Viva Natura

Probimix - az egészség egyensúlya

Kombucha Jakab - az egészgébe fektető


  Tud­ja Ön, hogy 20-szor annyi bak­té­ri­um él tes­té­ben, mint ahány sejt­je van, és ez meg­ha­lad­ja a Föl­dön va­la­ha élt em­be­rek számát?

   

  Test­sú­lyá­ból át­la­go­san 1,5 kg a bél­rend­sze­ré­ben te­vé­keny­ke­dő mil­lió­nyi és mil­lió­nyi mi­kro­or­ga­niz­mus tö­me­ge.

   

  Ezen élő szer­ve­ze­tek nagy ré­sze gon­dos­ko­dik ar­ról, hogy Ön egész­sé­ges ma­rad­jon.

   

   

  16 bil­lions” pro­bio­ti­kum egy kap­szu­lá­ban

  A szer­ve­ze­tünk­ben élő bak­té­riu­mo­kat ugyan­­úgy „cé­du­láz­zák”, mint az em­be­re­ket, ki­ki­ált­ják őket jó­nak és rossz­nak. Va­ló­szí­nűleg nincs jó és rossz bak­té­ri­um, min­de­gyik az élet se­gí­tő­je vagy a bom­lás­ter­mé­kek ta­ka­rí­tó­nő­je. Min­den má­sod­perc­ben mil­lió­szám­ra új­ra­szü­let­nek és
  el­pusz­tul­nak. A fon­tos kü­lönb­ség az kö­zöt­tük, hogy me­lyik tar­to­zik a szer­ve­ze­tün­ket tá­mo­ga­tó jó ba­rát (szi­ner­gis­ta), il­let­ve me­lyik az el­len­sé­ges (an­ta­go­nis­ta) bak­té­ri­um­tör­zsek­hez.

   

  Je­len­le­gi élet­mó­dunk mel­lett egy po­hár csap­víz el­fo­gyasz­tá­sá­nak több mil­lió szi­ner­gis­ta bak­té­ri­um esik ál­do­za­tul, és he­lyü­ket azon­nal el­fog­lal­ják az an­ta­go­nis­ta bak­té­ri­um­te­le­pek.

   

  Az egész­sé­ges bél­rend­szer le­ga­lább 85%-ban „jó­té­kony” szi­ner­gis­ta bak­té­riu­mo­kat tar­tal­maz, ame­lyek meg­aka­dá­lyoz­zák az emész­té­si ren­del­le­nes­sé­ge­ket oko­zó mi­kro­or­ga­niz­mu­sok, mint az E. co­li és szal­mon­el­la túl­sza­po­ro­dá­sát. Ha a ká­ros bak­té­riu­mok száma nem ha­lad­ja meg a 15%-ot, az egész­sé­ges egyen­súly fenn­tart­ha­tó.

   


  Jakab István, „az egészségbe fektető

   

  A szer­ve­zet számá­ra ká­ros-el­len­sé­ges (an­ta­go­nis­ta) bak­té­riu­mok elő­for­dul­nak a bél­rend­szer­ben nor­má­lis kö­rül­mé­nyek kö­zött is, de a pro­blé­ma ak­kor kez­dő­dik, ami­kor el­le­n­ő­ri­zet­le­nül kez­de­nek sza­po­rod­ni.

   

  A szi­ner­gis­ta bak­té­riu­mok, ame­lyek az élő bak­té­riu­mok mil­li­árd­jait tar­tal­maz­zák, pó­tol­ják a vesz­te­sé­get és fenn­tart­ják az egyen­súlyt. Ja­vít­ják az emész­tést, az ét­elek fel­szí­vó­dá­sát és ser­ken­tik, tá­mo­gat­ják az im­mun­rend­szert.

   

   

  Mi­ért van szük­sé­günk pro­bio­ti­ku­mo­kra?

  A bél­fló­rát több anyag ká­ro­sít­ja. Ezek kö­zé tar­to­zik a ke­zelt vá­ro­si ivó­víz­ben ta­lál­ha­tó klór, az al­ko­hol, az an­ti­bio­ti­ku­mok, a fo­gam­zás­gát­ló ta­blet­ták és más al­lo­pa­ti­kus gyógy­sze­rek fo­gyasz­tá­sa, a rossz ét­ke­zé­si szo­ká­sok, a stressz.

