg­sér­tő­dő és ezért da­cos gyer­me­kek a fen­ti ké­szít­mény he­lyett a No. 8-as Nat­ri­um chlo­ra­tu­mot igény­lik D6-os hí­gí­tás­ban. Az ilyen gyer­mek gya­kran sír. Ha né­hány köz­hely­sze­rű vi­gasz­ta­ló szó­val for­du­lunk hoz­zá­juk, a hely­zet csak rossz­ab­bá vá­lik. Na­gyon ér­zé­keny gye­re­ke­kről van szó, akik, ha meg­ér­tik őket, va­ló­ság­gal ki­vi­rá­goz­nak. A na­pi haj­tás kö­ze­pet­te azon­ban ke­vés szü­lő­nek van ele­gen­dő ide­je, hogy el­mé­lyül­ten fog­lal­koz­zon a gyer­me­kek lel­ki­vi­lá­gá­val. Az ada­go­lás az előb­bi­vel meg­egye­zik, te­hát 5 ta­b­let­ta egész na­pra eloszt­va.

 

A ked­ves, tü­rel­mes gyer­mek, aki­nek a ko­ráb­bi­ak­ban a No. 22-est (cal­ci­um car­bo­ni­cum) aján­lot­tuk al­ka­ti szer­ként, eb­ben a fá­zis­ban szin­tén ön­fe­jű­vé, aka­ra­tos­sá vál­hat. Is­mét ad­hat­juk ne­ki az al­ka­ti szert, ami se­gít le­küz­de­ni a dac­kor­szak ne­héz­sé­ge­it.

 

 

Ágy­ba­vi­ze­lés el­len is lé­te­zik Schüssler-só

Sok eset­ben az ágy­ba­vi­ze­lés hát­te­ré­ben lel­ki okok áll­nak. Ilyen le­het egy kis­test­vér szü­le­té­se, aki ter­mé­sze­te­sen na­gyobb fi­gyel­met kí­ván meg a szü­lők­től. Ez kü­lö­nö­sen igaz azon gyer­me­kek ese­té­ben, akik már szo­ba­tisz­ták, de hir­te­len is­mét el­kez­de­nek be­pi­sil­ni. Ná­luk si­ker­rel al­kal­maz­hat­juk a No. 8-as (nat­ri­um chlo­ra­tum D6) ké­szít­ményt, amely­ből na­pi 5 ta­blet­tát adunk egyen­le­tes idő­kö­zön­ként.

 

Az ágy­ba­vi­ze­lés azon­ban a húgy­hó­lyag­gal kap­cso­la­tos pro­blé­ma je­le is le­het. Ilyen­kor a No. 5-ös (ka­li­um phospho­ri­cum D6) a meg­fe­le­lő szer. A na­gyon ide­ges, in­ga­do­zó han­gu­la­tú, nyűgös gye­re­kek­nél ér­de­mes meg­pró­bál­ni a No. 2-es (cal­ci­um phospho­ri­cum D6) sót. Ezek a ké­szít­mé­nyek le­gin­kább azok­nál a gye­re­kek­nél működ­nek jól, akik­hez ed­di­gi fej­lő­dé­sük alap­ján va­la­me­lyik sót al­ka­ti szer­ként hoz­zá le­he­tett ren­del­ni.

 

 

Al­vá­sza­va­rok és fé­lel­mek

Al­vá­sza­va­rok ese­tén a No. 5 (ka­li­um phospho­ri­cum D6) és a No. 6 (mag­ne­si­um phospho­ri­cum D6) a leggya­krab­ban al­kal­ma­zott ké­szít­mény. Kis­gyer­me­kek­nél azon­ban ér­de­mes to­vább pon­to­sí­ta­ni a szer­vá­lasz­tást. Ha a gyer­mek nem tud el­alud­ni, több­nyi­re csak fél a sö­tét­ség­től. Ez elég gya­ko­ri. Ha a gyer­mek ra­gasz­ko­dik hoz­zá, hogy a szo­bá­ban ég­jen a lám­pa, és nem akar egye­dül ma­rad­ni, a No. 22-es sót (cal­ci­um car­bo­ni­cum D6) ad­juk, kü­lö­nö­sen, ha a gyer­mek be­leil­lik a No. 22-es só al­ka­ti ké­pé­be. Ez a gyer­mek az ágy­ban fe­kve, amint be­huny­ja a sze­mét, rém­ké­pe­ket lát. Éj­jel gya­kran fe­léb­red és ré­mál­mai van­nak, kü­lö­nö­sen, ha a nap­pa­li él­mé­nye­it na­gyon élén­ken és in­ten­zí­ven dol­goz­za fel al­vás köz­ben.

