Viva Natura

Az élő víz teóriája az egyesített elmélet tükrében

A vízvázú világegyetem teóriáját tartalmazó könyvet 2002-ben adták ki Magyarországon a Teremtés titkai címmel. A könyv nem könnyű olvasmány, azt fejtegeti, hogy a világegyetem keletkezése vízalapú, és a „nagy bumm” helyett apró loccsanások végtelen, fraktálosan növekedő folyamatában valósul meg.


Szeretet/megbecsülés vízkristály képe

 

2008-ban Budapesten rendeztek Egyesített Elmélet Világkonferenciát. Ez alkalomból kértek fel, hogy ismertessem az élő víz elméletet. Ennek az előadásnak kivonatolt szövegét olvashatják az alábbi cikkben.

 

Az élő víz a víz negyedik halmazállapota

Az egyesített elmélet csak Hermész Triszmegisztosz szemléletmódjában képzelhető el: „Ami lent van, az egyenlő azzal, ami fent van. És ami fent van, az egyenlő azzal, ami lent van, hogy létrejöhessen az egyetlen csodája.”

 

A teremtett világ annyira elkápráztatta az embert, hogy elhitte, a látható világ a teremtés maga. A kollektív tudattalan ma is analógiákban gondolkodik (álom). Az ébrenléti tudat azonban teljesen az anyagba merült.

 

„Az analógia az archaikus ember realizmusa. Az őskori emberben megvolt az a képesség, hogy a dolgok láthatatlan szellemi összefüggését lássa; ezek az összefüggések megfelelések: az alacsonyabb és a magasabb, az érzéki és az érzékfölötti, a földi és az asztrális, az anyagi és az anyagtalan között. Az ember az őskorban még emlékezett az ideákra, amelyekről a dolgok az idők kezdetén leszakadtak; később az ideát már csak a kivételes ember látta, s egyedül ő volt annak a tudásnak a birtokában, hogy a dolgoknak felső eredete és megfelelése van. Aztán ez a tudás is elhomályosodott, és az ember azt kezdte hinni, hogy az anyagi világ egymagában áll. … A természet megértése »isteni« és nem emberi látásmódot kíván.

 

Az isteni látásmód: transzcendens látásmód, látni azt az elemet, melyből a világot származtatják, mely a méreteiben lenyűgöző, mélységeiben mérhetetlen kozmikus analógia alapján érthető meg.”(Hamvas Béla)

 

Imádkozás után

 

Az érzékelés még nem ismeret. A nézés még nem látás. Az érzéki tapasztalat csak annyi, hogy valaminek felszínes jelenségét pillanatnyilag megállapítom, egyéb semmi. Az érzéki tapasztalat csak hamis káprázat. A természetet metafizikai ismeret nélkül megérteni nem lehet. Ez az egyesített elmélet alapja, amit ha megértünk, alkalmazzuk, van esélyünk rá, hogy valamit megértsünk az előttünk lévő tapasztalati világból. Az érzéki tapasztalati látásnál mérhetetlenül egzaktabb, lényegesebb, mélyebb és reálisabb a transzcendens látás.

 

Ha valaki Thalész archaikus metafizikáját legalább körvonalaiban helyreállítani megkísérelné, csakhamar arra a belátásra jutna, hogy itt sem kezdetlegességről, sem naivitásról szó nincs. Philolaosz azt mondja: A szám az az összekötő lánc, amely a teremtett világtól független, és amely a dolgokat belül összefűzi. Tiszta szellemi módon a szám jelzi az anyagi természet és az idea kapcsolatát azon a ponton, ahol az idea éppen anyagivá lesz. A számelmélet azt tanítja, hogy a víz száma a 6-os. Az idea a teremtő információ, a megnyilvánulásra adott lehetőség. A mag keres egy csepp vizet, hogy valóra váltsa álmait. Így lesz a víz az élet szülőanyja.

 

Már egyetlen vízmolekula is tetraéderes szerkezetet vesz fel

A vízkristály szimbolikus, kétdimenziós ábrázolása hexagonális (hatszögletű) vízkristálymintázatokat hoz létre. Háromdimenziós ábrázolásban a vízkristályok sok esetben oxagonálisak (nyolcszögletűek).

