Viva Natura

Flavonoidok - a szabad gyökök méltó ellenfelei


   

   

  Az egész­ség leg­ve­szé­lye­sebb el­len­sé­gei a sza­bad gyö­kök. Sem­le­ge­sí­té­sük, meg­kö­té­sük csak nagy mennyi­sé­gű, ha­té­kony ter­mé­sze­tes an­tio­xi­dán­sok se­gít­sé­gé­vel le­het­sé­ges. Csak olyan an­tio­xi­dán­so­kat sza­bad al­kal­maz­ni, ame­lyek „mun­ká­juk” elvég­zé­sét kö­ve­tő­en nem vál­nak ön­ma­guk is tá­ma­dó sza­bad gyök­ök­ké.

   

   

  Csak tisz­ta for­rás­ból: 9 Fla­vo­no­id Kom­bu­chá­val

  A sza­bad gyö­kök ál­tal tá­ma­dott te­rü­le­tek az em­be­ri szer­ve­zet­ben: az agy, a tü­dő- és lég­zé­si rend­szer, a szív- és ke­rin­gé­si rend­szer, a máj, az ízü­le­tek, a has­nyál­mi­rigy, a ve­sék, a bél­csa­tor­na, a sper­mi­um­kép­ző­dés, va­la­mint az ál­ta­lá­nos ke­rin­gé­si rend­szer. Sok­szor rá­kos elvál­to­zá­so­kat is okoz­nak. Ezért a leg­fon­to­sabb fe­la­da­tok egyi­ke a sza­bad gyö­kök sem­le­ge­sí­té­se, meg­kö­té­se.

   

  Je­len­leg több mint né­gye­zer­fé­le fla­vo­no­i­dot is­me­rünk, de a hoz­zá­juk kap­cso­ló­dó cu­kor­mo­le­ku­lák mi­nő­sé­ge és mennyi­sé­ge szá­mu­kat to­vább nö­vel­he­ti.

   

  A fla­vo­no­i­dok el­ső­sor­ban a gyü­mölcs hé­já­ban – ese­ten­ként a szí­nes hús szö­ve­te­i­ben is –, va­la­mint a szár­ban, ko­csány­ban és a mag­ban ta­lál­ha­tók. A fla­vo­no­i­dok víz­ben ol­dó­dó nö­vé­nyi fes­ték­anya­gok. Az ét­elek szé­les kö­ré­ben meg­ta­lál­ha­tó­ak. Pél­dá­ul a ci­trus­fé­lék­ben, szó­ja­ter­mé­kek­ben, a bor­ban és kék áfo­nyá­ban, az al­má­ban és a teá­ban. Dr. Szent-Györ­gyi Al­bert No­bel-dí­jas tu­dós be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy a fla­vo­no­i­dok nö­ve­lik a C-vi­ta­min-fel­vé­telt a máj­ban, a ve­sé­ben és a mel­lé­kve­sé­ben. Ha fel­bo­rul az egyen­súly és sza­bad gyö­kök hal­mo­zód­nak fel a sej­tek­ben, oxi­da­tív stressz éri a szer­ve­ze­tet. Ez ve­zet a rák­hoz, a ko­rai öre­ge­dés­hez, a gyul­la­dá­sok­hoz és a neu­ro­de­ge­ner­atív ren­del­le­nes­sé­gek­hez (Par­kin­son- és Alzhei­mer-kór).

   

  A fla­vo­no­i­dok ha­té­kony se­gít­sé­get nyúj­ta­nak az an­tio­xi­dáns vi­ta­mi­nok­nak és en­zi­mek­nek a sza­bad gyö­kök el­le­ni vé­del­mi rend­szer ki­épí­té­sé­ben az em­be­ri szer­ve­zet­ben.

   

   

  Kom­bu­cha fla­vo­no­i­dok­kal: pi­ros, mint az egész­sé­ges arc szí­ne

  A sza­bad gyö­kök sem­le­ge­sí­té­sé­re, ki­zá­rá­sá­ra ter­mé­sze­tes, bio­ló­giai ere­de­tű, tar­tó­sí­tó­szer-men­tes ter­mé­ket kell elő­ál­lí­ta­ni, mely vi­szony­lag sta­bil és a ha­tó­a­nyag csök­ke­né­se nél­kül tá­rol­ha­tó. A gyár­tó szem­pont­já­ból ez meg­le­he­tő­sen erős ki­hí­vás, hi­szen min­den élő anyag pil­la­nat­ról pil­la­nat­ra vál­to­zik, „öreg­szik”, s ez nem vá­lik a tar­tós mi­nő­ség ja­vá­ra. A bio­ló­giai ér­té­kek, a ha­tó­a­nya­gok vé­del­me ér­de­ké­ben fej­lesz­tet­tük ki a 9 Fla­vo­no­id Kom­bu­chá­val ké­szít­ményt, mely meg­ha­tá­ro­zott el­tart­ha­tó­sá­gi időn be­lül biz­to­sít­ja a kom­bu­cha­kon­cen­trá­tum és a gyü­möl­csök ked­ve­ző, egész­ség­me­gőr­ző, me­gú­jí­tó tu­laj­don­sá­gait.