 

Ér­de­kes meg­fi­gyel­ni, hogy a cal­ci­um flu­o­ra­tum le­ga­lább úgy edzi a lel­ket, mint ahogy ké­pes meg­erő­sí­te­ni a cson­to­kat és a kö­tő­szö­ve­te­ket.

 

 

A kálium- és nátrium sók anyagcsere fokozó hatásúak

 

Ha a gyer­me­kek fé­lel­me­i­ről be­szé­lünk, nem sza­bad meg­fe­led­kez­nünk a vizs­ga­druk­król. A vizs­gák­tól, pró­ba­té­te­lek­től va­ló fé­le­lem oka az ön­ma­gunk­kal szem­ben tá­masz­tott ma­gas igény, ami ön­ér­té­ke­lé­si za­va­rok­kal, az ön­ma­gunk­ba ve­tett hit hi­á­nyá­val pá­ro­sul. A gye­re­kek­nél két tí­pus­sal ta­lál­ko­zunk a leggya­krab­ban. Egy­fe­lől a si­li­ce­a­tí­pus­sal, aki ele­ve bi­zony­ta­lan és ál­ta­lá­ban min­den­re al­kal­mat­lan­nak ér­zi ma­gát. Ez ál­ta­lá­ban meg­hök­ken­ti a kül­vi­lá­got, mert min­den­ki tud­ja, mi­lyen lel­ki­is­me­re­tes és mennyi­re ala­po­san fel­ké­szült. Ha si­ke­rül a vizs­gá­ja, hir­te­len meg­könnyeb­bül és cso­dál­ko­zik. Ilyen ese­tek­ben két hó­na­pos ke­ze­lés aján­lott, na­pon­ta 5 ta­blet­ta No. 11-es­sel (si­li­cea D12).

 

A má­sik a ka­li­um phospho­ri­cum tí­pus, aki a vizs­gá­ra hek­ti­kus ide­ges­ség­gel, iz­ga­tot­tan ké­szül. Ahogy kö­ze­le­dik a vizs­ga idő­pont­ja, egy­re iz­ga­tot­tab­bá vá­lik, és olyan in­ten­zí­ven ké­szül, hogy tel­je­sen össze­za­va­ro­dik. Könnyen le­blok­kol a leg­könnyebb fe­la­dat­tal szem­be­sül­ve. Itt te­hát nem csak fé­le­lem, ha­nem bel­ső görcs is van. Be­vált mód­szer, hogy a gyer­mek a vizs­ga előt­ti es­te már sem­mit se ta­nul­jon, ne ké­szül­jön, és öt­per­cen­ként szo­po­gas­son el egy ka­li­um phospho­ri­cum ta­blet­tát. Könnyű és pi­hen­te­tő álom­ba me­rül.

 

 

A kon­cen­trá­ci­ós za­va­rok ke­ze­lé­se

A kon­cen­trá­ci­ós za­va­ro­kat, ill. a hi­pe­rak­ti­vi­tást a ter­mé­szet­gyó­gyá­szok vé­le­mé­nye sze­rint nem sza­bad nyug­ta­tók­kal ke­zel­ni. Több sport, va­la­mint az is­ko­lá­ba ve­ze­tő út gya­lo­gos meg­té­te­le sok gyer­mek pro­blé­má­ján se­gít­het­ne, mint a nyug­ta­tók. A gyer­me­ke­ken se­gít­het a No. 2-es Schüssler-só (cal­ci­um phospho­ri­cum D6). Ezek ál­ta­lá­ban so­vány, ide­ges, könnyen ki­me­rü­lő gye­re­kek, akik­nek a moz­gá­si­gé­nye egyút­tal na­gyon nagy. Ná­luk kü­lö­nö­sen fon­tos len­ne a rend­sze­res sport, test­moz­gás, amit a na­pi 5 ta­blet­ta cal­ci­um phospho­ri­cum nagy­sze­rűen ki­egé­szít­het.

 

 

A kalciumtípusú gyermek serdülőkorban is igényli a védelmet és a szerető családi légkört

 

A las­sú gye­re­kek­nek, aki­kről kör­nye­ze­tük – té­ve­sen – úgy gon­dol­ja, rossz a me­mó­riá­juk, a No. 22-es (cal­ci­um car­bo­ni­cum D6) a leg­meg­fe­le­lőbb szer. Ha a gyer­mek­nél azt ta­pasz­tal­juk, hogy rossz em­lé­ke­ző­te­het­sé­ge miatt fél, szo­rong, fel­tét­le­nül ad­junk ne­ki na­pi 5x1 ta­blet­tát.