 

A vízkristályszerkezetek folyamatosan pulzálnak és önmaguk reprodukcióját hozzák létre, ennek a térhatású lenyomatai az egymásba átalakuló tetraéderes szerkezetek, amelyek nyolcszögletűek. Metszeti képük, amely a szimbólumok ábrázolásánál is megjelenik, a hatszögletű lenyomat. Jó kérdés, hogy az ókori bölcsek, akik a hatos számot jellemzőül adták a víznek, mikroszkóp vagy egyéb eszköz híján, hogyan érzékelték a víz ezen tulajdonságát.

 

A dolgok keletkezését és az anyagi megvalósulását nézve az első lépés az anyagi megvalósulás felé: a fény. A fény az 1. Az egy első tevékenysége a vonzás. A látható világ a dualitáson alapul, ez a 2-es. A vonzás az anyagi természetben mint oxigén jelentkezik. A második jelentése a taszítás, ez a 3-as. A taszítás a természetben megfelel a hidrogénnek. A vonzás és a taszítás egyesül és teljes lesz, ez a 4-es. Az oxigén és a hidrogén egyesülése légnemű anyaggá válik, a légnemű anyag száma a 4-es. Az oxigén és a hidrogén összekeveredik és meggyullad. A gyulladás a tűz, ez az 5-ös. A meggyulladt hidrogén és oxigén kettéválik, mert az ötös szám elválasztható és felbontó. Az anyag szellemétől elválik a szellemi rész, az anyagi rész leülepszik. Ez a leülepedett rész a víz. A víz a 6-os. A víz bázisa a tűz, a tűz bázisa a légnemű anyag és a légnemű anyag bázisa a fény. Ezeken a bázisokon nyugszik a víz, az első, ténylegesen megfogható anyag. A légnemű elemek felrobbanásából keletkezett és csapódott le és öltött testet. Ezért mondja Thalész, hogy a világ ősanyaga és első anyaga a víz.

 

„Teremtetté Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől.” – Mózes I. 1.7

 

Jakob Böhme a thalészi gondolatok tanulmányozásakor további megfigyeléseket tesz a víz kettős arcáról: A légnemű felrobbanásakor a szellemi és az anyagi világ elválik. Így tulajdonképpen kétféle víz keletkezik. Felső és égi víz, a szellemi víz-idea, de az anyagi, az alsó víz is az ideolon. Ezért van égi tenger és vannak égi források, és van égi Nílus és földi Nílus. Ezért van élet vize is. A földi víz az égi víznek csak mása, ez nehéz anyagi víz, amely a gázok felrobbanásakor tehetetlenül lehullott és a mélységeket megtöltötte.

 

Jakob Böhme használta először ezt a fogalmat: az élet vize. Akkor nézzük meg mai felfogásunk szerint, milyen az élő víz tulajdonsága. „Mit tud a hal a vízről, amelyben egész életében úszkál?” (Albert Einstein)

 

"Köszönöm" franciául, maláj nyelven és japánul

 

Mit tud az ember arról a vízről, ami testének mindegy 70 százalékát tölti ki? Az élő víz teóriája azt állítja, hogy az élőben, illetve az élőn kívüli víz eltérő tulajdonságokkal rendelkezik. Akképpen, mint ahogy a thalészi elvek szerint az idea és a kézzelfogható tapasztalati világ között óriási különbség van. Az idea testet ölt az élőlényben, ez a teremtés titka. Tehát az élőben lévő víz felső égi víz, szellemi víz. (Jakob Böhme)

 

Az élőben lévő víz az élő tulajdonságaival irányított, a belső rendező elvet követve szolgálja az életet. Az élő anyagban a víz jelentős része rendezett állapotban található, és vizsgálatok szerint sokkal inkább közel-kristályos (szemi-kristályos), mint folyadék. A kristályszerkezet a mi világunkban minden rendezett életforma alapja. Ha kristályszerkezet nem jön létre, akkor képtelen nagyobb rendszerekkel való kooperációra. Az élő anyagban a vízre más törvények vonatkoznak, mint az élőn kívül. A stabil, hosszú távú rendezettség fenntartása alapfeltétele az életnek. Ehhez fent kell tartani a víz folytonos kooperációját (utasításokkal való ellátását). A vezérlésnek hatékonyabbnak kell lennie, mint a külső irritációk.