   

  A kom­bu­cha alap­ja a te­a­fő­zet, ame­lyen ér­le­lő­dik ma­ga a gom­ba, így szá­mos fris­sí­tő, im­mun­rend­szert erő­sí­tő kom­po­nenst tar­tal­maz, ké­szí­té­se so­rán a kom­bi­nált fer­men­tá­ció­ban, gom­bák és bak­té­riu­mok szim­bió­zi­sá­nak ered­mé­nye­kép­pen a cu­kor, mint tá­pa­nya­guk se­gít­sé­gé­vel szá­mos élet­ta­ni­lag fon­tos szer­ves sa­vat, ni­tro­gén­tar­tal­mú ve­gyü­le­tet (ami­no­sa­vak, fe­hér­jék, po­li­pep­ti­dek stb.), vi­ta­mi­no­kat, en­zi­me­ket hoz­nak lét­re.

   


  Ajánlott fogyasztói ára: 2810 Ft

   

  A kom­bu­cha te­hát az em­lí­tett esszen­ciá­lis és ter­mé­sze­tes úton elő­ál­lí­tott anya­go­kat tar­tal­maz­za a szin­tén fon­tos mi­kro- és ma­kro­ele­mek, va­la­mint a vi­ta­mi­nok (el­ső­sor­ban B-vi­ta­mi­nok) mel­lett. Mi­vel bio­fer­men­tá­ció so­rán ké­szül, a szer­ve­zet számá­ra ká­ros, mér­ge­ző mel­lék­ter­mé­ke­ket nem tar­tal­maz, sőt össze­té­te­le az élő szer­ve­ze­tek számá­ra meg­fe­le­lő ará­nyú.

   

  A ter­mék­ben ta­lál­ha­tó gyü­möl­csök össze­té­te­le ha­son­ló anya­gok­ból épül fel, mint a kom­bu­cha, de ter­mé­sze­te­sen ará­nyaik má­sok. Kel­le­mes aro­má­juk mel­lett szá­mos po­li­fe­nolt, szí­na­nya­got tar­tal­maz­nak. A kom­bu­cha­kon­cen­trá­tum ala­csony pH-ja ked­vez a fla­vo­no­i­dok­nak, ame­lyek eb­ben a kör­nye­zet­ben meg­őr­zik hosszú tá­vú ter­mé­sze­tes élénk mély­vö­rös szí­nü­ket. A fla­vo­no­id­ter­mé­kek­nél alap­ve­tő tesz­te­lé­si szem­pont le­gyen, hogy a gyó­gyí­tó szí­nek har­sány ere­jét tü­kröz­zék a ké­szít­mé­nyek. Csak az élénk szín meg­tar­tá­sa mel­lett ga­ran­tál­ja min­den fla­vo­no­id­ké­szít­mény a hosszú tá­vú ter­mé­sze­tes an­tio­xi­dáns ha­tást.

   

  A 9 Fla­vo­no­id Kom­bu­chá­val ké­szít­mény kom­bu­cha­kon­cen­trá­tum­ból és fla­vo­no­id fe­no­lo­kat tar­tal­ma­zó gyü­mölcslé-kon­cen­trá­tu­mok­ból ké­szül.

   

  A fel­hasz­nált gyü­mölcskon­cen­trá­tu­mok:
  fe­ke­te sze­der, kék áfo­nya, meggy, fe­ke­te ri­biz­li, kö­kény, fa­nyar­ka, bod­za, csip­ke­bo­gyó, sző­lő­héj­ki­vo­nat.

   

  A gyü­möl­csök gaz­dag bio­a­nyag-tar­tal­ma mel­lett a kom­bu­cha oxi­dá­ci­ót, mi­kro­bio­ló­giai rom­lást gát­ló ha­tá­sa miatt (ma­gas ecet-, tej­sav-kon­cen­trá­ció, ala­csony pH-ér­ték) a fla­vo­no­i­dok sta­bi­li­tá­sa nő, a ter­mék hosszabb ide­ig, ha­tó­a­nyag-csök­ke­nés nél­kül tá­rol­ha­tó.

   

  A 9 Fla­vo­no­id Kom­bu­chá­val ké­szít­mény a kö­vet­ke­ző ked­ve­ző össze­té­telt ga­ran­tál­ja:

   

  csak ter­mé­sze­tes, nö­vé­nyi és bio­fer­men­tá­ció­val elő­ál­lí­tott cu­kro­kat, szer­ves sa­va­kat, szí­n­a­nya­go­kat tar­tal­maz a ter­mék,

   

  a gyü­möl­csök mi­kro- és ma­kro­ele­me­it kon­cen­trál­tan, a szer­ve­zet számá­ra könnyen fel­ve­he­tő for­má­ban tar­tal­maz­za,

   

  a gyü­mölcslé­sű­rít­mé­nyek tar­tal­maz­zák az esszen­ciá­lis, nö­vé­nyi ere­de­tű ami­no­sa­va­kat, fe­hér­jé­ket,

   

  an­tio­xi­dáns, sza­bad­gyök-meg­kö­tő ha­tá­sú, el­ső­sor­ban a fla­vo­no­id po­li­fe­no­lok ha­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en,

   

  a gyü­möl­csök és a kom­bu­cha vi­ta­mi­nok­ban gaz­dag.

  Jakab István - Panyik Gáborné dr.
  XII. évfolyam 5. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.