 

A ta­nu­lá­si pro­blé­mák to­váb­bi sze­re a No. 8-as (nat­ri­um chlo­ra­tum D6). A be­széd las­sú ki­fej­lő­dé­se, írás­hi­bák, ta­nu­lá­si ne­héz­sé­gek pusz­tán a be­fe­lé for­du­lás kül­ső tü­ne­tei a rend­kí­vül ér­zé­keny gyer­me­kek­nél. Ãk ál­ta­lá­ban ma­gá­nyos­nak és meg nem ér­tett­nek gon­dol­ják ma­gu­kat. Ér­de­mes meg­fi­gyel­nünk, hogy egyéb tü­ne­tek is meg­fe­lel­nek-e a No. 8-as in­di­ká­ció­i­nak, mint pl. a tisz­ta, víz­sze­rű orr­fo­lyás, al­ler­gi­ák vagy neu­ro­der­mi­tis. A szá­raz, visz­ke­tő kö­nyök kulcsfon­tos­sá­gú je­le an­nak, hogy a szer­ve­zet na­pi 5x1 ta­b­let­ta No. 8-ast igé­nyel.

 

Ami­kor a gyer­mek fel­nőt­té vá­lik

A ti­ze­dik éle­tév kö­rül gyer­me­ke­ink ki­lép­nek jól vé­dett kör­nye­ze­tük­ből és meg­pró­bál­nak in­di­vi­du­um­ként ér­vé­nye­sül­ni a vi­lág­ban. En­nek je­le le­het az ön­tu­da­tos fel­lé­pés, ill. a te­kin­té­lyek­kel szem­be­ni lá­za­dás. A gyer­me­kek ke­re­sik a kon­flik­tust, össze­zör­dül­nek egy­más­sal. Azon­ban az is meg­tör­tén­het, hogy fo­ko­zot­tab­ban ér­zi a re­ális vi­lág­ban meg­lé­vő bi­zony­ta­lan­sá­got, ezért az et­től va­ló fé­lel­mé­ben vá­lik ma­kaccsá, da­cos­sá. Sok szü­lő úgy ér­zi, hogy ilyen­kor meg­is­mét­lő­dik a kis­gyer­mek­ko­ri dac­kor­szak. A ké­pet to­vább tar­kít­ja, hogy 12 éves kor kö­rül meg­kez­dő­dik a fo­lya­ma­tos át­me­net a pu­ber­tás ko­rá­ba, ami­re jel­lem­ző­ek a hor­mo­ná­lis át­ál­lás miatt fel­lé­pő lel­ki disz­har­mó­ni­ák.

 

E kor­ban fon­to­sabb, mint bár­mi­kor, hogy el­le­nő­riz­zük, gyer­me­künk al­ka­ta me­lyik Schüssler-só tü­ne­ti ké­pé­nek fe­lel meg le­gin­kább. A nát­ri­um­tí­pu­sú ti­né­dzser vissza­vo­nul a szo­bá­já­ba és dol­go­zik. Szo­bá­já­ba lép­ve fel­tűnő le­het a sa­vany­kás szag. Jel­lem­ző rá a tisz­tá­ta­lan bőr, ilyen ese­tek­ben a mi­tes­sze­rek vagy az ak­né ki­vá­ló­an re­agál a No. 9-es Nat­ri­um phospho­ri­cum D6-os­ra. Na­pi 5x1 ta­blet­tá­val kezdjük a ke­ze­lést, amit na­pi 10x1 ta­blet­tá­ig nö­vel­he­tünk. Ha a gyer­mek na­gyon ér­zé­keny, sér­tő­dé­sek ese­tén olyan az em­lé­ke­ze­te, mint egy ele­fán­té, és is­mé­tel­ten fel­hány­tor­gat­ja ko­ráb­bi, vélt vagy va­lós sé­rel­me­it, a No. 8-as­ból (nat­ri­um chlo­ra­tum D6) ad­junk ne­ki a fen­ti­ek­kel meg­egye­ző dó­zist. Ez a ke­ze­lés kü­lö­nö­sen ha­té­kony azok­nál, akik ki­sebb ko­ruk­ban éj­sza­ka ágy­ba vi­zel­tek.