 

A víz tökéletesen szemlélteti a világunkban lejátszódó kvantumjelenségek lefolyását. A kvantumszemléletet követve, az élőben a test vízkészleteinek megfigyelőjeként létrejövő hatást a gondolat képezi. Gondolatrezgéseink folyamatosan átalakítják, módosítják az élőben a vízstruktúrák információtartalmát. Az élő víz vizsgálata az élőben azzal jár, hogy a megfigyelőeszköz, amit a rendszerbe viszünk, ugyanúgy hatással lesz az élőben zajló eseményekre, esetleg alapvetően befolyásolva az ott zajló eseményeket. Az élőt kívülről folyamatosan érik behatások. Ezek információ formájában megjelennek a test vízkészleteinek struktúrájában.

 

Az élőben az alapgondolat rezgése a harmónia-béke-szeretet, mely azt eredményezi víznyelven, hogy a belső irritáció szintje alacsony. Egyre tömörebb, stabilabb szerkezetek alakulnak ki (negatív entrópia). Ezen az energiaminimumon „meghallhatók” a külső információk. Ezek érkezhetnek bőrünkön keresztül, csontrendszerünk alacsonyfrekvenciás antennáin keresztül. Intuitív jobb agyféltekénken át a kollektív tudattalan végtelen információhalmazából.

 

Az élőben lévő rendezett víz csak korlátozottan vesz részt fizikai és kémiai folyamatokban. Talán ezért alacsony hatásfokúak a kémiai szerek, gyógyszerek. Ugyanebből a megközelítésből könnyen megérthető a homeopátiás szerek hatékonysága. Ezekben a szerekben információt tárolnak alkati tulajdonságokról.

 

Az élőben lévő vízstruktúrák alapvetően a gondolat által irányított formai alakzatokat vesznek fel és a gondolat információtartalmával rendelkeznek. Egy jól feltérképezett állapotfelmérést követően a homeopata tudja, hogy a belső rendszerben célzottan hol van szükség információmódosításra. Természetesen, ha a beteg nem tanul a betegségből, ugyanúgy kiüti gondolataival a szer információtartalmát, ezért először a gondolatot kell gyógyítani.

 

 

A víz a rezgések ruháját hordja

Az információ tértől és időtől függetlenül jelen van, és azonos formai alakzatokban azonos információkat képes megjeleníteni. Ezek a formai alakzatok egymással folyamatos kapcsolatban vannak információtartalmuk alapján. A víz az információk ruháját hordja. A rendezett víz képes felvenni az információt, és azt újra generálni. Tehát az információ függvényében bármilyen formai alakzat felvételére alkalmas. A víz és az információ kapcsolatának ékes bizonyítékát Masaru Emoto fotói reprezentálják. Emotót tudományos körökben gyakran támadják, ugyanis egzakt módon nem lehet megállapítani, hogy melyik vízstruktúra fényképéhez (több fénykép közül) melyik információtartalom kapcsolható.

 

A víz és az információ kapcsolata

Az információ létezéséhez nem szükséges, hogy valaki észlelje és megértse. Ebből adódóan az információnak nincsenek energiához, rezgéshez kötött tulajdonságai. Az információ és a rendezettség belső összefüggésben áll. Minden rendezett vízstruktúra információt tartalmaz. Tehát nem létezhet olyan rendezett struktúra, amely az információ valamely formáját ne tartalmazná. Az információ alakítja ki a formát, tehát a formára jellemző a kicsatolt információ tartalma.

 

Ha egy vízstruktúrarendszerrel információt közlünk, a rendszer magasabb vagy más formájú rendezettségi szintre kerül. Egy rendezett vízközösség képes információt felszabadítani és továbbítani. Egy rendszer információtartalma az általa kitöltött térrel egyenesen arányos. Az élő rendszerben lévő víz tulajdonságainak megfigyelése – anélkül, hogy a vizsgálati eszköz befolyásolná az élő folyamatokat – a 21. század jelentős tudományos felfedezése lehet.

Jakab István
XVI. évfolyam 8. szám

Címkék: viva natura

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.