   

  A le­gú­jabb ku­ta­tá­sok azt is iga­zol­ják, hogy a ká­ros mi­kro­or­ga­niz­mu­sok akár egy tal­pa­lat­nyi he­lyen is meg­ta­pad­nak. Ám a pro­bio­ti­ku­mok meg­aka­dá­lyoz­zák a gom­bák túl­sza­po­ro­dá­sát a vas­tag­bél­ben, és olyan anya­go­kat ter­mel­nek, ame­lyek csök­ken­tik a ko­lesz­te­rin­szin­tet.

   

  A pro­bio­ti­ku­mo­kat szé­les kör­ben al­kal­maz­zák Can­di­da, gom­bás fer­tő­zé­sek gyó­gyí­tá­sá­ra, mert op­ti­má­lis kör­nye­ze­tet biz­to­sí­ta­nak a „jó” bak­té­riu­mok meg­ta­pa­dá­sá­ra, ame­lyek a Can­di­dá­val ver­se­nyez­nek a he­lyért a bél­rend­szer­ben. De le­ga­lább ennyi­re fon­to­sak a hü­vely-gom­ba­fer­tő­zé­sek, ill. a láb­gom­ba­fer­tő­zé­sek ke­ze­lé­sé­ben.

   

  A pro­bio­ti­ku­mok fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak a da­ga­na­tok ki­ala­ku­lá­si ri­zi­kó­já­nak csök­ken­té­sé­ben, a vér­nyo­más sza­bá­lyo­zá­sá­ban, a ga­sztro­en­te­riá­lis fer­tő­zé­sek el­le­ni vé­de­lem­ben, a tej­cu­kor-in­to­le­ran­cia tü­ne­te­i­nek eny­hí­té­sé­ben, a szé­rum­ko­lesz­te­rin- és trig­li­ce­rid­szint csök­ken­té­sé­ben, a gyo­mor és a hú­gyi­var­szer­vek meg­óvá­sá­ban.

   

   

  Mi­kor mennyit? Örök­ké?

  Egy­re töb­bet hal­lunk ar­ról a szám­há­bo­rú­ról, amely a pro­bio­ti­kum­gyár­tók kö­zött zaj­lik. A Ma­gyar­or­szá­gon hosszú idő óta be­ve­ze­tett és el­ter­jedt pro­bio­ti­ku­mok kap­szu­lán­ként 200 mil­lió élő­tes­tet tar­tal­maz­nak. Ma Ame­ri­ká­ban a leg­fej­let­tebb ké­szít­mé­nyek 28 mil­li­árd hu­má­n­e­re­de­tű szi­ner­gis­ta bak­té­riu­mot tar­tal­maz­nak. Ha élet­vi­te­lün­ket, táp­lál­ko­zá­sun­kat alap­ve­tő­en ké­pe­sek len­nénk át­ala­kí­ta­ni, ak­kor hosszú tá­von szer­ve­ze­tünk ön­ma­ga is ké­pes len­ne meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű bél­bak­té­ri­um elő­ál­lí­tá­sá­ra. Csak­hogy je­len­le­gi élet­mó­dunk mel­lett min­den te­vé­keny­sé­günk­kel egész­sé­ges élő­fló­ránk el­len dol­go­zunk. Hosszú tá­von va­ló­szí­nű­leg ugya­nígy szük­sé­günk lesz pro­bio­ti­ku­mo­kra, mint a C-vi­ta­min­ra. Az el­ső hó­nap­ban na­pon­ta két­szer-há­rom­szor aján­la­tos be­ven­ni (min­dig ét­ke­­zés előtt fél órá­val, éh­gyo­mor­ra), s ez az adag hely­re­ál­lít­ja a hü­vely- vagy bél­fló­rát. An­ti­bio­ti­ku­mok sze­dé­sét kö­ve­tő­en a fo­ko­zott be­vi­tel (na­pi két­szer) in­do­kolt.

   

  Ezt kö­ve­tő­en, na­pi rend­sze­res­ség­gel (egy­szer, reg­ge­li vagy ebéd előtt) azért kell szed­ni, hogy fenn­tart­sa az egész­sé­ges bél- és hü­vely­fló­rát, s vé­del­met nyújt­son a kó­ro­ko­zó bak­té­riu­mok ál­tal oko­zott be­teg­sé­gek el­len.