 

 

Sok gyermek olyan becsvággyal készül a vizsgákra, hogy a nagy igyekezetben sokszor már a legkönnyebb feladat hatására is kapitulálnak. Az ő megbízható gyógyszerük a kalium phosphoricum

 

A ká­li­um­tí­pu­sú ti­né­dzser fel­szí­ne­sen al­szik, stressz ese­tén jel­lem­ző­ek a könnyen ki­ala­ku­ló al­vá­sza­va­rok. Ér­zé­keny­sé­ge jó együt­tér­ző ké­pes­sé­gé­vel ma­gya­ráz­ha­tó. Kö­te­les­ség­tu­dó, lel­ki­is­me­re­tes gye­re­kek, akik­ben tel­jes mér­ték­ben meg­bíz­ha­tunk. En­nek az a hát­rá­nya, hogy a fel­nőt­tek haj­la­mo­sak túl­ter­hel­ni őket. Ha in­ge­rült­té vál­nak, a No. 5-öst (ka­li­um phospho­ri­cum D6) ad­juk ne­kik né­hány hé­ten át, na­pi 5x1 ta­blet­ta dó­zis­ban.

 

A kal­ci­um­tí­pus a leg­kel­le­me­sebb ti­né­dzser a szü­lők szem­pont­já­ból. Ã sok­kal job­ban igény­li a csa­lá­di fé­szek me­le­gét, biz­ton­sá­gát, mint kor­tár­sai, ezért ná­la szó­ba sem jö­het, hogy meg­kér­dő­je­lez­ze a fel­nőt­tek te­kin­té­lyét, vagy ha­tal­mi am­bí­ciói le­gye­nek. Saj­nos azon­ban za­var­ja őket az eny­hén hí­zé­kony al­ka­tuk. Ná­luk a No. 22-es (cal­ci­um car­bo­ni­cum D6) sze­dé­se se­gít­het, na­pi 5x1 ta­blet­ta dó­zis­ban, amit akár 10x1-re emel­he­tünk. A kal­ciu­mal­ka­tú em­be­rek – el­len­tét­ben má­sok­kal – so­ha nem vesz­tik el ve­le­szü­le­tett alap­kon­sti­tú­ció­ju­kat. Ép­pen ezért a kis­gyer­mek­kor utá­ni kö­vet­ke­ző csúc­spont, ami­kor ez ér­vé­nye­sül, a ka­masz­kor. Kü­lö­nö­sen, ha a csa­lád­ban vi­szály­ko­dás dúl, ami a csa­lá­di fé­szek biz­ton­sá­gát ve­szé­lyez­te­ti. Ugya­nez a hely­zet a köl­tö­zés­sel is, ami­nek ha­tá­sá­ra a gyer­mek elvesz­ti min­den ba­rát­ját. Ti­né­dzser­ként eh­hez gya­kran tár­sul a meg­őrü­lés feny­ege­tő ér­zé­se. A fe­le­dé­keny­ség és az is­ko­lai kon­cen­trá­ci­ós za­va­rok is ki­vá­ló­an ke­zel­he­tők cal­ci­um car­bo­ni­cum­mal.

 

Biz­to­san elő­for­dul­nak olyan hely­ze­tek, ame­lyek­ben a fen­ti­ek­ben vá­zolt ter­ápia nem ele­gen­dő, ezért más kom­ple­men­ter vagy hi­va­ta­los or­vo­si mód­sze­rek­kel kell meg­tá­mo­gat­ni vagy he­lyet­te­sí­te­ni. En­nek el­le­né­re el­mond­ha­tó, hogy a Schüssler-sók­kal vég­zett ke­ze­lés a be­teg­sé­gek ter­mé­sze­tes gyó­gyí­tá­sá­nak alap­ja. A hét­köz­na­pi pa­na­szok, be­teg­sé­gek nagy ré­szét ered­mé­nye­sen gyó­gyít­hat­juk ez­zel az egy­sze­rű mód­szer­rel. Azt is fon­tos tud­ni, hogy a Schüssler-sók szer­ve­ze­tünk ön­gyó­gyí­tó erő­it ké­pe­sek ak­ti­vál­ni, míg más or­vos­sá­gok in­kább el­nyom­ják azo­kat.

 

A 12 Schüssler-só és ha­tá­saik

No. 1. Cal­ci­um flu­o­ra­tum

Meg­erő­sí­ti és fe­szes­sé te­szi az ina­kat, sza­la­go­kat és min­den ru­gal­mas, elasz­ti­kus szö­ve­tet. Fel­la­zít­ja a meg­ke­mé­nye­dett szö­ve­te­ket.