   

   

  A pro­bio­ti­ku­mok és a stressz

  A pro­bi­max pro­bio­ti­kus ki­egé­szítő, több mil­li­árd élő, ak­tív sej­tet biz­to­sít a bél­rend­szer­nek. Min­de­gyik­nek az a cél­ja, hogy elér­je a számá­ra je­len­tős­ség­gel bí­ró ideg­vég­ző­dé­se­ket a bél­rend­szer­ben.

   

  Amint a tej­savbak­té­ri­um elér­te az ideg­vég­ző­dést, be­épül-rá­épül, s vé­dő­ré­teg­ként szol­gál a bél­rend­szer nyál­ka­hár­tyá­já­ban lé­vő an­ta­go­nis­ta bak­té­riu­mok­kal szem­ben.

   

  Ami­kor ide­ge­sek va­gyunk, úgy érez­zük, mint­ha pat­ta­ná­sig fe­szül­né­nek ide­ge­ink. Fi­zi­kai szin­ten a stressz meg­öli szi­ner­gis­ta bak­té­riu­ma­in­kat és he­lyet ad a „gyil­ko­sok­nak” is.

   

  Az egész­sé­ges élet alap­ja a rend = szi­ner­gis­ta, szer­ve­zet­ba­rát bak­té­riu­mok szer­ve­zet­kö­zös­sé­ge.

   

  A pszi­ché tá­ma­dá­sa szer­ve­ze­tünk ne­ga­tív pro­gra­mo­zá­sa, a stressz egyen­lő a ká­ossz­al.

   

  A stressz a ne­ga­tív pro­gra­mo­zás, ami az ala­csony­ren­dű élős­kö­dők és bak­té­riu­mok tér­hó­dí­tá­sát erő­sí­ti a szer­ve­zet­ben.

   

   

  Pro­bi­mix kap­szu­la a jó vá­lasz­tás, „16 bil­lions” pro­bio­ti­kum egy kap­szu­lá­ban

  A vas­tag­bél­ben élő bak­té­riu­mok a szá­mu­k­ra ked­ve­zőt­len kö­rül­mé­nyek ha­tá­sá­ra ál­ta­lá­ban nagy szám­ban pusz­tul­nak el. A pro­bio­ti­kus ét­ren­di ki­egé­szítő vá­lasz­tá­sa­kor a leg­fon­to­sabb szem­pont a ben­nük lé­vő bak­té­ri­um száma. Mi­nél több, an­nál jobb, hi­szen tú­la­da­gol­ni nem le­het, és egész­sé­gi ál­la­po­tun­kat a vas­tag­bél­ben élő hasz­nos bak­té­riu­mok túl­sú­lya ha­tá­roz­za meg.

   

  Ez a szám a Pro­bi­mix­ben 16x109.

   

  A pro­bio­ti­ku­mok leg­na­gyobb rész­ben tej­sav­bak­té­riu­mo­kat és bi­fi­do­bak­té­riu­mo­kat tar­tal­maz­nak. Ké­pe­sek tú­lél­ni a gyo­mor­sav és a vé­kony­bél emész­tő­en­zim­je­i­nek pusz­tí­tó ha­tá­sát és a vas­tag­bél­be jut­va el­sza­po­rod­nak. A Pro­bi­mix két­fé­le tej­sav­bak­té­riu­mot (lac­to­ba­cil­lus) és két­fé­le bi­fi­do­bak­té­riu­mot tar­tal­maz:

   

  Lac­to­ba­cil­lus plan­ta­rum

  Lac­to­ba­cil­lus cas­ei subsp. pa­ra­cas­ei

  Bi­fi­do­bac­ter­um bre­ve

  Bi­fi­do­bac­te­ri­um bi­fi­dum

   