 

No. 2. Cal­ci­um phospho­ri­cum

Táp­lá­ló, nö­ve­ke­dést elő­se­gí­tő és erő­sí­tő, ro­bo­rá­ló szer. Táp­lál­ja az ide­ge­ket.

 

No. 3. Fer­rum phospho­ri­cum

El­ső­se­gély­szer, lá­zas, fáj­dal­mas ál­la­po­tok és se­bek ese­tén. Igen sok­fé­le pa­naszra al­kal­maz­ha­tó.

 

No. 4. Ka­li­um chlo­ra­tum

Fon­tos mé­reg­te­le­ní­tő szer. Fe­lold­ja és ki­ve­ze­ti a szer­ve­zet­ből a sa­lak­anya­go­kat, fe­lold­ja a kö­tő­szö­ve­ti pan­gá­so­kat.

 

No. 5. Ka­li­um phospho­ri­cum

A leg­fon­to­sabb ideg­rend­sze­ri só, amely fő­ként szív­rit­mu­sza­va­rok és al­vá­sza­va­rok ke­ze­lé­sé­ben al­kal­maz­ha­tó.

 

No. 6. Ka­li­um sul­fu­ri­cum

A leg­fon­to­sabb anyag­cse­re-sza­bá­lyo­zó ké­szít­mény. A bőr és nyál­ka­hár­tya sé­rü­lé­se­it gyó­gyít­ja se­bek és gyul­la­dá­sok ese­tén.

 

No. 7. Mag­ne­si­um phospho­ri­cum

El­ső osz­tá­lyú ideg­rend­sze­ri és nyug­ta­tó ha­tá­sú só. Gör­csol­dó, fris­sí­tő, élén­kí­tő ha­tá­sú, rá­adá­sul ki­vá­ló fáj­da­lom­csil­la­pí­tó ideg­fáj­dal­mak és kó­li­kák (gör­csös bel­szer­vi fáj­dal­mak) ese­tén.

 

No. 8. Nat­ri­um mu­ria­ti­cum (=chlo­ra­tum)

Sza­bá­lyoz­za a szö­ve­tek víz­tar­tal­mát, ki­hajt­ja a fe­les­le­ges víz­mennyi­sé­get, csök­ken­ti az ödé­má­kat, ugya­nak­kor hi­dra­tál­ja a ki­szá­radt nyál­ka­hár­tyá­kat. Ser­ken­ti az anyag­cse­rét, és könnyeb­ben ki­ürít­he­tő­vé te­szi a kö­tő­szö­ve­tek­ben el­rak­tá­ro­zott sa­lak­anya­go­kat.

 

No. 9. Nat­ri­um phospho­ri­cum

Sa­va­kat sem­le­ge­sí­tő, le­bon­tó ha­tá­sú ké­szít­mény, amellyel ki­vá­ló­an ke­zel­he­tők, ill. meg­előz­he­tők a ve­sé­ben, epe­hó­lyag­ban és húgy­hó­lyag­ban le­ra­kó­dott kö­vek, ill. a ho­mok. Ser­ken­tő­leg hat az anyag­cse­ré­re.

 

No. 10. Nat­ri­um sul­fu­ri­cum

Tü­zes ener­giá­jú „élet­só”. Ki­vá­ló­an be­vált az anyag­cse­re fo­ko­zá­sá­ban, a mé­reg­te­le­ní­tés­ben, az epe, a máj és a ve­se be­teg­sé­ge­i­­ben.

 

No. 11. Si­li­cea

Erő­sí­tő, re­ge­ner­áló ha­tá­sú ideg­rend­sze­ri ké­szít­mény, amely bár­mely jel­le­gű in­ge­rek­kel szem­ben te­szi el­le­nál­lób­bá ide­ge­in­ket. Re­szorp­ci­ós szer, amely a gyul­la­dá­sos fo­lya­ma­to­kat, ned­ve­ket „fel­szív­ja”. Erő­sí­ti a ha­jat, a bőrt, a kör­mö­ket, por­co­kat és cson­to­kat.

 

No. 12. Cal­ci­um sul­fu­ri­cum

Ki­tisz­tít­ja a nyi­rok­fo­lya­dé­kot, tisz­tí­tó, anyag­cse­re-fo­ko­zó, ser­ken­tő és vér­tisz­tí­tó ha­tá­sú. Mé­lyen lé­vő gennye­se­dé­se­ket, fel nem fa­ka­dó tá­lyo­go­kat tisz­tít.

- dr.ki-
XII. évfolyam 5. szám

Címkék: gyerekek, Schüssler-sók

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.