  A Lac­to­ba­cil­lus plan­ta­rum ter­mé­sze­tes for­má­já­ban a vas­tag­bél, a hü­vely, a bél­fló­ra la­kó­ja. A Lac­to­ba­cil­lus nem­zet­ség szé­les kör­ben is­mert tag­ja, amely ál­ta­lá­ban meg­ta­lá­ha­tó a sa­va­nyú ká­posz­tá­ban és egyéb sa­va­nyí­tott nö­vény­ben is. Meg­aka­dá­lyoz­za a ká­ros bak­té­riu­mok, gom­bák, ví­ru­sok és pa­ra­zi­ták el­sza­po­ro­dá­sát a bél­rend­szer­ben. Ter­mé­sze­tes an­ti­bio­ti­ku­mot, zsír­sa­vat, en­zi­me­ket ál­lít elő. Meg­emész­ti a pro­te­i­ne­ket és a fé­lig emészt­he­tő ro­sto­kat. Nö­ve­li a bél­fló­ra egyen­sú­lyát és ja­vít­ja az emész­tést, sza­bá­lyoz­za a bél­rend­szer műkö­dé­sét. Csök­ken­ti a gáz­kép­ző­dést és puf­fa­dást, se­gít a ko­lesz­te­rin­szint csök­ken­té­sé­ben, erő­sí­ti az im­mun­rend­szert, hely­re­ál­lít­ja a sej­te­ket, ki­egyen­sú­lyoz­za a bél­rend­szer pH-ér­té­két, csök­ken­ti a mé­re­ga­nya­go­kat és a rá­kot oko­zó ni­trá­tok mennyi­sé­gét az ét­elek­ben. Nem ma­gát a rossz a bak­té­riu­mot pusz­tít­ja el, ha­nem az élő­he­lyét rom­bol­ja le.

   

  A Lac­to­ba­cil­lus cas­ei meg­ta­lál­ha­tó az em­be­ri bél­rend­szer­ben és a száj­ban. Mint tej­sav­ter­me­lő hoz­zá­já­rul a kí­vá­na­tos bak­té­riu­mok sza­po­ro­dá­sá­hoz. Ja­vít­ja az emész­tést és csök­ken­ti a te­jin­to­le­ran­ci­át és szék­re­ke­dést.

   

  A Bi­fi­do­bac­te­ri­um bre­ve tá­mo­gat­ja az emész­té­si rend­szert, gá­tol­ja a ve­szé­lyes bak­té­riu­mok sza­po­ro­dá­sát, ser­ken­ti az im­mun­rend­szert, több mint 20 szén­hi­drá­tot meg­emészt, ter­mé­sze­tes an­ti­bio­ti­ku­mot és tej­sa­vat ter­mel.

   

  A Bi­fi­do­bac­te­ri­um bi­fi­dum az egyik leg­ki­emel­ke­dőbb mi­kro­or­ga­niz­mus, amely ecet­sa­vat és tej­sa­vat ter­mel, ezál­tal csök­ken­ti a bél ká­ros pH-ér­té­két.

   

  A Lac­to­ba­cil­lus cas­ei és a Bi­fi­do­bac­te­ri­um bi­fi­dum bi­zo­nyí­tot­tan nö­ve­li az im­mu­nog­lo­bu­lin ke­rin­gé­sét ro­ta­ví­rus­sal fer­tő­zött gyer­me­kek ese­té­ben. Csök­ken­ti a be­teg­ség idő­tar­ta­mát és a lak­tó­zin­to­le­ran­cia tü­ne­te­i­nek eny­hü­lé­se is elér­he­tő ve­le.

   

   

  Ki­nek ajánl­juk a Pro­bi­mix kap­szu­lát? 

  Ha­tó­a­nyag-mennyi­ség ár/ér­ték arány­ban ki­je­lent­het­jük, hogy a Pro­bi­mix a pia­con kap­ha­tó egyik leg­ha­té­ko­nyabb és leg­ked­ve­zőbb árú ter­mék. An­ti­bio­ti­ku­mok sze­dé­sé­nél, il­let­ve azt kö­ve­tő­en min­den­ki­nek ja­va­so­lunk le­ga­lább egy hó­na­pos Pro­bi­mix-kú­rát (na­pi két szem, reg­gel, dél­ben, ezt kö­ve­tő­en na­pi egy al­ka­lom­mal).

   

  Nők­nek, akik fo­lya­ma­to­san fo­gam­zás­gát­lót szed­nek, fo­ko­zot­tan aján­lott. Gyer­me­ke­ink ét­ke­zé­se, stresszel ter­helt élet­mód­ja ugya­núgy gyil­kol­ja fia­tal szer­ve­ze­tü­ket, mint a fel­nőt­te­két. Mi­vel a leg­na­gyobb ér­ték a gyer­mek, ne­kik is na­pi rend­sze­res­ség­gel egy kap­szu­lát ja­va­sol­nánk. Idős sze­ret­te­ink is ha­son­ló pro­blé­mák­kal küz­de­nek, ahol le­ga­lább olyan fon­tos a bél­fló­ra egyen­sú­lyát fenn­tar­ta­ni, hogy a sok eset­ben le­gyen­gült im­mun­rend­szert min­den­nap tá­mo­gas­suk.

  Jakab István
  XII. évfolyam 5. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. december

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.